logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej, 2)Budowa hali widowiskowo-sportowej, 3) Uporządkowanie parku miejskiego.

16/06/2011    S114    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Gorzów Śląski: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2011/S 114-188354

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
Do wiadomości: Marcin Grabowski
46-310 Gorzów Śląski
POLSKA
Tel. +48 343505710
E-mail: um@gorzowslaski.pl
Faks +48 343505710

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.gorzowslaski.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej,
2) Budowa hali widowiskowo-sportowe,
3) Uporządkowanie parku miejskiego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6

Kod NUTS PL522

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Część 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/34/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011.
Część 2.
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 450 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/32/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011.
Część 3.
Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 440 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/33/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66000000, 66113000

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 1 037 185,50 PLN
Bez VAT

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

PIŚ-IV.271.9.2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 072-118215 z dnia 11.4.2011

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 - NAZWA Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/34/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011.

V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

14.6.2011

V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

4

V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, Oddział w Opolu
ul. Zwierzyniecka 2
45-109 Opole
POLSKA
E-mail: k-opo-o1-oddz.opole.zwierzyniecka.2@pl.ing-ad
Tel. +48 774013595
Internet: www.ing.pl
Faks +48 774013595

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 584 582,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Najniższa oferta 562 582,19 oraz najwyższa oferta 614 356,11 PLN
Bez VAT

V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2 - NAZWA Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 450 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/32/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011.

V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

14.6.2011

V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

4

V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ING Bank Śląski SA z siedziłą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice
ul. Zwierzyniecka 2
45-019 Opole
POLSKA
E-mail: k-opo-o1-oddz.opole.zwierzyniecka.2@pl.ing-ad
Tel. +48 774013595
Internet: www.ing.pl
Faks +48 774013595

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 434 359,00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Najniższa oferta 418 317,10 oraz najwyższa oferta 458 235,99 PLN
Bez VAT

V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 3 - NAZWA Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 440 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/33/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011.

V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

14.6.2011

V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

4

V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ING Banak Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, Oddział w Opolu
ul. Zwierzyniecka 2
45-019 Opole
POLSKA
E-mail: k-opo-o1-oddz.opole.zwierzyniecka.2@pl.Ing-ad
Tel. +48 774013595
Internet: www.ing.pl
Faks +48 774013595

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 58 458,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Najniższa oferta 56 286,21 oraz najwyższa oferta 61 663,31 PLN
Bez VAT

V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.2)INFORMACJE DODATKOWE

VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.goc.pl
Faks +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - departament odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

15.6.2011
Opublikował: Marcin Grabowski 2011-06-20

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej, 2) Budowa hali widowiskowo-sportowe, 3) Uporządkowanie parku miejskiego.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 - Do części 1 przedmiotowego zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 PLN zgodnie z uchwałą  V/34/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23/03/2011

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu

Wydział Doradców Klienta Korporacyjnego w Opolu

45-019 Opole, ul. Zwierzyniecka 2

 - Do części 2 przedmiotowego zamówienia:

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 450 000,00 PLN zgodnie z uchwałą  V/32/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23/03/2011
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu

Wydział Doradców Klienta Korporacyjnego w Opolu

45-019 Opole, ul. Zwierzyniecka 2

- Do części 3 przedmiotowego zamówienia:

Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową  amfiteatru.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 440 000,00 PLN zgodnie z uchwałą  V/33/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23/03/2011
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu

Wydział Doradców Klienta Korporacyjnego w Opolu

45-019 Opole, ul. Zwierzyniecka 2

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umów na w/w zadania w terminie do dnia 2011-06-10.

