logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.

Gorzów Śląski: Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach
Numer ogłoszenia: 73168 - 2010; data zamieszczenia: 16.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20432 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest docieplenie dachu i ścian budynku, wymiana okien i drzwi, remont podłóg i posadzek, oraz roboty malarskie i wykończeniowe, wraz z dostawą stołów szt.15 oraz krzeseł szt.100. Parametry krzeseł: Krzesła drewniane I-go gatunku, tapicerowane z oparciem: - wysokość krzesła nie mniej niż 90 cm; - wysokość siedziska nie mniej niż 44 cm; - szerokość siedziska krzesła nie mniej niż 44 cm; - głębokość siedziska krzesła nie mniej niż 44 cm Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ilość 100 szt. Parametry stołów: Stoły prostokątne na stelażu drewnianym pokryte płytą MDF nie cieńszą niż 16 mm, o wzmocnionych krawędziach. - długość stołu 200 cm; - szerokość stołu 90 cm; - wysokość 76 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ilość 15 szt. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.44.21.00-8, 45.43.10.00-7, 45.43.12.00-9, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1, 45.26.12.14-7, 45.31.00.00-3, 39.11.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: - Inwestycja będzie współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 313, 322,323, Odnowa i Rozwój Wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDOSTAL-2 S.A, ul. Lublańska, 31-476 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 249925,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 199444,17

·         Oferta z najniższą ceną: 199444,17 / Oferta z najwyższą ceną: 301335,34

·         Waluta: PLN.

Opublikował: Marcim Grabowski 2010-03-16

 

 

PIŚ-IV-341/2/10                                                                          Gorzów Śląski, 26-02-2010r.

                                                                                 

                                                                                     

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„BUDOSTAL-2” S.A., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków 

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------  x 100 pkt

             cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1- Zakład Remontowo – Budowlany  Sylwester Borowiecki                     

                       Ligota Górna, ul. Gorzowska 9a, 46-200 Kluczbork

Cena brutto -247 207,10 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=  80,68pkt.
247 207,10 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 80,68pkt

 

Oferta nr2- P.H.U. „DELTA”, Usługi Handlowo Budowlane, Damian Brzózka      

                     46-200 Kluczbork, ul. Gen. Okulickiego 17

Cena brutto -241 369,51 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=  82,63pkt.
241 369,51 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 82,63pkt

Oferta nr3- Usługi Remontowo Budowlane „ROGOWSKI”, Strzelce 19                   

                    28-220 Oleśnica

Cena brutto -238 545,85 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.= 83,61pkt.
238 545,85 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –83,61pkt

Oferta nr4 CONCEPT” Damian Dratwiński, 42-200 Częstochowa                           

                        ul. Torowa 1/6

Cena brutto – 236 202,25 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=84,44pkt.
236 202,25 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –84,44pkt

 Oferta nr5 – F.H.U. „KUTYNIA”, Tomasz Kutynia, 42-152 Opatów                           

                         ul. Kuźniczka 8

 

Cena brutto – 246 611,89 zł
Wykonawca wykluczony

 

Oferta nr6 P.P.H.U., „REPRIN”, Paweł Niżniowski, 53-150 Wrocław                     

                        ul. Gajowiska 174/6

Cena brutto – 258 177,80 zł

Oferta wykonawcy odrzucona

 

Oferta nr7 – Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Sp. z o.o.                   

                       46-203 Kluczbork, ul. Ossowskiego 62

 

Cena brutto – 226 162,67 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=88,19pkt.
226 162,67 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –88,19pkt

Oferta nr8 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EURODOM”                           

                       ul. Kluczborska 25/1, 46-250 Wołczyn
Cena brutto – 242 682,39 zł                      
199 444,17 zł
------------          x100pkt.=82,18pkt.
242 682,39 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –82,18pkt

Oferta nr9 – „BUDOSTAL-2” S.A., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków

 

Cena brutto – 199 444,17 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=100pkt.
199 444,17 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –100pkt

Oferta nr10 ANBUD” Sp. z o.o., ul Krótka 8, 98-300 Wieluń                                    

Cena brutto – 287 920,00 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=69,27pkt.
287 920,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –69,27pkt

Oferta nr11 – P.P.H.U ”COMPLEX-BAU”, Mirosław Kołodziejczak                            

                         Julianpol 152c, 46-325 Rudniki                                                                          

 

Cena brutto – 234 873,69 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=84,91pkt.
234 873,69 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –84,91pkt

 

