logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne, „POMOT” Sp. z o.o., ul. Słowiańska 2,

 74-500 Chojna

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 07-05-2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1- Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne                            

                        „POMOT” Sp. z o.o.

                         ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

Łączna cena oferty – 427 854,00 zł

427 854,00 zł
------------          x100pkt.=  100pkt.
427 854,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt

Oferta nr2- . „SIGNUS” Auto Marketing, Marek Hawro                        

                            55-200 Oława, ul. B. Chrobrego 80/12

 

Łączna cena oferty – 475 190,00 zł

427 854,00 zł
------------          x100pkt.=  90,04pkt.
475 190,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 90,04pkt

Oferta nr3- TB TRUCK & TRAILER SERWIS Sp. z o.o.                    

                        Al. Katowicka 40, Wolica

                        05-830 Nadarzyn

 

Łączna cena oferty – 442 814,48 zł

427 854,00 zł
------------          x100pkt.= 96,62pkt.
442 814,48 zł
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –96,62pkt

Oferta nr4 Dobrowolski Sp. z o.o.                                                          

                          Ul. Obrońców Warszawy 26a

                          67-400 Wschowa

Łączna cena oferty – 481 900,00 zł

 

427 854,00 zł
------------          x100pkt.= 88,78pkt.
481 900,00 zł
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –88,78pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-04-20

                                                              

UWAGA!!!

Działając na podstawie art. 38 ust.4a w związku z art.12a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN: 09-04-2010r.

Godzina, miejsce składania i otwarcia ofert – BEZ ZMIAN.

Numer ogłoszenia: 91470 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79104 - 2010 data 22.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: -Zawieszenie pneumatyczne -Serwis stacjonarny zabudowy w odległości 150 km, od siedziby Zamawiającego posiadający uprawnienia do produkcji i serwisowania zabudów asenizacyjnych. Do oferty dołączyć adres i telefon serwisu...
 • W ogłoszeniu powinno być: -Zawieszenie pneumatyczne (tył) - Serwis stacjonarny zabudowy w odległości 150 km, od siedziby Zamawiającego posiadający uprawnienia do serwisowania zabudów asenizacyjnych. Do oferty dołączyć adres i telefon serwisu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski..

 OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-03-31

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

W punkcie III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wymagania dodatkowe), jest:
Serwis stacjonarny zabudowy w odległości 150 km, od siedziby Zamawiającego posiadający uprawnienia do produkcji i serwisowania zabudów asenizacyjnych.
Do oferty dołączyć adres i telefon serwisu.
Zmienia się na:
Serwis stacjonarny zabudowy w odległości 150 km, od siedziby Zamawiającego posiadający uprawnienia do serwisowania zabudów asenizacyjnych.
Do oferty dołączyć adres i telefon serwisu.

W punkcie III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia jest:
zawieszenie pneumatyczne
Zmienia się na:
zawieszenie pneumatyczne (tył)

W punkcie XI SIWZ jest:
Oferty należy składać do dnia: 07-04-2010 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 07-04-2010 roku o godz.10.30
Zmienia się na:
Oferty należy składać do dnia: 09-04-2010 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 09-04-2010 roku o godz.10.30

Zamawiający informuje że zmiany stają się intergralną treścią SIWZ, i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

W punkcie X SIWZ jest:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu, którą należy opisać
następująco:
Oferta na zakup wozu asenizacyjnego a funkcją WUKO
Nie otwierać przed 07-04-2010r., godz. 10:30

Zmienia się na:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu, którą należy opisać
następująco:
Oferta na zakup wozu asenizacyjnego a funkcją WUKO
Nie otwierać przed 09-04-2010r., godz. 10:30

Zamawiający informuje że zmiany stają się integralną treścią SIWZ, i będą wiążące przy składaniu ofert.

 OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-03-31

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO

nr. sprawy – PIŚ-IV-341/5/10

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego w dniu 30-03-2010r., zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza następujący zapis:

Serwis stacjonarny zabudowy w odległości do 150 km, od siedziby Zamawiającego posiadający uprawnienia do serwisowania zabudów asenizacyjnych. Do oferty dołączyć adres i telefon serwisu?

