logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym-2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 190380-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach: Dowóz do szkół TRASA 1 (29 km) -...
Termin składania ofert: 2010-07-14


Gorzów Śląski: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym - 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Numer ogłoszenia: 229328 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190380 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym - 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach: Dowóz do szkół TRASA 1 (29 km) - Gorzów Śl.-Zdziechowice - Uszyce Szkoła ( nie wczęśniej niż o 7.30) - Uszyce - Zdziechowice - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 39 TRASA 2 (39km) (gimbus) - Gorzów Śl - Jamy Piaseczna - Kozłowice Szkoła ( nie wcześniej niż o 7.30) - Skrońsko - Kozłowice Szkoła - Pawłowice - ul. Jaronia (Więckowice Stare) - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 48 TRASA 3 (21 km) - Gorzów Śl. - Dębina - Pawłowice Przedszkole - Kozłowice Szkoła (nie wcześniej niż o 7.30) - Pawłowice - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 43 TRASA 4 (21 km) - Gorzów Śl. - Kobyla Góra - Pakoszów - Budzów - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 36 TRASA 5 ( 11 km) - Gorzów Śl. - ul.Oleska ( Więckowice Nowe) - Jastrzygowice - Wygiełdów - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 59 TRASA 6 (18 km) - Gorzów Śl. - Goła - Nowa Wieś - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) - maksymalna ilość uczniów 41 Odwóz ze szkół TRASA 1 (35 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.13.35) - Nowa Wieś - Tęczynów - Goła - Zdziechowice - Uszyce Szkoła (nie później niż 14.05) - Zdziechowice - Gorzów Śl. TRASA 2 (46 km) - Gorzów Śl ZSG (odjazd ok.13.35) - ul. Jaronia (Więckowice Stare) - Kozłowice szkoła (odjazd nie później niż o 13.45) - Skrońsko - Kozłowice szkoła - Jamy Piaseczna - Gorzów Śl. TRASA 3 (11 km) - Gorzów Śl ZSG (odjazd o ok.13.35) - Wygiełdów - Jastrzygowice - ul. Jaronia (Więckowice Stare) - Gorzów Śl. TRASA 4 (23 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.13.55) - Dębina - Kobyla Góra - Pakoszów - Budzów - Gorzów Śl. TRASA 5 (32 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.14.30) - Goła - Zdziechowice - Uszyce Szkoła (nie później niż o 15.00) - Gorzów Śl. TRASA 6 (46 km) (gimbus) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.14.35) - ul. Jaronia (Więckowice Stare) - Pawłowice - Kozłowice Szkoła (odjazd nie później niż o 14.45) - Skrońsko - Kozłowice Szkoła - Pawłowice-Kozłowice Szkoła-Jamy Piaseczna-Gorzów Śl. TRASA 7 (22 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd 14.35) - Wygiełdów - Jastrzygowice - Skrońsko - ul. Oleska (Więckowice Nowe) - Gorzów Śl. TRASA 8 (30 km) - Gorzów Śl. - Nowa Wieś - Tęczynów - Budzów - Pakoszów - Dębina - Gorzów Śl. TRASY DODATKOWE ( w zależności od potrzeb) 3 razy w tygodniu odjazd po 15.20 TRASA 9 (23 km) - Gorzów Śl. ZSG - Goła - Zdziechowice - Uszyce - Gorzów Śl. TRASA 10 (30km) - Gorzów Śl. ZSG - Pawłowice - Kozłowice - Jamy - Kozłowice - Skrońsko - Jastrzygowice - Wygiełdów - Gorzów Śl. TRASA 11 (23 km) - Gorzów Śl. ZSG - Budzów - Pakoszów - Kobyla Góra - Dębina - Gorzów Śl 1. Godziny wyjazdów autokarów rano uzależnione są od czasu przejazdu w/w trasy 2. Godziny przewozu po zajęciach lekcyjnych są planowane pomiędzy godzinami 13.30 do 15.20 i będą ustalone po opracowaniu planu zajęć..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 568455,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 580158,54

·           Oferta z najniższą ceną: 580158,54 / Oferta z najwyższą ceną: 726926,85

·           Waluta: PLN.