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia (część1, część2, część3), (w tym najniższa stopa % obliczona według stopy procentowej na którą składa się  stopa redyskonta weksli, stały procent banku zawierający wszystkie koszty bankowe, marże , prowizje itp.), oraz uzyskał największą ilość punktów tj. 100, do każdej z części zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1-   Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie

 

Łączna cena oferty dla części 1 przedmiotowego  zamówienia   574 376,00 zł brutto

 

562 582,19 zł    
------------           x100pkt.= 97,95pkt
574 376,00 zł

Łączna punktacja oferty dla części 1 przedmiotowego zamówienia – 97,95pkt

Łączna cena oferty dla części 2 przedmiotowego  zamówienia  - 427 072,18 zł brutto

418 317,10 zł    
------------           x100pkt.= 97,95pkt
427 072,18 zł

Łączna punktacja oferty dla części 2 przedmiotowego zamówienia – 97,95pkt

Łączna cena oferty dla części 3 przedmiotowego  zamówienia  - 57 459,00 zł brutto

56 286,21 zł    
------------           x100pkt.= 97,96pkt
57 459,00 zł

Łączna punktacja oferty dla części 3 przedmiotowego zamówienia – 97,96pkt

 Oferta nr2-   ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu, Wydział Doradców Klienta

                            Korporacyjnego w Opolu, 45-019 Opole, ul. Zwierzyniecka 2

 

Łączna cena oferty dla części 1 przedmiotowego  zamówienia   562 582,19 zł brutto

 

562 582,19 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
562 582,19 zł    

Łączna punktacja oferty dla części 1 przedmiotowego zamówienia – 100pkt

 

Łączna cena oferty dla części 2 przedmiotowego  zamówienia  - 418 317,10 zł brutto

418 317,10 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
418 317,10 zł    

Łączna punktacja oferty dla części 2 przedmiotowego zamówienia – 100pkt

Łączna cena oferty dla części 3 przedmiotowego  zamówienia  - 56 286,21 zł brutto

56 286,21 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
56 286,21 zł

Łączna punktacja oferty dla części 3 przedmiotowego zamówienia – 100pkt

 Oferta nr3-   Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, ul. Żeromskiego1,

                            45-053 Opole

 

Łączna cena oferty dla części 1 przedmiotowego  zamówienia   571 894,18 zł brutto

 

562 582,19 zł    
------------           x100pkt.= 98,37pkt
571 894,18 zł

Łączna punktacja oferty dla części 1 przedmiotowego zamówienia – 98,37pkt

Łączna cena oferty dla części 2 przedmiotowego  zamówienia  - 421 230,97 zł brutto

418 317,10 zł    
------------           x100pkt.= 99,31pkt
421 230,97 zł

Łączna punktacja oferty dla części 2 przedmiotowego zamówienia – 99,31pkt

Łączna cena oferty dla części 3 przedmiotowego  zamówienia  - 60 956,32 zł brutto

56 286,21 zł    
------------           x100pkt.= 92,34pkt
60 956,32 zł

Łączna punktacja oferty dla części 3 przedmiotowego zamówienia – 92,34pkt

Oferta nr4-   Bank Spółdzielczy w Wołczynie, ul. Opolska 5, 46-250 Wołczyn

 

Łączna cena oferty dla części 1 przedmiotowego  zamówienia   614 356,11 zł brutto

 

562 582,19 zł    
------------           x100pkt.= 91,57pkt
614 356,11 zł

Łączna punktacja oferty dla części 1 przedmiotowego zamówienia – 91,57pkt

Łączna cena oferty dla części 2 przedmiotowego  zamówienia  - 458 235,99 zł brutto

418 317,10 zł    
------------           x100pkt.= 91,29pkt
458 235,99 zł

Łączna punktacja oferty dla części 2 przedmiotowego zamówienia – 91,29pkt

Łączna cena oferty dla części 3 przedmiotowego  zamówienia  - 61 663,31 zł brutto

56 286,21 zł    
------------           x100pkt.= 91,28pkt
61 663,31 zł

Łączna punktacja oferty dla części 3 przedmiotowego zamówienia – 91,28pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).
 

Opublikował: Marcin Grabowski 2011-05-27

 

 

          Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 29-04-2011r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pyt.1

 

Informacji na temat zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego.

Odp.
Nie zawarto.

Pyt.2
Informacji na temat zawartych umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach.

Odp.
Nie zawarto.

