logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2008-2011 z prespektywą do roku 2015

Lp.

Projekt Programu Ochrony Środowiska

1.

Numer wpisu

2009/C/2

2.

Nazwa projektu dokumentu

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2008-2011 z prespektywą do roku 2015

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zakres niniejszego opracowania został określony przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy i dokumenty:

 

·         Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami], które w art.14, ust. 1 określa wymagania, co do zawartości programów ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami ustawy program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, przedstawia w szczególności:

-          cele ekologiczne,

-          priorytety ekologiczne,

-          rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

-          środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe;

 

·         Politykę ekologiczną państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. Gminny program ochrony środowiska powinien swoją zawartością odpowiadać zapisom tego dokumentu, a więc powinien w szczególności określać:

-          cele średniookresowe na 8 lat (tj. do roku 2015),

-          zadania na najbliższe 4 lata (tj. 2008-2011)

-          ocenę realizacji programu,

-          nakłady finansowe na realizację programu.

 

·         Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, określające sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz ich części składowe. Według wytycznych powyższe programy powinny zawierać następujące rozdziały:

-          racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

-          poprawa jakości środowiska,

-          narzędzia i instrumenty realizacji programu

-          współpraca przygraniczna

-          harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu

-          kontrola realizacji programu.

 

Ponadto programy gminne powinny zawierać:

-          zadania własne (przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),

-          zadania koordynowane (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom centralnym).

 

Zakres i zawartość Programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 jest zgodna z powyższymi ustawami i opracowaniami, poszerzając je dodatkowo o główne problemy i specyfikę gminy.

4.

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Luty 2009;

5.

Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

6.

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

Rada Gminy

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

 

10.

Uwagi

 


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1348
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-03-11 11:09:03
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-11 11:09:03