logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Prognoza oddziaływania na środowisko pojektu Programu Ochrony Środowiska

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko pojektu Programu Ochrony Środowiska 

1.

Numer wpisu

2009/F/1

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko pojektu Programu Ochrony Środowiska

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planów i programów wynika bezpośrednio z zapisów działu IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zwanej dalej dla potrzeb niniejszego opracowania Uuooś,  w związku  z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. tj. z 2008 Nr 25 poz.150,  Nr 111. poz.708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz.958 i Nr 199 poz. 1227- zwanej dalej UPoś). Zgodnie z art. 51 w związku z art. 46 i 47 Uuooś  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty(art.46) :

  1)  koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

  2)  polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

  3)  polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli  nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

 

Art.47 Uuooś

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli organ opracowujący projekt dokumentu w uzgodnieniu z właściwym organem tj. Dyrektorem Generalnym ochrony środowiska lub dyrektorem regionalnym ochrony środowiska,  stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

 Zgodnie z art. 17 UPoś Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza na podstawie aktualnego stanu środowiska, raz na 4 lata odpowiednio: wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania Polityki ekologicznej państwa, w tym w szczególności:,

1) cele ekologiczne;

        2) priorytety ekologiczne;

       2a) poziomy celów długoterminowych;

       3)  rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

       4)  środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

 Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy, a z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

                   Przed podjęciem Uchwały przez Radę Miasta Gorzów Śląski o przyjęciu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski, niezbędne jest opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, której zakres i stopień szczegółowości jest uzgadniany z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym (art.53 Uuooś). Projekt Programu wraz z prognozą podlegają procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, polegającej na zaopiniowaniu  go przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektorem Sanitarnego w Opolu oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa (art. 54 Uuooś).

                   Niezależnie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Starosta Oleski jako organ wykonawczy powiatu opiniuje projekt Gminnego Programu Ochrony środowiska w trybie art. 17 ust.2  UPoś.

            Realizując zapisy art.53 Uuooś Burmistrz Gorzowa Śląskiego jako organ wykonawczy Gminy pismem z dnia 28.11.2008 r. wystąpił do właściwych organów (rdoś i pwis) o określenie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko zapisów projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzów Śl.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu biorąc pod uwagę istniejące w tym rejonie uwarunkowania zobowiązał  Burmistrza Gorzowa Śląskiego jako organ przygotowujący program ochrony środowiska dla gminy Gorzów Śl. do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie.

            Z uwagi na charakter opracowania można by przyjąć, że opracowywany Program będzie służyć głownie poprawie środowiska w gminie, należy tu jednak zwrócić uwagę na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadowej oraz zmianie powierzchni lasów na tereny nieleśne  lub zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na zalesiania, które to działania mogą powodować znaczny wpływ na środowisko przyrodnicze.

            PWIS w Opolu uznał, że Prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać pełny zakres wymagany prawem.

Trzeba podkreślić, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, słuszność tezy, że działania służące niektórym elementom środowiska mogą negatywnie wpływać na stan ochrony przyrody i bioróżnorodności np. program zwiększania lesistości województwa opolskiego doprowadził do zniszczenia wielu muraw napiaskowych i wilgotnych łąk (chronionych dyrektywą Habitatową UE). Zniszczenie lasów łęgowych w okolicy Frydrychowa było spowodowane zalewem zbiornika Otmuchów wybudowanego w związku z potrzebami ochrony przeciwpowodziowej. Inne przykłady to zalanie stanowiska bobra europejskiego Castor fiber wodami zbiornika Michałów, budowa elektrowni wodnych lub też farm wiatrowych zgodnie ze strategią promocji odnawialnych źródeł energii, mogą powodować degradacje walorów krajobrazowych, czy ekosystemów wodnych. Nie jest więc z całą stanowczością pewnym, że np. działania z zakresu gospodarki wodnej będą sprzyjać ochronie przyrody. Szczególnie dotyczy to niektórych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, ściekowej i odpadowej, ale także z zakresu leśnictwa, rolnictwa i turystyki.

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

luty 2009; Gorzów Śląski

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Eugenia Zawadzka

Maria Urbowicz

Maciej Michałowski

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

 

11.

Uwagi

 


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1508
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-03-12 14:37:55
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-12 14:37:55