Pyt.3
Informacji na temat zawartych umów leasingu zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy.
Odp.
Nie zawarto.

Pyt 4
Informacji na temat emisji papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona

Odp.
Nie posiadamy.

Pyt.5
Informacji na temat  czy Gmina posiada  zobowiązania  z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing) w następującym zakresie:

- aktualne zobowiązanie (zadłużenie)

- termin ostatecznej spłaty

- harmonogramu spłat obejmującego wysokość rat, terminów spłaty (miesięcznie, kwartalnie, rocznie, etc.)

-   przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności

Odp.
Nie posiada.

Pyt. 6
Informacji  czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach – jeśli tak, proszę o podanie nazwy podmiotów, wartości i ilości udziałów.

Odp.
Gmina posiada 43 udziały w spółce „Oczyszczalnia Ścieków w Praszce”, spółka z o.o.,

z siedzibą w Praszce o wartości 822 865,63 zł.

Pyt.7
Aktualny s
tan mienia komunalnego Gminy.

Odp.
69 992 763,74 zł

 

Pyt.8

 

Czy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu, będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odp.
Tak.

Pyt.9
Czy możliwe będzie podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zwierającego kontrasygnatę Skarbnika Gminy?

Odp.
Tak.

 

Pyt.10
Spłata odsetek została  określona w SIWZ  jako : „miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca” – czy powyższy zapis oznacza spłatę odsetek w ostatnim dniu każdego  miesiąca?
Odp.
Tak.

 

 

Pyt.11
Czy możliwe jest ustalenie oprocentowania kredytu w oparciu o inną podstawę  niż stopa redyskonta weksli np. WIBOR 3 M  z dnia podpisania umowy kredytowej  + stała marża banku ? Oprocentowanie ulegałoby  zmianie co 3 miesiące. Na potrzeby wyliczenia oferty można przyjąć WIBOR 3M z dnia ogłoszenia przetargu, tj. z dnia 13.04.2011r.
Odp.
Nie.

 

Pyt.12
Sprawozdania Rb- N, Rb-Z, Rb -27S,  Rb-28S,  Rb-NDS – za rok 2009r. i I kwartał 2011r. oraz   sprawozdanie Rb- PDP –  za lata  2009, 2010 i I kwartał 2011r.

Odp.
Sprawozdania do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pyt.13
Aktualny wykaz zobowiązań Gminy z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wierzycielskich, udzielonych gwarancji i poręczeń w ujęciu : kwota, termin, harmonogram spłaty, waluta, okres finansowania, zabezpieczenia.

Odp.
- Kwota zobowiązań z tyt. Zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.935.906 zł

- Ostateczny termin spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2016r.

- Harmonogram spłat określony w załączniku do SIWZ „Zobowiązania finansowe Gminy”

- Waluta zaciągniętych kredytów i pożyczek – PLN

- Zabezpieczenia kredytów i pożyczek – weksel własny „In blanco”

- Papiery wartościowe – brak

- Udzielone gwarancje i poręczenia - brak

Pyt.14
Załączniki nr   4, 5, 6, 7, 8  do Uchwały  nr III/18/2010 z dnia 29.12.2010r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

 

Odp.


Pyt.15

 

Opisowe sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy za lata 2009 i 2010.

Odp.
Do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Pyt.16

 

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za lata  2009  i  2010.

Odp.
Opinia RIO za 2009r. - 

Opinia za 2010r., w trakcie opracowania przez RIO

Pyt.17
Uchwała RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Odp.
Do chwili obecnej brak.

 

Pyt.18

 

Czy Zamawiający potwierdza, iż na  każde zadanie inwestycyjne zawarta zostanie odrębna umowa kredytu? Czy też zostanie zawarta jedna umowa kredytu zawierająca podział na trzy odrębne zadania inwestycyjne, każde z zadań ewidencjonowane na odrębnym rachunku kredytowym?

Odp.
Na każde zadanie (część), zostanie zawarta odrębna umowa kredytu.

