logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Kozłowicach

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 

    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 14-05-2009 roku zawarto umowę z firmą Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej WOD-KAN, C.O i Gazowej, Jerzy Szklorz, 46-300 Olesno – Świercze,

ul. Studnitza 31 na Termomodernizację budynku Przedszkola w Kozłowicach.

Numer sprawy PIŚ-IV-341/5/09.

 Cena oferty brutto – 221 596,02 zł brutto.
Opublikował: Marcin Grabowski 2009-05-15OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PIŚ-IV-341/5/09                                                                       Gorzów Śląski, 29-04-2009r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Kozłowicach.

Nr sprawy:PIŚ-IV-341/5/09

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej

             Wod-Kan, CO i Gazowej, Jerzy Szklorz,

           46-300 Olesno – Świercze , ul. Studnitza 31

 

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punków.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

           

            najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------  x 100 pkt

             cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr1

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej                    

Wod-Kan, CO i Gazowej, Jerzy Szklorz,

46-300 Olesno – Świercze , ul. Studnitza 31

Cena brutto – 221.596,02

221.596,02 zł

------------          x100pkt.=  100 pkt.

221.596,02 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt

Oferta nr2

Zakład Budowlany „BUDREM” Bogdan Kryś, ul. Boronowska 24 B,

42-286 Koszęcin

Cena brutto – 222.310,46

 

221.596,02 

------------          x100pkt.= 99.68 pkt.

222.310,46 

ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 99.68 pkt.

 

Oferta nr3

ANBUD Sp.z o o, 98-300 Wieluń ul. Krótka 8  

Oferta odrzucona.

Oferta nr4

PPHU „Complex - Bau” Mirosław Kołodziejczak,

Julianpol 152C, 46-325 Rudniki

 Cena brutto – 224.337,89

221.596,02 

------------          x100pkt.= 98.78 pkt.

224.337,89 

ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 98.78 pkt.

Oferta nr5

Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazu, Roboty Ogólnobudowlane,

Piotr Skorupa, Łomnica, ul. Strażacka 50, 46-300 Olesno

Cena brutto – 236.918,24

221.596,02 

------------          x100pkt.= 93.53 pkt.

236.918,24 

ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 93.53 pkt.

Oferta nr6

Przedsiębiorstwo Remontowo – Montażowe „KROMET” s. c.,  98-300 Wieluń,

ul. Popiełuszki 4

Cena brutto – 243.796,60 

221.596,02 

------------          x100pkt.= 90.89 pkt.

243,796,60 

ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 90.89 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostały odrzucone oferty:

Oferta nr 3 -  ANBUD Sp.z o o, 98-300 Wieluń ul. Krótka 8  

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

Oferta firmy ANBUD Sp.z o o, 98-300 Wieluń ul. Krótka 8 nie zawierała kosztorysu ofertowego , który winien być sporządzony  na bazie przedmiarów robót załączonych

do SIWZ i załączony do oferty.

W związku z tym oferta nie odpowiada treści SIWZ, co skutkuje jej odrzuceniem.

Podstawa prawna odrzucenia oferty :

Art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223,

poz.1655 ze zm.)

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Opublikował Marcin Grabowski 2009-04-29

 

 

PIŚ-IV-341/5/09                                                                          Gorzów Śląski 2009-04-06

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ

 

    Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu na Termomodernizację budynku Przedszkola w Kozłowicach, nr sprawy: PIŚ-IV-341/5/09,

nastąpiła modyfikacja załącznika nr7 do SIWZ, (przedmiar robót – centralne ogrzewanie):

 

Nr poz. przedmiaru

Opis zakresu rzeczowego pozycji

było

winno być

28

Grzejnik Purmo V-22 4512

1 szt.

6 szt.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2009-04-06PIŚ-IV-341/5/08                                                                     Gorzów Śląski, 31-03-2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:

PIŚ-IV-341/5/09. Nazwa zadania:  Termomodernizacja budynku Przedszkola

w Kozłowicach.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Gorzów Śląski

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

7:15-15:00 - w środy 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, rozdzielnic i opraw oświetleniowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowo-kanalizacyjnej, wymianę pokrycia dachowego z naprawą konstrukcji drewnianej, roboty adaptacyjne na poddaszu, ocieplenie zewnętrznych ścian budynku metodą bez spoinową.    

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 6,7,8,9

do SIWZ.

kod CPV:

45000000-7 – roboty budowlane

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania

45261210-9 – wykonanie pokryć dachowych

45321000-3 – izolacja cieplna

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia

3 miesiące od daty podpisania umowy

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych, zał. nr 2 do SIWZ

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych( co najmniej dwóch) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

( termomodernizacja budynków ) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje), zał. nr 3 do SIWZ 

 C.2) Wykaz osób ( zał.nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz, pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował. 

Zamawiający wymaga, aby Kierownik robót posiadał uprawnienia budowlane w zakresie architektonicznym i konstrukcyjno-budowlanym( należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień ), wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności. 

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1 jest niezgodną z ustawą

2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 

 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 3 000 PLN.,

słownie: Trzy tysiące złotych 00/100

 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.      wniesiono poprawnie wadium,

 - najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 21-04-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 21 -04-2009r. o godz.10.30  

                      

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20-05-2009r.

XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 84222-2009  dnia 31-03-2009r. Opublikował: Marcin Grabowski 2009-03-31

 

 

 

 

 

  

Podmiot udostępniający: URZĄD MIEJSKI GORZÓW ŚLĄSKI
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: GRABOWSKI MARCIN
Data wytworzenia: 31-03-2009r.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1483
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-03-31 09:44:57
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-05-15 08:50:29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-05-15 08:50:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-04-29 12:50:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-04-06 12:49:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-31 10:42:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-31 09:45:57 Roland Fabianek Publikacja artykułu