logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Uzbrojenie terenów budowlanych w miejscowości Gorzów Śląski, ul. Karola Miarki.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 02-06-2009 roku, zawarto umowę z firmą „CONCEPT” Damian Dratwiński, 42-200 Częstochowa, ul. Torowa 1/6 na Uzbrojenie terenów budowlanych w miejscowości Gorzów Śląski, ul. Karola Miarki.

Numer sprawy PIŚ-IV-341/6/09.

Cena oferty brutto – 159 328,24 zł brutto.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-06-03

 

 

PIŚ-IV-341/6/09                                                                       Gorzów Śląski, 20-05-2009r.

                                                                            
OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzbrojenie terenów budowlanych w miejscowości Gorzów Śląski, ul. Karola Miarki.

Nr sprawy:PIŚ-IV-341/6/09

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę

CONCEPT Damian Dratwiński

ul. Torowa 1/6

42-200 Częstochowa

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punków.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

           

            najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------  x 100 pkt

             cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1

CONCEPT Damian Dratwiński

ul. Torowa 1/6

42-200 Częstochowa

Cena brutto – 159 328,24

 

159 328,24

------------          x100pkt.=  100 pkt.

159 328,24

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100 pkt

Oferta nr2

PPHU EKO – KAN – GAZ

Jan Tokarski, Karski

ul. Akacjowa 10

63-410 Ostrów Wlkp.2

 Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu.

Oferta nr3

Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN”

Krzysztof Polak

46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 89

 Cena brutto – 164 191,21

 159 328,24 

------------          x100pkt.= 97,04 pkt.

164 191,21 

ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 97,04 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta.

Oferta numer 2 - PPHU EKO – KAN – GAZ, Jan Tokarski, Karski, ul. Akacjowa 10

63-410 Ostrów Wlkp.2

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Art. 24 ust.4 ustawy PZP

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony jeden wykonawca.

Oferta numer 2 - PPHU EKO – KAN – GAZ, Jan Tokarski, Karski, ul. Akacjowa 10

63-410 Ostrów Wlkp.2

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Art. 24 ust.2 pkt. 4  ustawy PZP

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

 

Złożone wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr. GWo/946/09-081-13-05 jest ważne do dnia 06-06-2009r., i nie pokrywa pełnego okresu związania ofertą który kończy się w dniu

09-06-2009r.

 

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Opublikował:Marcin Grabowski 2009-05-20

 


PIŚ-IV-341/6/08                                                                     Gorzów Śląski, 20-04-2009r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:

PIŚ-IV-341/6/09. Nazwa zadania:  Uzbrojenie terenów budowlanych w miejscowości Gorzów Śląski, ul. Karola Miarki.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Gorzów Śląski

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

7:15-15:00 - w środy 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlano – montażowe uzbrojenia terenów budowlanych na ulicy Karola Miarki w Gorzowie Śląskim.

Roboty obejmują wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PCV śr.200/5.9mm, sieć wodociągową z rur PCV śr.110/5.3mm oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV śr.400mm.

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej PCV śr.200: 245,50 mb,

- Studnie rewizyjne śr.1000mm – 6szt.

Całkowita długość sieci wodociągowej PCV śr.110/5,3mm: 290,00mb,

w tym:

- hydranty p. pożarowe  podziemne śr.80mm – 1szt.

- zasuwy sieciowe śr.100mm – 2szt.

Całkowita długość kanalizacji deszczowej : L= 149 mb

w tym:

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1000mm – 6szt.

-studnie pod kraty uliczne śr.500mm – 5szt.(wraz z przyłączami)     .    

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 6 i 7

do SIWZ.

 

kod CPV:

45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

                       odprowadzania ścieków.

45232150-8 – roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody,

45232130-2 – roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody        

                       burzowej.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia

do dnia 31 sierpnia 2009r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych, zał. nr 2 do SIWZ

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych( co najmniej dwóch) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

( uzbrojenia terenów w sieci wod.- kan. ) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane

należycie (referencje), zał. nr 3 do SIWZ 

C.2) Wykaz osób ( zał.nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w tym uprawnienia kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

oraz,

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował. 

Do oferty należy dołączyć kserokopie stosownych uprawnień.

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1 jest niezgodną z ustawą

2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 

 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 3 500 PLN.,

słownie: Trzy tysiące pięćset złotych 00/100

 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.      wniesiono poprawnie wadium,

 

- najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 11-05-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 11 -05-2009r. o godz.10.30   

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09-06-2009r.

XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 63865-2009 poz. dnia 20-04-2009r.

 

zał.nr1 

zał.nr2

zał.nr3

zał.nr4

zał.nr5

zał.nr6

zał.nr7

zał.nr8

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 20-04-2009r.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1699
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-04-20 09:06:20
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-06-03 12:37:07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-06-03 12:37:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-20 14:51:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-04-20 10:27:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-04-20 09:07:43 Roland Fabianek Publikacja artykułu