Oferta nr12 – „BOLEK”, Usługi Malarsko-Budowlane, Hubert Chuć                             

                           46-324 Kościeliska 32c           

Cena brutto – 226 029,75 zł
Wykonawca wykluczony

 

Oferta nr13 – Zakład Usługowo-Handlowy, „DOMOS”                                                  

                          Krzysztof Libera, 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 15

 

Cena brutto – 207 781,14 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=95,99pkt.
207 781,14 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –95,99pkt

Oferta nr14 – Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej, Jerzy Szklorz                                 

                          46-300 Olesno, ul. Studnitza 31

Cena brutto – 232 414,82 zł                           

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=85,81pkt.
232 414,82 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –85,81pkt

Oferta nr15 – Zakład Remontowo-Budowlany, Hądzel Marian                                          

                         46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 12

Cena brutto – 237 749,77 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=83,89pkt.
237 749,77 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –83,89pkt

Oferta nr16 – Zakład Budowlano-Remontowy „JURKOWSKI”                                        

       ul. Armii Krajowej 9, 46-200 Kluczbork

Cena brutto – 301 335,34 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=66,19pkt.
301 335,34 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –66,19pkt

 

Oferta nr17 – PHU „DEK-BUD”, Michalska Iwona                                                           

       42-200 Częstochowa, ul. Broniewskiego 14, nr lok 34

Cena brutto – 284 706,15 zł

199 444,17 zł
------------          x100pkt.=70,05pkt.
284 706,15 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –70,05pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

Oferta nr5 – F.H.U. „KUTYNIA”, Tomasz Kutynia, 42-152 Opatów                           

                         ul. Kuźniczka 8

Podstawa prawna odrzucenia oferty:
Art. 24 ust 4  ustawy PZP
Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferta nr6 – P.P.H.U., „REPRIN”, Paweł Niżniowski, 53-150 Wrocław                     

                        ul. Gajowiska 174/6

Podstawa prawna odrzucenia oferty:
Art. 89 ust 1 pkt.2  ustawy PZP
Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:
Zgodnie z SIWZ Wykonawca, winien był przedstawić wycenę stołów i krzeseł.
W przedstawionej ofercie zostały wycenione jedynie roboty budowlane.
W związku z tym Zamawiający nie ma możliwości w żaden sposób dokonać jakiejkolwiek poprawy oferty, gdyż doprowadziło by to do istotnej zmiany treści oferty.

Oferta nr12 – „BOLEK”, Usługi Malarsko-Budowlane, Hubert Chuć                             

                           46-324 Kościeliska 32c           

 Podstawa prawna odrzucenia oferty:
Art. 24 ust 4  ustawy PZP
Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:

 Oferta nr5 – F.H.U. „KUTYNIA”, Tomasz Kutynia, 42-152 Opatów                           

                         ul. Kuźniczka 8

Podstawa prawna wykluczenia wykonawcy:
Art. 24 ust.2 pkt. 4  ustawy PZP

Podstawa faktyczna wykluczenia wykonawcy:
Wykonawca pismem z dnia 17-02-2010r., został wezwany do uzupełnienia dokumentów,(brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp)
Do dnia 24-02-2010r.,do godz:13:00, dokument nie został uzupełniony.

Oferta nr12 – „BOLEK”, Usługi Malarsko-Budowlane, Hubert Chuć                             

                           46-324 Kościeliska 32c 

 Podstawa prawna wykluczenia wykonawcy:
Art. 24 ust.2 pkt. 4  ustawy PZP
Podstawa faktyczna wykluczenia wykonawcy:

Wykonawca pismem z dnia 17-02-2010r., został wezwany do uzupełnienia dokumentów,(brak kierownika robót z branży elektrycznej),
W dniu 23-02-2010r., Wykonawca przesłał brakujące dokumenty które okazały się niekompletne, jednocześnie nie zostały złożone w formie pisemnej, a jedynie przesłane drogą meilową.
 
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-02-26

 

 

Zapytanie do SIWZ

    Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Modernizację budynku Sali wiejskiej w Pawłowicach” numer sprawy: PIŚ-IV-341/2/10

Pytanie 1

W poz. 5 kosztorysu nie podano gr. Warstwy styropianu laminowanego.

Czy ma to być styropian gr.12 cm? – w poz. 7 belka oporowa 10x12 cm; mój wniosek wys. 12 cm.

Odpowiedź:

W poz. 5 kosztorysu ofertowego należy wycenić izolację stropodachu płytami styropianowymi FS20, dwustronnie laminowanymi o gr. 12 cm.

 Pytanie 2

W poz. 7 nieczytelny opis. :…. Belki oporowe 10x12 cm podłoża co 1,5m”. O co chodzi?

