logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2009 - wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepłnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim

 ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY

   BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO informuje o rozstrzygnięciu otwartego komkursu na realizację w 2009r., zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr96 poz.873 ze zmianami ) na terenie Gminy Gorzów Śląski " Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim"

Realizację zadania powierzono "CARITAS" Diecezji Opolskiej.
Wysokość środków na realizackję zadania w roku 2009 wynosi 72.000.- złotych.
Opublikował: Marcin Grabowski 19-03-2009r.KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009
    
 
     Burmistrz Gorzowa Śląskiego na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmianami / o g ł a s z a otwarty Konkurs ofert na realizację w 2009 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski.
-Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim”
- Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2009 wynosi 72.000.-zł
- Warunki przyznania dotacji.
- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,
- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
- Termin i warunki realizacji zadania
Termin: marzec – grudzień 2009r.
- beneficjenci zadania: osoby bezdomne, o niskich dochodach, przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich – miejsce realizacji zadania:
Gmina Gorzów Śląski
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania / Dz. U. Nr 264 poz.2207 / w terminie do 12 marca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim pokój Nr 24.
 
        Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:
 
- zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  
   pozarządowej,
 
- wartości merytorycznej projektu,
 
- kosztu realizacji projektu, w tym udziału środków własnych organizacji pozarządowej nie mniej niż 15 % oraz oczekiwanej wysokości dotacji,
 
- starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z Gminą w 
   ciągu ostatnich dwóch lat.
 
- dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.
 
 
Informacja o realizacji w/w zadania w 2008 roku
- wysokość przyznanej dotacji w 2008 roku – 55.200.-zł. Zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej.
           
      Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.
Opublikował: Marcin Grabowski 2009-02-06 

 

 

nowa podstrona, dodana 2009-02-06 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2009-02-06

Metryka

Liczba odwiedzin 1077
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-02-06 08:58:57
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-19 07:43:32