logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000,00 zł, na realizację inwestycji - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Krzyżanowice-Nowa Wieś.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 305534-2010 z dnia 2010-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł, przeznaczonym na sfinansowanie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś. ...
Termin składania ofert: 2010-10-04


Gorzów Śląski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000, 00 zł, na realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś.
Numer ogłoszenia: 343214 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305534 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000, 00 zł, na realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł, przeznaczonym na sfinansowanie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś. 1.Uruchomienie kredytu w 2010r., przewidujemy : 6 grudnia 2010r. - 500 000,00 zł 2. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty. 3. Okres karencji do 19-05-2011r. 4. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: Rok 2011 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł Rok 2012 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł Rok 2013 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł Rok 2014 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł Rok 2015 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł ______________________________ 500 000,00 PLN.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71824,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64257,14
 • Oferta z najniższą ceną: 64257,14 / Oferta z najwyższą ceną: 68846,92
 • Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2010-10-25

PIŚ-IV-341/15/10/1         Gorzów Śląsk, dnia 11 października 2010r.                                                                                      

                                                                                 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000, 00 zł, na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice – Nowa Wieś”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie

 ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 25.10.2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr1-   Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie

                            ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie

Łączna cena oferty  64 257,14 zł

 

64 257,14 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
64 257,14

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt

Oferta nr2- ING Bank Śląski S.A.

                      Oddział Krapkowice Zespół Doradców Klienta Korporacyjnego Olesno

                      46-300 Olesno, ul. Reymonta 3

 

Łączna cena oferty  66 224,18 zł

 

64 257,14 zł    
------------           x100pkt.=  97,03pkt
66 224,18 zł    

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 97,03pkt

Oferta nr3- Bank Spółdzielczy w Praszce

                      ul. Mickiewicza 1, 46-320 Praszka

 

Łączna cena oferty  68 846,92 zł

64 257,14 zł    
------------           x100pkt.=  93,33pkt
68 846,92 zł    

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 93,33pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  zostały odrzucone żadne oferty:

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

z zastrzeżeniem art. 94. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.

opublikował: Marcin Grabowski 2010-10-11

 

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 28-09-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr.1

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. XVII ppk 6 SIWZ: „Bank nalicza odsetki w okresach miesięcznych od wykorzystanej kwoty kredytu, według stóp procentowych obowiązujących w trakcie trwania umowy począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty kolejnej raty kredytu”.

Odpowiedź:

Kredytobiorca płaci należne bankowi odsetki w okresach miesięcznych każdego ostatniego dnia miesiąca.

Pytanie nr.2

Czy przy uruchamianiu kredytu dopuszczalne jest zastosowanie druku dyspozycji uruchomienia kredytu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr.3

Prosimy o podanie dokładnej daty zastosowania stawki redyskonta weksli, według której ma być określone oprocentowanie kredytu.

Odpowiedź:

Według obowiązującej stawki na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-09-29

 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 29-09-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr.1

Czy opinia RIO dotycząca możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zostanie udostępniona do czasu podpisania umowy kredytowej?

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-09-29

 

 

 

                                                                                    

 

Gorzów Śląski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000, 00 zł, na realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś
Numer ogłoszenia: 305534 - 2010; data zamieszczenia: 24.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000, 00 zł, na realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł, przeznaczonym na sfinansowanie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś. 1.Uruchomienie kredytu w 2010r., przewidujemy : 6 grudnia 2010r. - 500 000,00 zł 2. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty. 3. Okres karencji do 19-05-2011r. 4. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: Rok 2011 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł Rok 2012 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł Rok 2013 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł Rok 2014 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł Rok 2015 20.V - 50 000,00 zł 20.IX- 50 000,00 zł ______________________________ 500 000,00 PLN Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy redyskonta weksli + stała marża banku Zabezpieczenie weksel własny wraz z deklaracją wekslową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., nr 72, poz.665 z późn.zm.)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy,harmonogram spłaty kredytu, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski pokój nr.3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 02.11.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

zał. nr7  

zał. nr8  

zał. nr9  

zał. nr10  

zał. nr11  

zał. nr12  

zał. nr13  

zał. nr14  

zał. nr15  

zał. nr16  

zał. nr17  

zał. nr18  

zał. nr19  

zał. nr20  

zał. nr21  

zał. nr22  

zał. nr23  

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-09-24

 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2010-09-24

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1518
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-09-24 12:25:03
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-10-25 08:51:21

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-10-25 08:51:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-11 10:09:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-09-29 10:15:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-09-28 13:32:58 Roland Fabianek Publikacja artykułu