logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolo-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 293706-2010 z dnia 2010-09-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach, oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach. Szczegółowy wykaz sprzętu oraz...
Termin składania ofert: 2010-09-27


Gorzów Śląski: Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach
Numer ogłoszenia: 314010 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293706 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach, oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach. Szczegółowy wykaz sprzętu oraz parametry techniczne określa załączony Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 6 do SIWZ. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać wymagane parametry lub być o parametrach nie gorszych od określonych w niniejszej SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6, 32.32.12.00-1, 30.23.00.00-0, 39.16.00.00-1.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  MENTOR Zdzisław Sabat, ul. Modra 26, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105304,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 100962,32

·           Oferta z najniższą ceną: 100962,32 / Oferta z najwyższą ceną: 144679,80

·           Waluta: PLN.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-10-01

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach.”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

”MENTOR” Zdzisław Sabat

ul. Modra 26

71-220 Szczecin

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 08-10-2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1-   PHPU „ZUBER”, Andrzej Zuber

                            ul. Krakowska 29C

                            50-424 Wrocław

Łączna cena oferty  144 679,80 zł brutto

 

100 962,32 zł    
------------           x100pkt.= 69,78pkt
144 679,80 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 69,78pkt

Oferta nr2- .  ”MENTOR” Zdzisław Sabat

                              ul. Modra 26

                              71-220 Szczecin

Łączna cena oferty  100 962,32 zł brutto

 

100 962,32 zł    
------------           x100pkt.=  100pkt
100 962,32 zł    

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  zostały odrzucone żadne oferty:

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

z zastrzeżeniem art. 94. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

Opublikował: Mracin Grabowski 2010-09-28

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           

 

Gorzów Śląski: Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach.
Numer ogłoszenia: 293706 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach, oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach. Szczegółowy wykaz sprzętu oraz parametry techniczne określa załączony Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 6 do SIWZ. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać wymagane parametry lub być o parametrach nie gorszych od określonych w niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6, 32.32.12.00-1, 30.23.00.00-0, 39.16.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ), dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy e) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 ( sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 26.10.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca dokona transportu sprzętu do miejsca dostawy 2. Wykonawca zobowiązany będzie do montażu, instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu 3. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim 4. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć stosowne dokumenty i materiały informacyjne, potwierdzające parametry techniczne zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (katalogi, opisy opracowane przez producenta w języku polskim). 5. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2009. 6. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-09-16

 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 16-09-2010r.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2088
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-09-16 10:29:04
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-10-01 09:33:40

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-10-01 09:33:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-09-28 12:07:42 Roland Fabianek Publikacja artykułu