logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2013/2014 w Gminie Gorzów Śląski.

  

                                ___________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2013.11.08

 

 

                                ___________________________________________________________________________

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2013.10.30

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gorzowslaski.pl


Gorzów Śląski: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2013/2014 w Gminie Gorzów Śląski.
Numer ogłoszenia: 403170 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2013/2014 w Gminie Gorzów Śląski..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2013/2014 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON POŁUDNIE, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 000040 Kozłowice, od DP 1312 do DP 1913 0,4 000045 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 1,4 100824 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 1,0 000075 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,3 100824 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 0,5 100825 Kozłowice, od DP 1312 do m. Jamy 2,4 000072 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,2 000050 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0.5 000049 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0,2 100826 Jamy, od 1314 do m. Piaseczna 1,7 100827 Piaseczna na odcinku 1,0 100823 Skrońsko, od DW 487, na odcinku 1,3 000080 Skrońsko, od DG 100823, na odcinku 0,5 000046 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 1,4 000077 Skrońsko, od DW 487 na odcinku 0,5 000078 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 0,3 100815 Budzów, od DP 1907 na odcinku 1,0 000053 Budzów, od DP 1907 na odcinku 0,4 000030 Budzów, od DP 1355 na odcinku 0,6 000059 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,2 100814 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,9 100813 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,7 000010 Gorzów Śląski, od DP 1907 na odcinku 0,5 100820 Jastrzygowice, od DP 1917 na odcinku 0,9 100820 Jastrzygowice - Prosna na odcinku 1,0 000065 Jastrzygowice, od DW 487 na odcinku 0,6 100821 Jastrzygowice, od DP 1919 na odcinku 1,1 Łączna długość 21,5 (km) Część 2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2013/2014 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON PÓŁNOC, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 10083 Uszyce Nowe, od DW 487 do ostatnich zabudowań 1 ,4 100801 Uszyce, od DW 487 do granicy województwa 4,5 100804 Uszyce, od DW 487 do starej szkoły 0,6 100804 Uszyce, od DW 487 do Ośrodka Szkolnego 1,6 100805 Uszyce Osiedle, od DW 487 na odcinku 0,7 000055 Uszyce Przymiarki, od DP 1902 na odcinku 2,2 100806 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Przymiarki 0,5 000056 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Zawady 1,0 100807 Zdziechowice, od DW 487 do Gołej 2,8 100807 Goła - Zydlung 0,5 000042 Goła - Karłowice 0,8 100808 Zdziechowice, od DP 1908 w stronę hotelu 1.3 100808 Zdziechowice od DW 487 w stronę cmentarza 1,8 000025 Zdziechowice, od DW 487 w stronę cmentarza 1,0 100810 Nowa Wieś, od DW 487 do Krzyżanowic 1,9 100811 Nowa Wieś, od DW 487 do Praszki 1,1 000060 Nowa Wieś, od DG 100812 na odcinku 0,8 000033 Krzyżanowice, od DP 1908 na odcinku 0,3 100812 Nowa Wieś, od DW 487 dwa zjazdy do Tęczynowa 2,3 Łączna długość 27,1 (km) Łączna długość odcinka dróg - część1 + część2 = 48,6 km.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. -Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   dysponują lub będą dysponować do każdej części: minimum dwoma pojazdami (samochody ciężarowe, ciągniki rolnicze z napędem na cztery koła), przystosowanymi do odśnieżania dróg tj., wyposażonymi w pług i rozsypywacz - dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) (w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część przedmiotowego zamówienia powyższe wymagania odnoszą się do każdej części przedmiotowego zamówienia osobno i podlegają sumowaniu).

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1,2 do SIWZ), pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zamówienia o których mowa w pkt. IV SIWZ w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności wystąpienia warunków klimatycznych powodujących konieczność utrzymania dróg w stanie przejezdności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 10:30, miejsce: Pokój nr 3 ( sekretariat ) w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 12.11.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2013/2014 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON POŁUDNIE.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2013/2014 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON POŁUDNIE, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 000040 Kozłowice, od DP 1312 do DP 1913 0,4 000045 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 1,4 100824 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 1,0 000075 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,3 100824 Kozłowice, od DP 1913 na odcinku 0,5 100825 Kozłowice, od DP 1312 do m. Jamy 2,4 000072 Kozłowice, od DP 1312 na odcinku 0,2 000050 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0.5 000049 Jamy, od DP 1314 na odcinku 0,2 100826 Jamy, od 1314 do m. Piaseczna 1,7 100827 Piaseczna na odcinku 1,0 100823 Skrońsko, od DW 487, na odcinku 1,3 000080 Skrońsko, od DG 100823, na odcinku 0,5 000046 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 1,4 000077 Skrońsko, od DW 487 na odcinku 0,5 000078 Skrońsko, od DG 100823 na odcinku 0,3 100815 Budzów, od DP 1907 na odcinku 1,0 000053 Budzów, od DP 1907 na odcinku 0,4 000030 Budzów, od DP 1355 na odcinku 0,6 000059 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,2 100814 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,9 100813 Pakoszów, od DP 1907 na odcinku 0,7 000010 Gorzów Śląski, od DP 1907 na odcinku 0,5 100820 Jastrzygowice, od DP 1917 na odcinku 0,9 100820 Jastrzygowice - Prosna na odcinku 1,0 000065 Jastrzygowice, od DW 487 na odcinku 0,6 100821 Jastrzygowice, od DP 1919 na odcinku 1,1 Łączna długość 21,5 (km).

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2013/2014 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON PÓŁNOC.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2013/2014 w Gminie Gorzów Śląski, - REJON PÓŁNOC, na następujących odcinkach dróg: Nr drogi Miejscowość Długość odcinka (km) 10083 Uszyce Nowe, od DW 487 do ostatnich zabudowań 1 ,4 100801 Uszyce, od DW 487 do granicy województwa 4,5 100804 Uszyce, od DW 487 do starej szkoły 0,6 100804 Uszyce, od DW 487 do Ośrodka Szkolnego 1,6 100805 Uszyce Osiedle, od DW 487 na odcinku 0,7 000055 Uszyce Przymiarki, od DP 1902 na odcinku 2,2 100806 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Przymiarki 0,5 000056 Zdziechowice, od DW 487 w stronę Zawady 1,0 100807 Zdziechowice, od DW 487 do Gołej 2,8 100807 Goła - Zydlung 0,5 000042 Goła - Karłowice 0,8 100808 Zdziechowice, od DP 1908 w stronę hotelu 1.3 100808 Zdziechowice od DW 487 w stronę cmentarza 1,8 000025 Zdziechowice, od DW 487 w stronę cmentarza 1,0 100810 Nowa Wieś, od DW 487 do Krzyżanowic 1,9 100811 Nowa Wieś, od DW 487 do Praszki 1,1 000060 Nowa Wieś, od DG 100812 na odcinku 0,8 000033 Krzyżanowice, od DP 1908 na odcinku 0,3 100812 Nowa Wieś, od DW 487 dwa zjazdy do Tęczynowa 2,3 Łączna długość 27,1 (km).

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


zał. nr1     

zał. nr2     

zał. nr3     

zał. nr4     

zał. nr5     

zał. nr6     

zał. nr7     

zał. nr8     

 
 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2013-10-04

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1589
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2013-10-04 10:55:11
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2013-11-08 09:20:46

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-11-08 09:20:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-30 10:30:48 Roland Fabianek Publikacja artykułu