logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła i w miejscowości Zdziechowice - wykonanie placów zabaw

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 233772-2012 z dnia 2012-07-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch placów zabaw w Gminie Gorzów Śląski. Część 1 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła - wykonanie placu zabaw. Część 2 -...
Termin składania ofert: 2012-07-13


Gorzów Śląski: Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła i w miejscowości Zdziechowice - wykonanie placów zabaw.
Numer ogłoszenia: 293046 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233772 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła i w miejscowości Zdziechowice - wykonanie placów zabaw..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch placów zabaw w Gminie Gorzów Śląski. Część 1 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła - wykonanie placu zabaw. Część 2 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Zdziechowice - wykonanie placu zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5,6 do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. nr 7,8 do SIWZ, STWiOR zał. nr 9 do SIWZ, przedmiar robót zał. nr10,11 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.51.00-8, 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja jest współfinansowania w ramach umowy o przyznanie pomocy wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część 1 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła - wykonanie placu zabaw.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIOR sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34670,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 51613,88

·         Oferta z najniższą ceną: 51613,88 / Oferta z najwyższą ceną: 60994,10

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Zdziechowice - wykonanie placu zabaw.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIOR sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41203,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 59471,12

·         Oferta z najniższą ceną: 59471,12 / Oferta z najwyższą ceną: 67675,46

·         Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2012-08-09

 

 

 

                                  PIŚ-IV.271.10.2012                                                                 Gorzów Śląski, dnia 2012-07-31

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


   dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła, i w miejscowości Zdziechowice – wykonanie placów zabaw.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. nr113., poz. 759 z późn. zm. ), Zamawiający (Gmina Gorzów Śląski),  informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr2), złożoną przez Wykonawcę
:

„FIOR”, sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia tj.

do części 1  - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej , poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła – wykonanie placu zabaw, 51 613,88 zł brutto,

oraz uzyskał maksymalną ilość punktów w części 1 przedmiotowego zamówienia tj.100,

w ramach kryterium oceny ofert.

do części 2  - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej , poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Zdziechowice – wykonanie placu zabaw, 59 471,12 zł brutto, oraz uzyskał maksymalną ilość punktów w części 2 przedmiotowego zamówienia tj.100, w ramach kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeks Cywilny.

 

 Kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100pkt
            
cena badanej oferty brutto

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

Numer oferty

Nazwa (FIRMA)  adres Wykonawcy

Cena netto/brutto

(zł)

Liczba punktów

w ramach kryterium najniższa cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS”, J. Oziębło, ul. Poniatowskiego

28, 37-500 Jarosław

 

Część 1 przedmiotowego zamówienia -  42 984,00/

52 870,32

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -  48 376,00/

59 502,48

 

Część 1 przedmiotowego zamówienia -

97,62 pkt.

 

 

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -

99,95 pkt.

Część 1 przedmiotowego zamówienia -

97,62 pkt.

 

 

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -

99,95 pkt.

2

FIOR sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

Część 1 przedmiotowego zamówienia -  41 962,50/

51 613,88

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -  48 350,50/

59 471,12

 

Część 1 przedmiotowego zamówienia -

100 pkt.

 

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -

100 pkt.

Część 1 przedmiotowego zamówienia -

100 pkt.

 

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -

100 pkt.

3

CROQUET s.c., Andrzej Cieślawski, Adam Wronecki, Szczodre, ul. Trzebnicka 81,

55-095 Mirków

Część 1 przedmiotowego zamówienia -  45 819,14/

56 357,54

(cena po dokonaniu poprawy - oczywistej omyłki rachunkowej art.87.2.2. ustawy Pzp)

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -  50 660,24/

62 312,09

(cena po dokonaniu poprawy - oczywistej omyłki rachunkowej art.87.2.2. ustawy Pzp)

Część 1 przedmiotowego zamówienia -

91,58 pkt.

 

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -

95,44 pkt.

Część 1 przedmiotowego zamówienia -

91,58 pkt.

 

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -

95,44 pkt.

4

FreeKids s.c,

A. Gąsiorek,

Z. Andruszewski, Trzęsowice 32,

55-106 Zawonia

Część 1 przedmiotowego zamówienia -  49 588,70/

60 994,10

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -  55 020,70/

67 675,46

Część 1 przedmiotowego zamówienia -

------------

 

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -

------------

Część 1 przedmiotowego zamówienia -

-----------

 

 

Część 2 przedmiotowego zamówienia -

------------

 Opublikował: Marcin Grabowski 2012-07-31

 

 

 

UWAGA!!!

