logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Otwarty konkurs ofert na - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Gorzów Śląski.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację
zadań publicznych w 2011 roku

   

       Burmistrz Gorzowa Śląskiego rozstrzygnął otwarty Konkurs ofert na realizację w 2011 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) na terenie Gminy Gorzów Śląski, na realizację:

-zadania Nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Gorzów Śląski, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Miejski Klub Sportowy „PIAST”.
Przyznano dotację w kwocie 23 000,00 zł, jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.


-zadania Nr 2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIK”.
Przyznano dotację w kwocie 16 500,00 zł, jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania


- zadania Nr 3 Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Uszyce. Przyznano dotację w kwocie 21 000,00 zł, jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.

-  zadania Nr 4 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zdziechowicach, wpłynęła jedna ofert złożona przez Ludowy Klub Sportowy „PROSNA”.
Przyznano dotację w kwocie 16 500,00 zł, na wykonanie powierzonego zadania.
Opublikował: Marcin Grabowski 2011-03-24

 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2011

 
BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
 
 
     Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmianami / o g ł a s z a otwarty Konkurs ofert na realizację w 2011 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski.
 
Zadanie Nr 1
 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Gorzów Śląski .
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        23.000-
- termin realizacji zadania – miesiące od luty do grudzień 2011 roku.
 
Zadanie Nr 2
 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice.
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        16.500-
- termin realizacji zadania – miesiące od luty do grudzień 2011 roku.
 
Zadanie Nr 3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce.
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        21.000-zł
- termin realizacji zadania – miesiące od luty do grudzień 2011 roku.
 
Zadanie Nr 4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zdziechowice.
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        16.500-zł
- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2011 roku.
 
 
Warunki przyznania dotacji:
- przedmiot składający ofertę wykonuje zdania samodzielnie,
- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,
- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania / Dz. U. Nr 264 poz.2207 / w terminie
do 16-03-2010roku w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim pokój Nr 24.
 
Informacja o realizacji w/w zadania w roku 2010.
- wysokość przyznanej dotacji w 2010r. wynosiła
Zadanie Nr1 – 32.000 złotych – realizowane przez LMKS „PIAST” Gorzów Śl,
Zadanie NR2 – 15.000 złotych – realizowane przez LZS „CERAMIK” Kozłowice,
Zadanie NR3 – 15.000złotych – realizowane przez LZS Uszyce
Zadanie NR4 – 15.000 złotych – realizowane przez LKS „PROSNA” Zdziechowice.
 
        Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:
 
- zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  
   pozarządowej,
 
- wartości merytorycznej projektu,
 
 
- starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z Gminą w 
   ciągu ostatnich dwóch lat.
 
- dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.
 
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz o terminie dokonania wyboru ofert reguluje Zarządzenie Nr 0151/6/2008 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 14.02.2008r.
 
 
            Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.
 
 
 Burmistrz Gorzowa Śląskiego
          Artur Tomala

nowa podstrona, dodana 2011-02-22


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2011-02-22

 

Metryka

Liczba odwiedzin 4877
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-02-22 10:17:40
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-02-22 10:18:34

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-02-22 10:18:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-24 11:26:34 Roland Fabianek Publikacja artykułu