logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Gorzów Śląski.

Gorzów Śląski: Świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Numer ogłoszenia: 10418 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Gorzów Śląski..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Gorzów Śląski. Okres wykonania zamówienia od 01-02-2011r., do 31-01-2013r. - okresowe oględziny instalacji oświetleniowej, - okresowe przeglądy techniczne instalacji oświetleniowej - według oceny stanu technicznego, - dotrzymywanie standardów jakościowych świecenia opraw - na bieżąco, - wymiana przepalonych lub wyeksploatowanych źródeł światła,- na bieżąco, - kontrola stanu świecenia opraw - raz na kwartał, - wymiana uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych - na bieżąco - wymiana uszkodzonych wysięgników, drzwiczek wnęk latarń, przewodów wewnętrznych słupów lub wysięgników - na bieżąco, - wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych i przepalonych wkładek topikowych - na bieżąco, - zabezpieczenie przed korozją metalowych słupów, wysięgników i szafek oświetleniowych, - pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, - likwidacja awarii zasilających i urządzeń sterujących - na bieżąco, - programowanie urządzeń sterujących oświetleniem według indywidualnych ustaleń ze Zleceniodawcą - 2 razy w roku, - wycinka gałęzi drzew na trasach linii napowietrznych - według potrzeb, na bieżąco, - kompleksowe załatwienie spraw związanych z utylizacją zużytych źródeł światła - według potrzeb, na bieżąco, - przyjmowanie wszelkich reklamacji w sprawach funkcjonowania oświetlenia - według potrzeb, na bieżąco..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.32.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ENION SA Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124385,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 149554,22

·         Oferta z najniższą ceną: 149554,22 / Oferta z najwyższą ceną: 149554,22

·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę,(słupy na których znajdują się oprawy oświetleniowe są własnością ENION SA).


 


 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 21.01.2011r.

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1186
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-01-21 12:04:03
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-01-21 12:04:03