logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach.

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach.”

                                                                     I
    
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zostały odrzucone:

1. OFERTA NR 1 złożona przez firmę: NOVUM, Wyposażenie placów zabaw, Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia zabawowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego , rysunków, zdjęć lub katalogów ze wskazaniem oferowanych urządzeń.

Z przedstawionych w ofercie dokumentów wynikało że urządzenia nie odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W związku z tym, na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm), w dniu 09.06.2011r. wezwano do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie że oferowane  roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonych w SIWZ.

Do wymaganego terminu uzupełnienia tj. do dnia 15-06-2011, do godz.15:00

Wykonawca uzupełnił dokumenty, lecz w dalszym ciągu nie potwierdzały wymagań stawianych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, Zamawiający odrzuca ofertę jako nie odpowiadającą treści SIWZ.

2. OFERTA NR 2 złożona przez firmę: PRO-SYMPATYK, Piotr Janelli, ul. Bacciarelliego 10b/10, 51-649 Wrocław.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia zabawowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego , rysunków, zdjęć lub katalogów ze wskazaniem oferowanych urządzeń.

Z przedstawionych w ofercie dokumentów wynikało że urządzenia nie odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W związku z tym, na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm), w dniu 09.06.2011r. wezwano do uzupełnienia dokumentów, potwierdzających spełnienie że oferowane  roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonych w SIWZ.

Do wymaganego terminu uzupełnienia tj. do dnia 15-06-2011, do godz.15:00

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, które potwierdzały by wymagania stawiane przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, Zamawiający odrzuca ofertę jako nie odpowiadającą treści SIWZ.

3. OFERTA NR 3 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „BILPOL”, Kużaj Beata, Bil Józef, Spółka Jawna, ul. Sokoła 1
 41-500 Chorzów.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia zabawowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego , rysunków, zdjęć lub katalogów ze wskazaniem oferowanych urządzeń.

Z przedstawionych w ofercie dokumentów wynikało, że urządzenia nie odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W związku z tym, na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) w dniu 09.06.2011r. wezwano do uzupełnienia dokumentów, potwierdzających spełnienie że oferowane  roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonych w SIWZ.

Do wymaganego terminu uzupełnienia tj. do dnia 15-06-2011, do godz.15:00

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, które potwierdzały by wymagania stawiane przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, Zamawiający odrzuca ofertę jako nie odpowiadającą treści SIWZ.

II

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, pn.:Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania, faktyczne i prawne.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone 3 oferty Wykonawców:
OFERTA NR 1 złożona przez firmę: NOVUM, Wyposażenie placów zabaw, Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym.

OFERTA NR 2 złożona przez firmę: PRO-SYMPATYK, Piotr Janelli, ul. Bacciarelliego 10b/10, 51-649 Wrocław.

OFERTA NR 3 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „BILPOL”, Kużaj Beata, Bil Józef, Spółka Jawna, ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów.

podlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dlatego postanowiono jak wyżej.

Środki ochrony prawnej

 Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

 2)            odrzucenia oferty wykonawcy

 W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

 1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

 2)            zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

 na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)
Opublikował: Marcin Grabowski 2011-06-16

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.,( Dz. U z 2010r., Nr 113, poz 759) z póżn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

Do załącznika nr.10, (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), w zakresie montażu urządzeń, Zamawiający dopuszcza możliwość montażu urządzeń na kotwach stalowych malowanych proszkowo.

Zał. nr10 – 

Opublikował: Marcin Grabowski 2011-05-31

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 30-05-2011r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt.1

Czy istnieje możliwość montażu urządzeń na kotwach stalowych malowanych proszkowo?
Odp.
Tak, Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń na kotwach stalowych malowanych proszkowo.

 Pyt.2
Czy noga na huśtawce wagowej może być wykonana z drewna?.

Odp.
Nie.

 Pyt.3
Czy sprężynowiec może być w całości wykonany z tworzywa?

Odp.
Nie.

Pyt 4
Czy w huśtawce wagowej może być inne wykończenie niż głowa zwierzęcia?

Odp.
Nie.

 Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Opublikował: Marcin Grabowski 2011-05-31

 

 

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz759 z późn.zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

 

Zmienia się załącznik nr.8 do SIWZ

było:    

zmienia się na:    

Zamawiający informuje że zmiany stają się integralną treścią SIWZ, i będą wiążące
przy składaniu ofert.

Opublikował: Marcin Grabowski 2011-05-24

 

 

 

                                                                                

 

Gorzów Śląski: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach.
Numer ogłoszenia: 122358 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech placów zabaw w Gminie Gorzów Śląski. Część 1 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze Część 2 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku Część 3 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ, koncepcja zagospodarowania placu zabaw zał. nr 11do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. 12 do SIWZ oraz STWiOR zał. nr14 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

1. Certyfikaty PN-EN 1176 -1 do 1176 - 7, PN-EN 1176-10, PN-EN 1176-11, dla oferowanych urządzeń. 2. W zakresie części 1,2,3 przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia że oferowane urządzenia zabawowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego , Zamawiający żąda dołączenia do oferty rysunków, zdjęć lub katalogów ze wskazaniem oferowanych urządzeń.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 , nr 2, nr 3 do SIWZ.) 2. Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr4, nr5, nr6 do SIWZ) 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.07.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowania w ramach umowy o przyznanie pomocy wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ, koncepcja zagospodarowania placu zabaw zał. nr 11do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. 12 do SIWZ oraz STWiOR zał. nr14 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.08.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ, koncepcja zagospodarowania placu zabaw zał. nr 11do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. 12 do SIWZ oraz STWiOR zał. nr 14 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.08.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ, koncepcja zagospodarowania placu zabaw zał. nr 11do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. 12 do SIWZ oraz STWiOR zał. nr.14 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.08.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

zał. nr7  

zał. nr8  

zał. nr9  

zał. nr10 

zał. nr11 

zał. nr12 

zał. nr13 

zał. nr14 
 

Opublikował: Marcin Grabowski 2011-05-20

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2011-05-20

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1365
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-05-20 11:47:23
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-05-31 10:49:50

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-05-31 10:49:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-16 13:09:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-31 10:40:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-24 08:29:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-20 13:05:50 Roland Fabianek Publikacja artykułu