 

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza powyższy zapis.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Opublikował: Marcin Grabowski 31-03-2010r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO

nr. sprawy – PIŚ-IV-341/5/10

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie w dniu 29-03-2010r., dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

Czy dopuszcza się pojazd z zawieszeniem pneumatycznym tylnym, kolorem kabiny Ral 5015, z rocznika 2009r., z plastikowym zderzakiem przednim?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza przedniego zderzaka plastikowego, zgodnie z wymogami SIWZ – przedni zderzak stalowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-03-31

 

 

UWAGA!!!

 

Działając na podstawie art. 38 ust.4a w związku z art.12a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN: 07-04-2010r.

Godzina, miejsce składania i otwarcia ofert – BEZ ZMIAN.

 

Numer ogłoszenia: 88290 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79104 - 2010 data 22.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski..

Opublikował: Marcin Grabowski 29-03-2010r.

 

 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

W punkcie XI SIWZ jest:

Oferty należy składać do dnia: 02-04-2010 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 02-04-2010 roku o godz.10.30

Zmienia się na:

Oferty należy składać do dnia: 07-04-2010 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 07-04-2010 roku o godz.10.30

Opublikował: Marcin Grabowski 29-03-2010r.

                                                

 

                          Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:
W punkcie X SIWZ jest:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu, którą należy opisać

następująco:

Oferta na zakup wozu asenizacyjnego a funkcją WUKO

Nie otwierać przed 02-04-2010r., godz. 10:30

Zmienia się na:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu, którą należy opisać

następująco:

Oferta na zakup wozu asenizacyjnego a funkcją WUKO

Nie otwierać przed 07-04-2010r., godz. 10:30

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 29-03-2010r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO

nr. sprawy – PIŚ-IV-341/5/10

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania w dniu 26-03-2010r.,

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie1:

Czy dopuszcza się pojazd z kabiną pomalowaną profesjonalnie zgodnie z wytycznymi producenta i z zachowaniem pełnych praw gwarancyjnych – w komorze lakierniczej na kolor ral 5015?

 

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

 

Pytanie2:

W przypadku braku zgody na polakierowanie kabiny proszę o odpowiedź czy dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji do 5 miesięcy od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 29-03-2010r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO

nr. sprawy – PIŚ-IV-341/5/10

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania w dniu 26-03-2010r.,

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o pojemności nie  większej niż 6,7 litra?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

 

Pytanie2:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o mocy minimum 210 KM

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza silnik o mocy minimalnej 210 KM. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Opublikował: Marcin Grabowski 29-03-2010

Numer ogłoszenia: 67497 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79104 - 2010 data 22.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: -wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu -silnik o mocy nie mniejszej niż 220 KM, spełniający normy EURO 5 -świadectwo spełnienia normy emisji spalin EURO V -zawieszenie: przednie i tylne resory piórowe paraboliczne ze stabilizatorami - świadczenie serwisu gwarancyjnego zakupionego sprzętu w odległości do 150 km, od siedziby Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: -Zamawiający nie wymaga wskaźnika ciśnienia powietrza w ogumieniu -Zamawiający dopuszcza silnik o mocy minimalnej 210 KM, spełniający normy EURO 4 -świadectwo spełnienia normy emisji spalin EURO 4 -zawieszenie pneumatyczne -Serwis stacjonarny zabudowy w odległości 150 km, od siedziby Zamawiającego posiadający uprawnienia do produkcji i serwisowania zabudów asenizacyjnych. Do oferty dołączyć adres i telefon serwisu

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-03-26

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

1.W punkcie III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia jest:

zawieszenie: przednie i tylne resory piórowe paraboliczne ze stabilizatorami

zmienia się na:

zawieszenie pneumatyczne

2. W punkcie III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wymagania dodatkowe), jest:

- świadczenie serwisu gwarancyjnego zakupionego sprzętu w odległości do 150 km, od siedziby Zamawiającego,

zmienia się na:

Serwis stacjonarny zabudowy w odległości 150 km, od siedziby Zamawiającego posiadający uprawnienia do produkcji i serwisowania zabudów asenizacyjnych.

Do oferty dołączyć adres i telefon serwisu.

3. W punkcie III SIWZ - opis przed,miotu zamówienia (wymagania dodatkowe),jest:

świadectwo spełnienia normy spalin EUROV

zmienia się na:

świadectwo spełnienia normy spalin EURO 4.

Zamawiający informuje że zmiany stają się inegralną treścią SIWZ, i będą wiążące przy składaniu ofert.