 

Pyt.19

 

Czy zamawiający podstawi na stronie internetowej Gminy druki ofert oraz dokumenty jakie należy dołączyć do oferty w plikach możliwych do edytowania?

Odp.
Tak -

 

Pyt.20

 

 

Czy Zamawiający potwierdza, iż uruchomienie każdej transzy każdej inwestycji realizowane będzie na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego na rachunek bieżący Zamawiającego wskazany w dyspozycji ? 

 

Odp.
Tak.

 

Pyt.21

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany uruchomienia poszczególnych transz na wniosek Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin uruchomienia transz nie może być dłuższy niż 31.12.2011r?

Odp.
Tak.

 

Pyt.22

 

Czy zapis w pkt. VI A.3)  SIWZ  oznacza, że harmonogram spłat kredytu ma zostać dołączony do każdego formularza oferty oddzielnie?

Odp.
Harmonogram spłat kredytu należy dołączyć oddzielnie do każdego formularza oferty na poszczególne zadanie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Opublikował: Marcin Grabowski 2011-05-04

 

 

                                                                               

13/04/2011    S72    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Gorzów Śląski: Usługi udzielania kredytu

2011/S 72-118215

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
Kontaktowy: Referat Planowania Przestrzennego Inwestycji i Ochrony Środowiska
Do wiadomości: Marcin Grabowski
46-310 Gorzów Śląski
POLSKA
Tel. +48 343505710
E-mail: um@gorzowslaski.pl
Faks +48 343505710

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.gorzowslaski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej 2) Budowa hali widowiskowo-sportowej 3) Uporządkowanie parku miejskiego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Gmina Gorzów Śląski.

Kod NUTS PL522

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji:
Część 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/34/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011 r.
Część 2.
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 450 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/32/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011 r.
Część 3.
Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 440 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/33/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011 r.
Łączna kwota kredytu - 3 590 000,00 PLN.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 1 077 399,00 PLN

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 20.6.2011. Zakończenie 20.11.2019

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Część 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/34/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011 r.

1)KRÓTKI OPIS

1. transze wypłaty kredytu – 20.6.2011r. – 400 000,00 PLN.
20.7.2011 r. – 600 000,00 PLN
20.8.2011 r. –500 000,00 PLN.
20.9.2011r. – 200 000,00 PLN ___________
1 700 000,00 PLN.
2. Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca.
3. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku.
4. Okres karencji do 19.2.2012 r.
5. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty.
6. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach:
20.2.2012 r. - 50 000,00 PLN.
20.2.2013 r. - 50 000,00 PLN.
20.2.2014 r. - 50 000,00 PLN.
20.2.2015 r. - 50 000,00 PLN.
20.5.2016 r. - 140 000,00 PLN.
20.3..2017 r. - 150 000,00 PLN.
20.5.2017 r. - 100 000,00 PLN.
20.9.2017 r. - 100 000,00 PLN.
20.3..2018 r. - 150 000,00 PLN.
20.5.2018 r. - 100 000,00 PLN.
20.9.2018 r. - 100 000,00 PLN.
20.2.2019 r. - 100 000,00 PLN.
20.3..2019 r. - 150 000,00 PLN.
20.5.2019 r. - 150 000,00 PLN.
20.9.2019 r. - 150 000,00 PLN.
20.11.2019 r. - 110 000,00 PLN. ____________
1 700 000,00 PLN.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

66113000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 584 582,00 PLN

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie 20.6.2011. Zakończenie 20.11.2019

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 450 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/32/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.3.2011