 Opublikmował: Marcin Grabowski 2010-07-29

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Byczyńska 120

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 11-08-2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
             
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1-   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

                            42-700 Lubliniec

                            ul. K. i W. Niegolewskich 5

 

 Łączna cena oferty (okres 3 lat) – 726 926,85 zł brutto

 

580 158,54 zł    
------------           x100pkt.=  79,81pkt
726 926,85 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 79,81pkt

Oferta nr2- .  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

                           46-203 Kluczbork

                           ul. Byczyńska 120

 

Łączna cena oferty (okres 3 lat) – 580 158,54 zł brutto

 

580 158,54 zł    
------------           x100pkt.=  100pkt
580 158,54 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt

Oferta nr3- TOK-GAZ Sp. z o.o.
                        ul. M. Konopnickiej 7A
                        98-332 Rząśnia

 

Łączna cena oferty (okres 3 lat) – 676 606,32 zł brutto

 

580 158,54 zł    
------------           x100pkt.=  85,75pkt
676 606,32 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 85,75pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  zostały odrzucone żadne oferty:

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-07-20

 

 

Działając na podstawie art. 12a ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający informuje o dokonanej zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 190380-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach: Dowóz do szkół TRASA 1 (29 km) -...
Termin składania ofert: 2010-07-14


Numer ogłoszenia: 175875 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 190380 - 2010 data 01.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: zmiany wysokości ceny jednostkowej za 1 km brutto w przypadku wzrostu ceny paliwa powyżej 10% w stosunku do ceny z dnia złożenia oferty. Za podstawę będą brane maksymalne ceny detaliczne publikowane przez PKN ORLEN S.A..
 • W ogłoszeniu powinno być: zmiany wysokości ceny jednostkowej za 1 km brutto w przypadku wzrostu lub spadku ceny paliwa powyżej/poniżej 10% w stosunku do ceny z dnia złożenia oferty. Za podstawę będą brane maksymalne ceny detaliczne publikowane przez PKN ORLEN S.A..

 OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-07-05

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

 

W punkcie XVII  2a SIWZ, oraz w  § 7  2a projektu umowy  jest:

zmiany wysokości ceny jednostkowej za 1 km brutto w przypadku wzrostu ceny  paliwa powyżej 10% w stosunku do ceny z dnia złożenia oferty.

Za podstawę będą brane maksymalne ceny detaliczne publikowane przez PKN   „ORLEN” S.A. ;

Zmienia się na:

zmiany wysokości ceny jednostkowej za 1 km brutto w przypadku wzrostu lub spadku ceny  paliwa powyżej/poniżej 10% w stosunku do ceny z dnia złożenia oferty.

Za podstawę będą brane maksymalne ceny detaliczne publikowane przez PKN   „ORLEN” S.A. ;

 

Zamawiający informuje że zmiany stają się integralną treścią SIWZ, i będą wiążące przy składaniu ofert.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2010-07-05

 

 

