logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, Gm. Gorzów Śląski w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w Gm. Radłów miejscowość Kościeliska - ETAP II - Jastrzygowice.

Gorzów Śląski: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, Gm. Gorzów Śląski w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w Gm. Radłów miejscowość Kościeliska - ETAP II - Jastrzygowice.
Numer ogłoszenia: 219526 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175106 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, Gm. Gorzów Śląski w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w Gm. Radłów miejscowość Kościeliska - ETAP II - Jastrzygowice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice w zakresie: a) sieci kanalizacji sanitarnej ø 200/5,9mm - 4672 mb z rur PCV b) rurociągi tłoczne PE ø 90÷110 - mb 1053 c) przepompownie ścieków P-17 i P-20 kpl.2 - wyposażenie ze stali nierdzewnej d) przyłącza sanitarne z PCV ø160/4,7mm - 1592 mb ø200 - 262 mb e) przyłącza energetyczne do przepompowni f) roboty drogowe - rozbiórkowe 1929 m2 odtworzeniowe1929 m2 g) przydomowe oczyszczalnie ścieków - kpl 2 Szczegółowy zakres robót określają przedmiary , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt wykonawczy stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.10-9, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Instalacji Sanitarnej POLAN, ul. Warszawska 72, 46-320 Praszka, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4873424,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 3047016,01

·         Oferta z najniższą ceną: 3047016,01 / Oferta z najwyższą ceną: 5663035,28

·         Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2010-07-22

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, Gm. Gorzów Śląski w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w Gm. Radłów miejscowość Kościeliska – ETAP II – Jastrzygowice.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN”

46-320 Praszka

ul. Warszawska 72

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 05-08-2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1-   „SOBET” S.A

                            ul. Starobrzeska 67

                            49-305 Brzeg  

 

Łączna cena oferty – 4 990 796,95 zł brutto

 

3 047 016,01 zł    
------------           x100pkt.=  61,05pkt
4 990 796,95 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 61,05pkt

Oferta nr2- .  PPUH „HYDROMONT”

                           45-701 Opole

                           ul. Wrocławska 62

 

Łączna cena oferty – 5 663 035,28 zł brutto   -   Oferta Odrzucona

 

Oferta nr3- Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN”

                        46-320 Praszka

                        ul. Warszawska 72

 

Łączna cena oferty – 3 047 016,01 zł  brutto 

3 047 016,01 zł    
------------          x100pkt.= 100 pkt
3 047 016,01 zł    
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –100pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostały odrzucone  oferty:

Oferta nr2- .  PPUH „HYDROMONT”, 45-701 Opole, ul. Wrocławska 62.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca w przedstawionym kosztorysie ofertowym, pominął jedną pozycję przedmiarową ,(zgodnie z punktem XII SIWZ, Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiegokolwiek elementu, kosztorys musi zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe),

– tj. pozycję 22 przedmiaru robót- przykanaliki sanitarne (zał. nr 10 do SIWZ), - Wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych oraz technologii mikrotunelingu dla układania kanałów z rur PCV, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności-komora o gł. do 4,0m

w gruncie kat6. I-II – szt.7.

W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie poprawić błędu na podstawie art.

87 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych co potwierdzają również wyroki KIO:

-   (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 maja 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 634/09).

-   (wyrok KIO z 22 grudnia 2008 r., sygn. akt 1424/08),

W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę na podstawie

art. 89 ust.1 pkt.2 (treść oferty nie odpowiada treści SIWZ), ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr113 poz. 759).

Ponadto Zamawiający stwierdza nieprawidłowości w kosztorysie ofertowym Wykonawcy w pozycjach:

- błędna nazwa inwestycji, adresat inwestycji oraz nazwa inwestora w kosztorysie ofertowym – Jastrzygowice, kolektory sanitarne,

- niezgodna ilość jednostki przedmiarowej w poz. 49 orz 83 kosztorysu – Jastrzygowice, kolektory sanitarne, poz.49 wpisano 746.50m3  zgodnie z przedmiarem winno być 745.50m3,

poz. 83 wpisano 61.00m2 zgodnie z przedmiarem winno być 51.00m2,

- niezgodna ilość jednostki przedmiarowej w po. 33 kosztorysu – Jastrzygowice- przykanaliki sanitarne,- wpisano 92.50m2 zgodnie z przedmiarem winno być 75.00m2

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

 OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-07-12

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

W przedmiarze robót – przykanaliki sanitarne- Jastrzygowice (zał.10 do SIWZ), w pozycji 34 podano:
- jednostka mary Mg

Zmienia się na:
- jednostka mary m2

Zamawiający informuje że zmiany stają się integralną treścią SIWZ, i będą wiążące
przy składaniu ofert.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-07-02

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

W przedmiarze robót – Jastrzygowice – kolektory sanitarne (zał.9 do SIWZ), w pozycji 108 podano:
- jednostka mary Mg

Zmienia się na:
- jednostka mary m2

Zamawiający informuje że zmiany stają się integralną treścią SIWZ, i będą wiążące
przy składaniu ofert.

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-07-02

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 01-07-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie1
W przedmiarze robót na sieci kan. Sanitarnej poz.109 jest gr. Warstwy wiążącej 6cm, natomiast w PW cz. Opisowa pkt. 5.5 i decyzji PSD 7334-2/2008 jest 4 cm, a w STWiOR 5 cm, która gr. Warstwy jest prawidłowa?
Odpowiedź:
Należy wyliczyć wartość zgodnie z opisem w przedmiarze robót.