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-03-26

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO

nr. sprawy – PIŚ-IV-341/5/10

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania w dniu 23-03-2010r., dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem na zakup wozu asenizacyjnego, proszę o odpowiedź na pytania, czy Zamawiający dopuszcza:

 

- Podwozie z kabiną w kolorze białym?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

 

- Bez wskaźnika ciśnienia w ogumieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wskaźnika ciśnienia powietrza w ogumieniu.

 

- Silnik o mocy minimalnej 218 KM?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza silnik o mocy minimalnej 210 KM.

- Silnik spełniający normę emisji spalin Euro 4 z dokumentami umożliwiającymi rejestrację pojazdu jako końcówka serii Euro 4?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza normę emisji spalin Euro 4.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-03-26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO

nr. sprawy – PIŚ-IV-341/5/10

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania w dniu 24-03-2010r.,

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie1:

Czy urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ma być zamontowane na samochodzie asenizacyjnym, czy też dostarczone jako samodzielne urządzenie do montażu na posiadanej przez Zamawiającego nośniku, a może dostarczone jako przyczepa do czyszczenia kanalizacji?

Odpowiedz:

Urządzenie ciśnieniowe ma być zamontowane na przyczepie.

Pytanie2:

Czy do napędu bębna ciśnieniowego na ramieniu uchylnym ma być zastosowany napęd hydrauliczny czy też wystarczy ręczny?

Odpowiedź

Bęben ciśnieniowy uchylny ma być napędzany hydraulicznie.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

OpublikowaŁ Marcin Grabowski 2010-03-26

 

 

 

                                                                                         