Gorzów Śląski: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym - 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Numer ogłoszenia: 190380 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym - 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach: Dowóz do szkół TRASA 1 (29 km) - Gorzów Śl.-Zdziechowice - Uszyce Szkoła ( nie wczęśniej niż o 7.30) - Uszyce - Zdziechowice - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 39 TRASA 2 (39km) (gimbus) - Gorzów Śl - Jamy Piaseczna - Kozłowice Szkoła ( nie wcześniej niż o 7.30) - Skrońsko - Kozłowice Szkoła - Pawłowice - ul. Jaronia (Więckowice Stare) - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 48 TRASA 3 (21 km) - Gorzów Śl. - Dębina - Pawłowice Przedszkole - Kozłowice Szkoła (nie wcześniej niż o 7.30) - Pawłowice - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 43 TRASA 4 (21 km) - Gorzów Śl. - Kobyla Góra - Pakoszów - Budzów - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 36 TRASA 5 ( 11 km) - Gorzów Śl. - ul.Oleska ( Więckowice Nowe) - Jastrzygowice - Wygiełdów - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 59 TRASA 6 (18 km) - Gorzów Śl. - Goła - Nowa Wieś - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) - maksymalna ilość uczniów 41 Odwóz ze szkół TRASA 1 (35 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.13.35) - Nowa Wieś - Tęczynów - Goła - Zdziechowice - Uszyce Szkoła (nie później niż 14.05) - Zdziechowice - Gorzów Śl. TRASA 2 (46 km) - Gorzów Śl ZSG (odjazd ok.13.35) - ul. Jaronia (Więckowice Stare) - Kozłowice szkoła (odjazd nie później niż o 13.45) - Skrońsko - Kozłowice szkoła - Jamy Piaseczna - Gorzów Śl. TRASA 3 (11 km) - Gorzów Śl ZSG (odjazd o ok.13.35) - Wygiełdów - Jastrzygowice - ul. Jaronia (Więckowice Stare) - Gorzów Śl. TRASA 4 (23 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.13.55) - Dębina - Kobyla Góra - Pakoszów - Budzów - Gorzów Śl. TRASA 5 (32 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.14.30) - Goła - Zdziechowice - Uszyce Szkoła (nie później niż o 15.00) - Gorzów Śl. TRASA 6 (46 km) (gimbus) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.14.35) - ul. Jaronia (Więckowice Stare) - Pawłowice - Kozłowice Szkoła (odjazd nie później niż o 14.45) - Skrońsko - Kozłowice Szkoła - Pawłowice-Kozłowice Szkoła-Jamy Piaseczna-Gorzów Śl. TRASA 7 (22 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd 14.35) - Wygiełdów - Jastrzygowice - Skrońsko - ul. Oleska (Więckowice Nowe) - Gorzów Śl. TRASA 8 (30 km) - Gorzów Śl. - Nowa Wieś - Tęczynów - Budzów - Pakoszów - Dębina - Gorzów Śl. TRASY DODATKOWE ( w zależności od potrzeb) 3 razy w tygodniu odjazd po 15.20 TRASA 9 (23 km) - Gorzów Śl. ZSG - Goła - Zdziechowice - Uszyce - Gorzów Śl. TRASA 10 (30km) - Gorzów Śl. ZSG - Pawłowice - Kozłowice - Jamy - Kozłowice - Skrońsko - Jastrzygowice - Wygiełdów - Gorzów Śl. TRASA 11 (23 km) - Gorzów Śl. ZSG - Budzów - Pakoszów - Kobyla Góra - Dębina - Gorzów Śl 1. Godziny wyjazdów autokarów rano uzależnione są od czasu przejazdu w/w trasy 2. Godziny przewozu po zajęciach lekcyjnych są planowane pomiędzy godzinami 13.30 do 15.20 i będą ustalone po opracowaniu planu zajęć..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy przedstawią licencję / zezwolenie na podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego osób.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadają opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zmiany wysokości ceny jednostkowej za 1 km brutto w przypadku wzrostu ceny paliwa powyżej 10% w stosunku do ceny z dnia złożenia oferty. Za podstawę będą brane maksymalne ceny detaliczne publikowane przez PKN ORLEN S.A. ; b) zmiany rozkładu jazdy tj. zmiany trasy, jej długości i godzin przewozu uczniów, zachowując jednocześnie niezmienną stawkę za 1 km, przedstawioną w formularzu ofertowym Wykonawcy; c) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 12.08.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

OpublikowaŁ: Marcim Grabowski 2010-07-01

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 01-07-2010

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1341
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-07-01 10:15:02
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-07-29 11:05:37

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-07-29 11:05:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-20 10:18:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-05 11:23:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-05 11:03:36 Roland Fabianek Publikacja artykułu