logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 roku

 

    BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO informuje o rozstrzygnięciu
otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami)  na terenie Gminy Gorzów Śląski  „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim”

Realizacje zadania powierzono "Caritas" Diecezji Opolskiej.
Wysokość środków na realizację zadania w roku 2011 wynosi -74 000.-złotych.
Opublikował: Marcin Grabowski 2011-04-11

 

 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2011

    
      Burmistrz Gorzowa Śląskiego na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmianami / o g ł a s z a otwarty Konkurs ofert na realizację w 2011 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski.
-Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim”
- Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2011 wynosi 74.000-zł
- Warunki przyznania dotacji.
- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,
- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
- Termin i warunki realizacji zadania
Termin: marzec – grudzień 2011r.
- beneficjenci zadania: osoby bezdomne, o niskich dochodach, przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich – miejsce realizacji zadania: Gmina Gorzów Śląski
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania / Dz. U. Nr 264 poz.2207 / w terminie do 16 marca 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim pokój Nr 24.
 
        Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:
 
- zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  
   pozarządowej,
 
- wartości merytorycznej projektu,
 
- starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z Gminą w 
   ciągu ostatnich dwóch lat.
 
- dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.
 
 
 
Informacja o realizacji w/w zadania w 2010 roku
- wysokość przyznanej dotacji w 2010 roku – 74.000.-zł. Zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej.
 
            Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz o terminie dokonania wyboru ofert reguluje Zarządzenie Nr 0151/6/2008 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 14.02.2008r.
 
      Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.
  

Burmistrz Gorzowa Śląskiego
            Artur Tomala

 

nowa podstrona, dodana 2011-02-22

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2011-02-22

Metryka

Liczba odwiedzin 3770
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-02-22 10:21:23
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-04-11 11:07:53