logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 358354-2011 z dnia 2011-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski obejmujące: Część 1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON POŁUDNIE, na...
Termin składania ofert: 2011-11-10


Gorzów Śląski: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski
Numer ogłoszenia: 390336 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358354 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski obejmujące: Część 1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON POŁUDNIE, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 100816 Dębina, od DK 42na odcinku 0,4 100817 Dębina, od DK 42 do DP 1913 2,6 000051 Karpaty, od DG 100817 na odcinku 1,2 000052 Pawłowice, od DG 100817 na odcinku 0,6 100818 Pawłowice, od DP 1913 do DG 100817 1,8 100069 Pawłowice, od DG 100818 na odcinku 0,1 000070 Pawłowice, od DP 1913 na odcinku 0,4 000068 Pawłowice, od DP 1913 na odcinku 0,2 100819 Pawłowice, od DP 1913 na odcinku 1,0 000040 Kozłowice, od DP 1312 do DP 1913 0,4 000045 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 1,4 100824 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 1,0 000075 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,3 100824 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 0,5 100825 Kozłowice, od DP 1312 do m. Jamy 2,4 000072 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,2 000050 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0.5 000049 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0,2 100826 Jamy, od 1314 do m. Piaseczna 1,7 100827 Piaseczna na odcinku 1,0 100823 Skrońsko, od DW 487, na odcinku 1,3 000080 Skrońsko, od DG 100823, na odcinku 0,5 000046 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 1,4 000077 Skrońsko, od DW 487 na odcinku 0,5 000078 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 0,3 Łączna długość 21,9 (km) Część 2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON CENTRUM, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 100812 Nowa Wieś, od DW 487 dwa zjazdy do Tęczynowa 2,3 100810 Nowa Wieś, od DW 487 do Krzyżanowic 1,9 100811 Nowa Wieś, od DW 487 do Praszki 1,1 000060 Nowa Wieś, od DG 100812 na odcinku 0,8 100815 Budzów, od DP 1907 na odcinku 1,0 000053 Budzów, od DP 1907 na odcinku 0,4 000030 Budzów, od DP 1355 na odcinku 0,6 000059 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,2 100814 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,9 100813 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,7 000010 Gorzów Śląski, od DP 1907 na odcinku 0,5 100837 Gorzów Śląski, od DK 42 do DG 100818 2,1 100820 Jastrzygowice, od DP 1917 na odcinku 0,9 100820 Jastrzygowice - Prosna na odcinku 1,0 000065 Jastrzygowice, od DW 487 na odcinku 0,6 100821 Jastrzygowice, od DP 1919 na odcinku 1,1 000033 Krzyżanowice, od DP 1908 na odcinku 0,3 Łączna długość 16,4 (km) Część 3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON PÓŁNOC, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 10083 Uszyce Nowe, od DW 487 do ostatnich zabudowań 1 ,4 100801 Uszyce, od DW 487 do granicy województwa 4,5 100804 Uszyce, od DW 487 do starej szkoły 0,6 100804 Uszyce, od DW 487 do Ośrodka Szkolnego 1,6 100805 Uszyce Osiedle, od DW 487 na odcinku 0,7 000055 Uszyce Przymiarki, od DP 1902 na odcinku 2,2 100806 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Przymiarki 0,5 000056 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Zawady 1,0 100807 Zdziechowice, od DW 487 do Gołej 2,8 100807 Goła - Zydlung 0,5 000042 Goła - Karkowice 0,8 100808 Zdziechowice, od DP 1908 w stronę hotelu 1.3 100808 Zdziechowice od DW 487 w stronę cmentarza 1,8 000025 Zdziechowice, od DW 487 w stronę cmentarza 1,0 Łączna długość 20,7 (km) Łączna długość odcinka dróg - część1 + część2 + część3 = 59 (km).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON POŁUDNIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Jerzy Mruczek, Jamy 26, 46-310 Gorzów Śląski, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27358,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 27075,00

