logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2010 na terenie Gminy Gorzów Śląski - otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych

w 2010 roku

   

       Burmistrz Gorzowa Śląskiego rozstrzygnął otwarty Konkurs ofert na realizację w 2010 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Na realizację:

- zadania Nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Gorzów Śląski wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Międzyzakładowy Klub Sportowy „PIAST” w Gorzowie Śląskim. Przyznano dotację w kwocie 32.000 -złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.

-zadania Nr 2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIK” Kozłowice. Przyznano dotację w kwocie 15.000.-zł. jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania

- zadania Nr 3 Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Uszyce. Przyznano dotację w kwocie 15.000 zł.- jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.

-  zadania Nr 4 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zdziechowicach wpłynęła jedna ofert złożona przez Ludowy Klub Sportowy „PROSNA”  Zdziechowice. Przyznano dotację w kwocie 15.000 -złotych na wykonanie powierzonego zadania.

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-03-16

 

                                                                                 

 

Gorzów Śląski 27-01-2010r.

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2010

 

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmianami / o g ł a s z a  otwarty Konkurs ofert na realizację w 2010 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski.

 Zadanie Nr 1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w mieście Gorzów Śląski .

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania         32.000-

- termin realizacji zadania – miesiące od luty do grudzień 2010 roku.

 

Zadanie Nr 2

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice.

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        15.000-

- termin realizacji zadania – miesiące od luty  do grudzień 2010 roku.

 

Zadanie Nr 3

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce.

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        15.000-zł

- termin realizacji zadania – miesiące od luty do grudzień 2010 roku.

 

Zadanie Nr 4

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zdziechowice.

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        15.000-zł

- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2010 roku.

 

Warunki przyznania dotacji:

-  przedmiot składający ofertę wykonuje zdania samodzielnie,

- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,

- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania / Dz. U. Nr 264 poz.2207  / w terminie

do 01-03-2010roku w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim pokój Nr 24.

 Informacja o realizacji w/w zadania w roku 2009.

- wysokość przyznanej dotacji w 2009r. wynosiła

Zadanie Nr1 – 24.000 złotych – realizowane przez LMKS „PIAST” Gorzów Śl,

Zadanie NR2 – 13.000 złotych – realizowane przez LZS „CERAMIK” Kozłowice,

Zadanie NR3 – 14.000złotych – realizowane przez LZS Uszyce

Zadanie NR4 – 19.000 złotych – realizowane przez LKS „PROSNA” Zdziechowice.

 Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:

 - zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  

   pozarządowej,

 - wartości merytorycznej projektu,

 - kosztu realizacji projektu, w tym udziału środków własnych organizacji pozarządowej nie mniej niż 15 %  oraz  oczekiwanej wysokości dotacji,

 - starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z Gminą w 

   ciągu ostatnich dwóch lat.

 - dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.

 

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-01-27

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 27-01-2010r.

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1119
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-01-27 07:41:31
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-16 07:52:35

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-03-16 07:52:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-16 07:47:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-27 09:32:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-27 09:31:43 Roland Fabianek Publikacja artykułu