logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania podstawowego budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzów Śląski, w miejscowościach Jastrzygowice, i Gorzów Śląski, ul. oleska ETAP I - Gorzów Śląski ul. Oleska.

Gorzów Śląski: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania podstawowego budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzów Śląski, w miejscowościach Jastrzygowice, i Gorzów Śląski, ul. oleska ETAP I - Gorzów Śląski ul. Oleska.
Numer ogłoszenia: 62574 - 2010; data zamieszczenia: 08.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania podstawowego budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzów Śląski, w miejscowościach Jastrzygowice, i Gorzów Śląski, ul. oleska ETAP I - Gorzów Śląski ul. Oleska..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Wydłużenie budowy kanału tłocznego fi 125 w ul Oleskiej ,w kierunku Więckowic ,o 45 mb tak, aby jego włączenie nastąpiło w istniejący kanał grawitacyjny fi 200 , a nie w kanał fi 160 gdyż takim przekrojem rur jest zakończona kanalizacja w Więckowicach 2. Do nowo ułożonego kanału deszczowego fi 300 w celu odwodnienia powierzchni jezdni ul Oleskiej/ podłączyć wpusty uliczne poprzez montaż studzienek betonowych, osadnikowych z pierścieniami odciążającymi zakończonymi wpustami ulicznymi z kratką 3. W celu uniknięcia zalań posesji ca 17 szt. położnych po prawej stronie ul Oleskiej- w kierunku na Olesno przez wody opadowe, spływające z okolicznych wyżej położonych pól, wykonawca wykona przyłącza deszczowe poprzez wykonanie wcinki w kanał, montaż trójnika oraz posadowienia studzienki kontrolnej ,osadczej fi 315 na odwadnianej posesji . 4. Wykonawca wykona 75mb kanału grawitacyjnego fi 200 w Jastrzygowicach przewidzianego do ułożenia w II etapie ale położonego w jednym wykopie z realizowanym w I etapie kanałem tłocznym fi 125 odprowadzającym ścieki z przepompowni P22. Ustalono, iż 42 mb kanału grawitacyjnego fi 200 będzie tak jak kanał tłoczny na tym odcinku wykonywany metoda przecisku sterowanego. 5. Wykonanie 2 przyłączy kanalizacyjne występujące na realizowanym dodatkowo kanale grawitacyjnym fi 200 w Jastrzygowicach ,przewidziane do realizacji w II etapie. Wykonanie dodatkowego zakresu z pkt. 4 i 5 podyktowane jest tym, iż kanały grawitacyjny i tłoczny ułożone miały być w jednym wykopie, a do I etapu przyjęto do wykonania tylko rurociąg tłoczny. Roboty prowadzone są na użyczonym terenie działki i aby zakończyć roboty dla zrealizowania przedmiotu zadania należy , zgodnie z ustaleniami z właścicielem ustalono j.w. Zakres robót określa protokół konieczności z dnia 15-02-2010r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Firma Instalacji sanitarnej POLAN, ul. Warszawska 72, 46-320 Praszka, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86338,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 103975,06

·           Oferta z najniższą ceną: 103975,06 / Oferta z najwyższą ceną: 103975,06

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust1 pkt5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie dodatkowe zostaje udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, nie objętym zamówieniem podstawowym, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego - art.67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

OpublikowaŁ: Mracin Grabowskli 2010-03-08

 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 08-03-2010 r.

Metryka

Liczba odwiedzin 1259
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-03-08 10:46:59
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-08 10:46:59