Odpowiedź:

W poz. 7 kosztorysu ofertowego należy uwzględnić mocowanie belek oporowych do podłoża kotwami w odstępach co 1,5 m.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-02-11

 

 

 

PIŚ-IV-341/2/10                                                                          Gorzów Śląski 28-01-2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ

     Gmina Gorzów Śląski informuje iż zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpiła modyfikacja SIWZ w punkcie VI A.

Dodaje się podpunkt A.6.

Jest:

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do SIWZ

A.2.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zał.  nr 2 do SIWZ

A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zał. nr 3 do SIWZ

A.4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

A.5) Oraz dokumenty wymienione w punkcie B1, B2, B3, B4, C1, C2.

 

Winno być:

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do SIWZ

A.2.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zał.  nr 2 do SIWZ

A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zał. nr 3 do SIWZ

A.4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

A.5) Oraz dokumenty wymienione w punkcie B1, B2, B3, B4, C1, C2.

A.6) Kosztorys ofertowy wypełniony na bazie załączonych przedmiarów robót.

Opublikował: Marcin Grabowski 28-01-2010r.

 

 

                                                                                                                                                                 

Gorzów Śląski, 25-01-2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.

 Numer sprawy: PIŚ-IV-341/2/10

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:         Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice

Adres zamawiającego: Pawłowice 74

Kod Miejscowość:                  46-310 Gorzów Śląski

w imieniu którego postępowanie przetargowe prowadzi:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski

ul. Wojska Polskiego 15

 www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

godz. Urzędowania:

7:15 – 15:00 w środy 7:30 – 15:30 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski (pok.21)

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Przedmiotem zamówienia jest docieplenie dachu i ścian budynku, wymiana okien i drzwi, remont podłóg i posadzek, oraz roboty malarskie i wykończeniowe.,

wraz z dostawą stołów szt.15, oraz krzeseł szt.100.

 

Parametry krzeseł:

Krzesła drewniane I-go gatunku, tapicerowane z oparciem:

- wysokość krzesła nie mniej niż 90 cm;

- wysokość siedziska nie mniej niż 44 cm;

- szerokość siedziska krzesła nie mniej niż 44 cm;

- głębokość siedziska krzesła nie mniej niż 44 cm

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

Ilość 100 szt.

Parametry stołów:

Stoły prostokątne na stelażu drewnianym pokryte płytą MDF nie cieńszą niż 16 mm, o wzmocnionych krawędziach.

- długość stołu 200 cm;

- szerokość stołu 90 cm;

- wysokość 76 cm.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

Ilość 15 szt.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary robót stanowiące załącznik

nr 6 i 7 do SIWZ

 

Informacje dodatkowe:

 - Inwestycja będzie współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 313, 322,323, „Odnowa i Rozwój Wsi”

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV

45000000-7   roboty budowlane

45410000-4   tynkowanie

45421100-5   instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45442100-8   roboty malarskie

45431000-7   kładzenie płytek

45431200-9   kładzenie glazury

45261320-3   kładzenie rynien

45261410-1   izolowanie dachu

45261214-7   kładzenie dachów bitumicznych

45310000-3   roboty instalacyjne elektryczne

39112000-0   krzesła

39121200-8   stoły

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

 Wymagany termin wykonania zamówienia

do 31 lipca 2010r.

 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas wykonania robót dodatkowych jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu określonego w umowie na roboty podstawowe. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

      2.   posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonali  co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze do przedmiotowego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż

200 000,00 zł brutto.

    

      3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót uprawnionym do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

i elektrycznej.

 

    4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1.         jest niezgodną z ustawą.

2.         jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3.         jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4.         zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5.         została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.         zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7.         wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8.         jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

 

 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

a przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.3) niniejszej specyfikacji.

 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

 

C.1) Wykaz robót budowlanych zał. nr 4 do SIWZ , w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia polegających na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze do przedmiotowego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

 

C.2) Wykaz osób zał. nr 5do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie kierownika robót uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie osoby którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

 

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.      wniesiono poprawnie wadium, (jeżeli dotyczy)

 

- najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 15-02-2010 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 15-02-2010 roku o godz.10.30

 

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16-03-2010r.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 20432 -2010  dnia 25-01-2010r.


 


 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 25-01-2010r.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2824
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-01-25 11:10:20
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-16 12:12:33

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-03-16 12:12:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-26 13:38:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-11 10:51:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-28 12:33:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-27 09:01:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-25 11:39:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-25 11:26:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-25 11:14:32 Roland Fabianek Publikacja artykułu