·         Oferta z najniższą ceną: 27075,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30626,10

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON CENTRUM

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Agrotechniczne i Handel, Frączek Arnold, Jastrzygowice 5, 46-310 Gorzów Śląski, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24958,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 27518,40

·         Oferta z najniższą ceną: 27518,40 / Oferta z najwyższą ceną: 27518,40

·         Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON PÓŁNOC

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład ORION-TRANS, Krzysztof Kurzela, Uszyce 82/8, 46-310 Gorzów Śląski, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31198,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 34047,00

·         Oferta z najniższą ceną: 34047,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34924,50

·         Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2011-11-22

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 - Do części 1 przedmiotowego zamówienia:

(zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski REJON POŁUDNIE):

Jerzy Mruczek, Jamy 26, 46-310 Gorzów Śląski

 - Do części 2 przedmiotowego zamówienia:

(zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski REJON CENTRUM)
Usługi Agrotechniczne i Handel, Frączek Arnold, Jastrzygowice 5, 46-310 Gorzów Śląski

- Do części 3 przedmiotowego zamówienia:

(zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski REJON PÓŁNOC)
Zakład ORION-TRANS, Krzysztof Kurzela, Uszyce 82/8, 46-310 Gorzów Śląski

Wybrani wykonawcy zobowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umów na w/w zadania w terminie do dnia 22-11-2011r.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny za wykonanie poszczególnych części przedmiotowego zamówienia (część1, część2, część3), oraz uzyskali największą ilość punktów tj. 100pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr1- Jerzy Mruczek, Jamy 26, 46-310 Gorzów Śląski

Do części 1 przedmiotowego zamówienia:

(zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski REJON POŁUDNIE):

 

27 075,00 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
27 075,00 zł
Łączna punktacja oferty dla części 1 przedmiotowego zamówienia – 100pkt.

 

Oferta nr2-  Usługi Agrotechniczne i Handel, Frączek Arnold, Jastrzygowice 5, 46-310 Gorzów Śląski

Do części 2 przedmiotowego zamówienia:

(zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski REJON CENTRUM)

27 518,40 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
27 518,40 zł
Łączna punktacja oferty dla części 2 przedmiotowego zamówienia – 100pkt.

 

Oferta nr3- Zakład ORION-TRANS, Krzysztof Kurzela, Uszyce 82/8, 46-310 Gorzów Śląski

Do części 3 przedmiotowego zamówienia:

(zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski REJON PÓŁNOC)

34 047,00 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
34 047,00 zł
Łączna punktacja oferty dla części 3 przedmiotowego zamówienia – 100pkt.

 

Oferta nr4-  Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. K. Miarki 22, 46-310 Gorzów Śląski

 Do części 1 przedmiotowego zamówienia:

(zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski REJON POŁUDNIE),

27 075,00 zł    
------------           x100pkt.= 88,40pkt
30 626,10 zł
Łączna punktacja oferty dla części 1 przedmiotowego zamówienia – 88,40pkt.

 

                       Do części 3 przedmiotowego zamówienia:

(zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski REJON PÓŁNOC)

34 047,00 zł    
------------           x100pkt.= 97,49pkt
34 924,50 zł
Łączna punktacja oferty dla części 3 przedmiotowego zamówienia – 97,49pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

z zastrzeżeniem art. 94. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)
Opublikował: Marcin Grabowski, 2011-11-15

                                                                                                             

 

 

                                                                                  