Gorzów Śląski: Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO
Numer ogłoszenia: 79104 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów . 1 Charakterystyka nadbudowy: rok produkcji - 2010 azbiornik - zbiornik cylindryczny, mocowany elastycznie do ramy pośredniej o pojemności całkowitej nie mniej niż 6 m3, pochylony ku tyłowi , - zbiornik wielokrotnie gruntowany l lakierowany na kolor pomarańczowy RAl 2011 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, - zbiornik wyposażony w tylną dennicę otwieraną ( na bok ) hydraulicznie i ryglowaną ręcznie , z zaworem dolnego ssania i przyłączem do ssania i opróżniania, - przyłącze do węża ośr. 110mm, zapewniający łatwy i szybki montaż węzą do zbiornika ( typu Storz lub równoważny) - zawór spustowy sterowany elektropneumatycznie z kabiny kierowcy i na zewnątrz pojazdu, - urządzenie do pomiaru pobranej ilości ścieków, - manowakuometr i zawory bezpieczeństwa, b/ układ ssania - pompa próżniowa - ssąca ( kompresor), przystosowana do pracy ciągłej, - napęd pompy mechaniczny - wydajność pompy nie mniej niż 380m3h - tłumik hałasu - podwójne zabezpieczenie przed zassaniem osadu - średnica węża ssącego, przewodów rurowych i armatury w całym układzie ssania- nie mniej niż 110 mm, - głębokość zasysania (od poziomu jezdni) min. 6 m - wychwytywacz oleju smarnego, c/ inne wyposażenie - urządzenia pomiarowe: manometry, licznik czasu pracy pompy ssącej - zamykane pojemniki na węże ssące, narzędzia i inny niezbędny do wykonywania pracy osprzęt , - boczne koryta , stelaże na węże ssawne i dodatkowe wykonane z blachy aluminiowej - reflektor do oświetlania miejsca pracy - pulsujące światło ostrzegawcze umieszczone z tyłu zbiornika - zbiornik na wodę o poj. 5 - 10 l z kranem do utrzymania higieny rąk lub inne urządzenie spełniające taką samą funkcję, - 2 odcinki węża ssawnego DN = 110 (1 x10m , 1 x 6 m) - listwy przeciwnajazdowe boczne 2/ Podwozie, fabrycznie nowe , rok produkcji min. 2009 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu - nie mniejsza niż 15.000 kg. - kabina krótka, lakierowana fabrycznie na kolor niebieski np.: RAL 5015, - elektrycznie otwierane szyby, - regulowane elektrycznie lusterka główne i szerokokątne, - regulowana kolumna kierownicy, - bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - tempomat, - komputer pokładowy, - immobilizer z blokadą wtrysku paliwa, - wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu, - tachograf cyfrowy, - pneumatyczny fotel kierowcy, - przedni zderzak stalowy, - błotniki z tworzywa sztucznego, - reflektory halogenowe, światła przednie z kloszami odpornymi na uszkodzenia, - silnik o mocy nie mniejszej niż 220 KM, spełniający normy EURO 5 - SCR, Common-Rail, o pojemności nie większej niż 6,0 litra, żarowe urządzenie rozruchowe, - podgrzewany filtr paliwa + podgrzewany filtr wstępny paliwa z odstojnikiem. - zbiornik na Ad Blue, podgrzewany, min 25 litrów, - pionowy wlot powietrza z filtrem powietrza ponad ramą i wydech pionowy, - elektroniczny ogranicznik prędkości 85 km/h, - skrzynia biegów - min. 6-biegowa z nadbiegiem, - nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 5.800 kg, - nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 10500 kg, - zawieszenie: przednie i tylne resory piórowe paraboliczne ze stabilizatorami - blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, - wentylowane hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi, - ABS, - zbiornik paliwa, zamykany na klucz - min. 150 litrów, - koła - nie mniej niż R 19 - dźwiękowy sygnał biegu wstecznego z wyłącznikiem bezpieczeństwa, - belka sygnalizacyjna na dachu kabiny z napisem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzowie Śląskim, oraz herbem miast Część II. Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji - nowe, rok prod 2010: - silnik spalinowy wysokoprężny lub benzynowy o mocy min. 28 KM - ciśnienie robocze pompy min. 160 bar - wydatek wody min. 50 l min - zbiornik wody minimum 600 l - zabezpieczenie pompy przed zanieczyszczeniami - wyposażeniu węże ciśnieniowe i napełniające o długości minimum 60mb każdy, nawijane na bęben, - bęben ciśnieniowy na ramieniu uchylnym - system zabezpieczający pompę przed brakiem wody, - w wyposażeniu głowice czyszczące: dwie głowice standard ( jedna z tzw. pilotem, druga tzw. ślepa) jedna głowica typu granat, jedna głowica typu Flunder jedna głowica typu Quarto - pistolet wysokociśnieniowy Wymagania dodatkowe; 1. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie samochód do siedziby Zamawiającego 2. W dniu odbioru przedmiotowego zamówienia Wykonawca jest zobowiązane przekazać: a) dokument homologacji na podwozie i odpowiedni dokument wymagany przepisami prawa na kompletny pojazd uprawniający do zarejestrowania samochodu, b) kartę pojazdu oraz urządzenia ciśnieniowego c) świadectwo spełnienia normy emisji spalin EURO V, d) książkę gwarancyjną samochodu, wyposażenia oraz urządzenia ciśnieniowego e) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu, wyposażenia oraz urządzenia ciśnieniowego w języku polskim, f) katalog części zamiennych w formie papierowej g) świadectwo zgodności CE 3. Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi dostarczonego sprzętu. 4. Wymagane jest wykonywanie następujących obowiązków w czasie trwania gwarancji i bezpłatnego serwisu: a) bezpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego telefonicznie i potwierdzonych pisemnie lub faksem wad w ramach gwarancji, b) usunięcia awarii samochodu jego wyposażenia oraz urządzenia ciśnieniowego w czasie 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego potwierdzonego pisemnie lub faksem - do czasu, o którym mowa powyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, c) świadczenie serwisu gwarancyjnego zakupionego sprzętu w odległości do 150 km, od siedziby Zamawiającego. d) zmiana serwisu gwarancyjnego, o którym mowa powyżej wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przy zachowaniu warunków odległości stacji od siedziby Zamawiającego. e) do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy przy użyciu części zamiennych fabrycznie nowych f) po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika zakupionego sprzętu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykonali dostawę co najmniej dwóch fabrycznie nowych samochodów w tym: - jeden samochód asenizacyjny - jeden samochód asenizacyjny z funkcją WUKO o minimalnej pojemności całkowitej zbiornika 6 000 litrów każdy

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 01.05.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: - inwestycja jest współfinansowana w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

zał.1 -

zał.2 -

zał.3 -

zał.4 -

zał.5 -

zał.6 -

 

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-03-22

 

 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2010-03-22

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3036
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-03-22 08:53:33
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-31 10:02:25

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-03-31 10:02:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-20 09:50:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-31 13:00:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-31 10:50:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-31 10:41:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-31 09:39:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-29 10:12:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-29 09:34:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-29 09:24:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-29 07:49:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-26 13:42:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-26 13:38:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-26 12:48:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-26 12:18:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-26 08:46:42 Roland Fabianek Publikacja artykułu