Działając na podstawie art. 38 ust.4a w związku z art.12a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN: 20-07-2012r.

Godzina, miejsce składania i otwarcia ofert – BEZ ZMIAN.

 

Treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 233772-2012 z dnia 2012-07-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch placów zabaw w Gminie Gorzów Śląski. Część 1 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła - wykonanie placu zabaw. Część 2 -...
Termin składania ofert: 2012-07-13


Numer ogłoszenia: 235690 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 233772 - 2012 data 04.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2012 godzina 10:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5.
 • W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 11.08.2012..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 18.08.2012..

 Opublikował: Marcin Grabowski 2012-07-05

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia !!!

Zgodnie z art. 38ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

W punkcie IX SIWZ jest:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11-08-2012r.

Zmienia się na:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18-08-2012r.

Opublikował: Marcin Grabowski 2012-07-05

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia !!!

Zgodnie z art. 38ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

W punkcie XI SIWZ jest:
Oferty należy składać do dnia: 13-07-2012 roku do godz. 10.30 Pokój nr 3
( sekretariat )w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 13-07-2012 roku o godz.11.00

Zmienia się na:
Oferty należy składać do dnia: 20-07-2012 roku do godz. 10.30 Pokój nr 3
( sekretariat )w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 20-07-2012 roku o godz.11.00

 

W punkcie X 9 SIWZ jest:
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła i w miejscowości Zdziechowice – wykonanie placów zabaw.

Nie otwierać przed 13-07-2012r., godz. 11:00

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Zmienia się na:
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła i w miejscowości Zdziechowice – wykonanie placów zabaw.

Nie otwierać przed 20-07-2012r., godz. 11:00

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Zamawiający informuje że zmiany stają się integralną treścią SIWZ, i będą wiążące przy składaniu ofert.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2012-07-05

 

 

                                                                                  

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2012


Gorzów Śląski: Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła i w miejscowości Zdziechowice - wykonanie placów zabaw.
Numer ogłoszenia: 233772 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła i w miejscowości Zdziechowice - wykonanie placów zabaw..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch placów zabaw w Gminie Gorzów Śląski. Część 1 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła - wykonanie placu zabaw. Część 2 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Zdziechowice - wykonanie placu zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5,6 do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. nr 7,8 do SIWZ, STWiOR zał. nr 9 do SIWZ, przedmiar robót zał. nr10,11 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.51.00-8, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

Certyfikaty PN-EN 1176 -1 do 1176 - 7, PN-EN 1176-10, PN-EN 1176-11, dla oferowanych urządzeń. W zakresie części 1,2 przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia że oferowane urządzenia zabawowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego , Zamawiający żąda dołączenia do oferty rysunków, zdjęć lub katalogów ze wskazaniem oferowanych urządzeń wraz z wymiarami oraz opisem elementów składowych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1,2 do SIWZ), formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę ( zał. nr3,4 do SIWZ), pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy e) w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas niezbędny do ich wykonania jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie terminu na roboty podstawowe, f) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy. g) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2012
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2012 godzina 10:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 11.08.2012.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowania w ramach umowy o przyznanie pomocy wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła - wykonanie placu zabaw..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5,6 do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. nr 7,8 do SIWZ, STWiOR zał. nr 9 do SIWZ, przedmiar robót zał. nr10,11 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.51.00-8, 37.53.52.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Zdziechowice - wykonanie placu zabaw..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5,6 do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. nr 7,8 do SIWZ, STWiOR zał. nr 9 do SIWZ, przedmiar robót zał. nr10,11 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.51.00-8, 37.53.52.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

zał. nr1    

zał. nr2    

zał. nr3    

zał. nr4    

zał. nr5    

zał. nr6    

zał. nr7    

zał. nr8    

zał. nr9    

zał. nr10  

zał. nr11  

zał. nr12  

 zał. nr13 

zał. nr14  

zał. nr15  

zał. nr16  

Opublikował: Marcin Grabowski 2012-07-04

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2012-07-04

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1797
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-07-04 09:59:03
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-08-09 09:26:34

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-08-09 09:26:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-31 09:44:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-05 08:55:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-05 08:20:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-05 07:47:56 Roland Fabianek Publikacja artykułu