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2011


Gorzów Śląski: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski.
Numer ogłoszenia: 358354 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski obejmujące: Część 1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON POŁUDNIE, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 100816 Dębina, od DK 42na odcinku 0,4 100817 Dębina, od DK 42 do DP 1913 2,6 000051 Karpaty, od DG 100817 na odcinku 1,2 000052 Pawłowice, od DG 100817 na odcinku 0,6 100818 Pawłowice, od DP 1913 do DG 100817 1,8 100069 Pawłowice, od DG 100818 na odcinku 0,1 000070 Pawłowice, od DP 1913 na odcinku 0,4 000068 Pawłowice, od DP 1913 na odcinku 0,2 100819 Pawłowice, od DP 1913 na odcinku 1,0 000040 Kozłowice, od DP 1312 do DP 1913 0,4 000045 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 1,4 100824 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 1,0 000075 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,3 100824 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 0,5 100825 Kozłowice, od DP 1312 do m. Jamy 2,4 000072 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,2 000050 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0.5 000049 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0,2 100826 Jamy, od 1314 do m. Piaseczna 1,7 100827 Piaseczna na odcinku 1,0 100823 Skrońsko, od DW 487, na odcinku 1,3 000080 Skrońsko, od DG 100823, na odcinku 0,5 000046 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 1,4 000077 Skrońsko, od DW 487 na odcinku 0,5 000078 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 0,3 Łączna długość 21,9 (km) Część 2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON CENTRUM, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 100812 Nowa Wieś, od DW 487 dwa zjazdy do Tęczynowa 2,3 100810 Nowa Wieś, od DW 487 do Krzyżanowic 1,9 100811 Nowa Wieś, od DW 487 do Praszki 1,1 000060 Nowa Wieś, od DG 100812 na odcinku 0,8 100815 Budzów, od DP 1907 na odcinku 1,0 000053 Budzów, od DP 1907 na odcinku 0,4 000030 Budzów, od DP 1355 na odcinku 0,6 000059 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,2 100814 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,9 100813 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,7 000010 Gorzów Śląski, od DP 1907 na odcinku 0,5 100837 Gorzów Śląski, od DK 42 do DG 100818 2,1 100820 Jastrzygowice, od DP 1917 na odcinku 0,9 100820 Jastrzygowice - Prosna na odcinku 1,0 000065 Jastrzygowice, od DW 487 na odcinku 0,6 100821 Jastrzygowice, od DP 1919 na odcinku 1,1 000033 Krzyżanowice, od DP 1908 na odcinku 0,3 Łączna długość 16,4 (km) Część 3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON PÓŁNOC, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 10083 Uszyce Nowe, od DW 487 do ostatnich zabudowań 1 ,4 100801 Uszyce, od DW 487 do granicy województwa 4,5 100804 Uszyce, od DW 487 do starej szkoły 0,6 100804 Uszyce, od DW 487 do Ośrodka Szkolnego 1,6 100805 Uszyce Osiedle, od DW 487 na odcinku 0,7 000055 Uszyce Przymiarki, od DP 1902 na odcinku 2,2 100806 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Przymiarki 0,5 000056 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Zawady 1,0 100807 Zdziechowice, od DW 487 do Gołej 2,8 100807 Goła - Zydlung 0,5 000042 Goła - Karkowice 0,8 100808 Zdziechowice, od DP 1908 w stronę hotelu 1.3 100808 Zdziechowice od DW 487 w stronę cmentarza 1,8 000025 Zdziechowice, od DW 487 w stronę cmentarza 1,0 Łączna długość 20,7 (km) Łączna długość odcinka dróg - część1 + część2 + część3 = 59 (km).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        dysponują lub będą dysponować do każdej części zamówienia co najmniej jednym pojazdem samochodowym kołowym z pługiem i rozsypywaczem lub co najmniej jednym ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług i rozsypywacz ciągnikowy lub co najmniej jedną pługopiaskarką - dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) (w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część przedmiotowego zamówienia powyższe wymagania odnoszą się do każdej części przedmiotowego zamówienia osobno).