1)KRÓTKI OPIS

1. transze wypłaty kredytu – 20.VI.2011 r. – 350 000,00 PLN.
20.7.2011 r. – 600 000,00 PLN.
20.8.2011 r. –500 000,00 PLN. ___________
1 450 000,00 PLN.
2. Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca
3. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku
4. Okres karencji do 19.2.2012 r.
5. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty
6. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach:
20.2.2012 r. - 50 000,00 PLN.
20.2.2013 r. - 100 000,00 PLN.
20.2.2014 r. - 70 000,00 PLN.
20.2.2015 r. - 100 000,00 PLN.
20.2.2016 r. - 100 000,00 PLN.
20.2.2017 r. - 100 000,00 PLN.
20.5.2017 r. - 100 000,00 PLN.
20.9.2017 r. - 100 000,00 PLN.
20.11.2017 r. - 100 000,00 PLN.
20.2.2018 r. - 150 000,00 PLN.
20.5.2018 r. - 150 000,00 PLN.
20.9.2018 r. - 150 000,00 PLN.
20.11.2018 r. - 180 000,00 PLN. ____________
1 450 000,00 PLN.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

66113000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 434 359,00 PLN

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie 20.6.2011. Zakończenie 20.11.2018

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 440 000,00 PLN zgodnie z uchwałą V/33/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23/03/2011

1)KRÓTKI OPIS

1. transze wypłaty kredytu – 20.VI.2011 r. – 440 000,00 PLN. ___________
440 000,00 PLN.
2. Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca
3. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku
4. Okres karencji do 19.5.2012 r.
5. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty
6. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach:
20.5.2012 r. - 100 000,00 PLN.
20.5.2013 r. - 180 000,00 PLN.
20.5.2014 r. - 50 000,00 PLN.
20.5.2015 r. - 50 000,00 PLN.
20.5.2016 r. - 60 000,00 PLN. ____________
440 000,00 PLN.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

66113000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 58 458,00 PLN

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie 20.6.2011. Zakończenie 20.5.2016

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Dla części 1 przedmiotowego zamówienia - Wadium 5 000,00 PLN, (słownie: pięć tysięcy złotych),
Dla części 2 przedmiotowego zamówienia - Wadium 4 000,00 PLN, (słownie: cztery tysiące złotych).
Dla części 3 przedmiotowego zamówienia - Wadium 1 000,00 PLN, (słownie: tysiąc złotych).

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Źródłem spłat kredytów będą dochody własne Gminy Gorzów Śląski z podatku od nieruchomości.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w spr. niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustwy Prawo zamówień publicznych (teks jed. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz 759 z późn. zm.). Przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
— posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r., Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn.zm.),
— posiadają wiedzę i doświadczenie,
— dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
— znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg. formuły „spełnia”-„nie spełnia”.
Wymagane oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania w.w warunków:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda złożenia:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie działalności bankowej a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., nr 72, poz.665 z późn.zm.)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 9.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.4), 5), 6), 8) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 9.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.1.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.2 Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt.9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt.9
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie metodą „spełnia” – „nie spełnia”
Inne dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr1, nr 2, nr 3 do SIWZ
2) dowód wpłaty wadium,
3) harmonogram spłaty kredytu (koszty kredytu).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

PIŚ-IV.271.9.2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.5.2011 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Do 21.7.2011

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 23.5.2011 - 10:30

Miejsce

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, Sala nr 27 (sala USC).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.goc.pl
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

11.4.2011

zał nr 1   -  

zał nr 2   -   

zał nr 3   -   

zał nr4    -   

zał nr5    -   

zał nr6    -   

zał nr7    -   

zał nr8    -   

zał nr9    -   

zał nr10  -   

zał nr11  -   

zał nr12  -   

zał nr13  -    

zał nr14  -    

zał nr15  -    

zał nr16  -    

zał nr17  -    

zał nr18  -    

zał nr19  -    

zał nr20  -    

zał nr21  -    

zał nr22  -    

zał nr 23 -    

zał nr 24  -   

zał nr25   -   

zał nr26  -    

zał nr27   -   

zał nr28   -   

Opublikował: Marcin Grabowski data publikacji załączników 13-04-2011r.

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2011-04-11

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1446
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-04-11 11:15:14
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-06-20 14:14:13

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-06-20 14:14:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-27 10:24:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-04 11:23:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-13 13:56:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-13 13:54:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-13 13:27:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-13 13:25:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-13 13:23:47 Roland Fabianek Publikacja artykułu