Pytanie2
W poz. nr 108 w/w kosztorysu jest ilość 1256 ton co przy ilości 50ikg/m2 równa się 25120m2, czy ilość 1256 jest prawidłowa?
Odpowiedź:

Wielkość podana w poz. 108 odnosi się do powierzchni w m2 przewidzianych do zaklinowania masą w ilości 50kg/m2
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie3
W poz. 11 w/w kosztorysu przyjęto do wykonania na całej powierzchni jezdni wykonanie warstwy ścieralnej w ilości 9600 m2, brak pozycji – frezowanie, czy koszty frezowania ująć w wycenie?
Odpowiedź:
Nie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2010-07-02

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 30-06-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie
W PT na w/w zadanie zaprojektowano przydomowe oczyszczalnie ścieków typu ZBF-5C szt.2, w związku z tym że producent wycofał typ 5C z produkcji zaproponował reaktor biologiczny ZBF-6C lub ZBF-6R.
Prosimy o wskazanie odpowiedniego typu

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków ZBF-6C.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-06-30

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 28-06-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie
W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji brak jest:
- profili sieci kan.
- geologii
Prosimy o uzupełnienie w/w części dokumentacji, co pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty.
Prosimy również o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź:
Profile sieci:
 Dokumentacja geologiczna dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach:
7:15 – 15:00
w środy 7:30-15:30

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-06-28

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 22-06-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr1
Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź:
Wymienione w specyfikacji wyroby budowlane muszą spełniać wymagania norm zharmonizowanych, i być oznakowane przez producenta.

 Pytanie nr2
W myśl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności a dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r., zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego cfzy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu1.

Odpowiedź:
Na wmontowane materiały i sprzęt, wymagane będą od Wykonawcy aprobaty techniczne
i atesty.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-06-23

 

 

Gorzów Śląski: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, Gm. Gorzów Śląski w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w Gm. Radłów miejscowość Kościeliska - ETAP II - Jastrzygowice.
Numer ogłoszenia: 175106 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, Gm. Gorzów Śląski w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w Gm. Radłów miejscowość Kościeliska - ETAP II - Jastrzygowice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice w zakresie: a) sieci kanalizacji sanitarnej ø 200/5,9mm - 4672 mb z rur PCV b) rurociągi tłoczne PE ø 90÷110 - mb 1053 c) przepompownie ścieków P-17 i P-20 kpl.2 - wyposażenie ze stali nierdzewnej d) przyłącza sanitarne z PCV ø160/4,7mm - 1592 mb ø200 - 262 mb e) przyłącza energetyczne do przepompowni f) roboty drogowe - rozbiórkowe 1929 m2 odtworzeniowe1929 m2 g) przydomowe oczyszczalnie ścieków - kpl 2 Szczegółowy zakres robót określają przedmiary , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt wykonawczy stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.10-9, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 50 000,00zł Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego w: BS Zawadzkie o/Gorzów Śląski nr. 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innych formach właściwy dokument wadialny tj. poręczenie lub gwarancja musi być przekazany do kasy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul.Wojska Polskiego 15, pok.. Nr.8 do oferty należy załączyć otrzymane w kasie pokwitowanie wniesienia wadium, lub w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jago bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt.VIII w formach o których mowa wyżej zostanie wykluczony z postępowania.

 III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1 000 000, 00 zł brutto każda

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r.Nr.156, poz. 1118, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - sieci kanalizacji sanitarnej

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadają opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż

1 000 000, 00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr 1 do SIWZ) 2) Kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie załączonych przedmiarów robót, (zał. nr 9,10,11,12,13,14 do SIWZ) 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) konieczność zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia lub zwiększenia jednostek przedmiarowych i zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w siwz). Zastrzeżenie- jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy g) w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas niezbędny do ich wykonania jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie terminu na roboty podstawowe, h) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Pokój nr 3 ( sekretariat ) w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 06.08.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Każdy z wykonawców powinien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu obiektów, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny ofertowej lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 2) ogrodzenie przepompowni wykonane z siatki ocynkowanej powlekanej, 3) do odbioru końcowego wymaga się przeprowadzenia kamerowania całej instalacji sanitarnej, 1 egz. dokumentacji z przeglądu na nośniku elektronicznym załączyć do dokumentacji odbiorowej. 4) Cena oferty jest ceną kosztorysową 5) Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 6) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: - organizację i zagospodarowanie terenu oraz zaplecza budowy - po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, oraz uporządkowanie terenu, -obsługa geodezyjna zadania oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. -koszty zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogi. -wykonanie monitoringu przepompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS, który będzie współpracować z istniejącym systemem monitoringu przepompowni eksploatowanych przez ZUK w Gorzowie Śląskim..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

zał. nr7  

zał. nr8  

zał. nr9  

zał. nr 10  

zał. nr 11  

zał. nr 12  

zał. nr 13  

zał. nr 14  

zał. nr 15  

zał. nr 16  

zał. nr 17  

zał. nr 18  

zał. nr 19  

zał. nr 20  

zał. nr 21  

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-06-21

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzó Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 21-06-2010r.

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1852
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-06-21 11:17:08
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-07-22 08:54:09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-07-22 08:54:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-12 13:10:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-02 14:28:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-02 11:09:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-02 11:05:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-30 12:16:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-28 11:44:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-23 12:29:52 Roland Fabianek Publikacja artykułu