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr 1,2,3 do SIWZ) 2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zamówienia o których mowa w rozdz. IV ust.1 SIWZ w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności wystąpienia warunków klimatycznych powodujących konieczność utrzymania dróg w stanie przejezdności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2011
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 ( sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 09.12.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON POŁUDNIE, na następujących odcinkach dróg:.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 100816 Dębina, od DK 42na odcinku 0,4 100817 Dębina, od DK 42 do DP 1913 2,6 000051 Karpaty, od DG 100817 na odcinku 1,2 000052 Pawłowice, od DG 100817 na odcinku 0,6 100818 Pawłowice, od DP 1913 do DG 100817 1,8 100069 Pawłowice, od DG 100818 na odcinku 0,1 000070 Pawłowice, od DP 1913 na odcinku 0,4 000068 Pawłowice, od DP 1913 na odcinku 0,2 100819 Pawłowice, od DP 1913 na odcinku 1,0 000040 Kozłowice, od DP 1312 do DP 1913 0,4 000045 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 1,4 100824 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 1,0 000075 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,3 100824 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 0,5 100825 Kozłowice, od DP 1312 do m. Jamy 2,4 000072 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,2 000050 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0.5 000049 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0,2 100826 Jamy, od 1314 do m. Piaseczna 1,7 100827 Piaseczna na odcinku 1,0 100823 Skrońsko, od DW 487, na odcinku 1,3 000080 Skrońsko, od DG 100823, na odcinku 0,5 000046 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 1,4 000077 Skrońsko, od DW 487 na odcinku 0,5 000078 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 0,3 Łączna długość 21,9 (km).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON CENTRUM, na następujących odcinkach dróg:.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 100812 Nowa Wieś, od DW 487 dwa zjazdy do Tęczynowa 2,3 100810 Nowa Wieś, od DW 487 do Krzyżanowic 1,9 100811 Nowa Wieś, od DW 487 do Praszki 1,1 000060 Nowa Wieś, od DG 100812 na odcinku 0,8 100815 Budzów, od DP 1907 na odcinku 1,0 000053 Budzów, od DP 1907 na odcinku 0,4 000030 Budzów, od DP 1355 na odcinku 0,6 000059 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,2 100814 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,9 100813 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,7 000010 Gorzów Śląski, od DP 1907 na odcinku 0,5 100837 Gorzów Śląski, od DK 42 do DG 100818 2,1 100820 Jastrzygowice, od DP 1917 na odcinku 0,9 100820 Jastrzygowice - Prosna na odcinku 1,0 000065 Jastrzygowice, od DW 487 na odcinku 0,6 100821 Jastrzygowice, od DP 1919 na odcinku 1,1 000033 Krzyżanowice, od DP 1908 na odcinku 0,3 Łączna długość 16,4 (km).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2011/2012 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON PÓŁNOC, na następujących odcinkach dróg:.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 10083 Uszyce Nowe, od DW 487 do ostatnich zabudowań 1 ,4 100801 Uszyce, od DW 487 do granicy województwa 4,5 100804 Uszyce, od DW 487 do starej szkoły 0,6 100804 Uszyce, od DW 487 do Ośrodka Szkolnego 1,6 100805 Uszyce Osiedle, od DW 487 na odcinku 0,7 000055 Uszyce Przymiarki, od DP 1902 na odcinku 2,2 100806 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Przymiarki 0,5 000056 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Zawady 1,0 100807 Zdziechowice, od DW 487 do Gołej 2,8 100807 Goła - Zydlung 0,5 000042 Goła - Karkowice 0,8 100808 Zdziechowice, od DP 1908 w stronę hotelu 1.3 100808 Zdziechowice od DW 487 w stronę cmentarza 1,8 000025 Zdziechowice, od DW 487 w stronę cmentarza 1,0 Łączna długość 20,7 (km).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

zał. nr7  

zał. nr8  

zał. nr9  

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2011-10-31

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1451
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-10-31 10:48:23
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-11-22 12:18:34

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-11-22 12:18:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-15 07:51:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-03 08:01:46 Roland Fabianek Publikacja artykułu