logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach i remont budynku szkoły Podstawowej w Kozłowicach.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 07-07-209 roku, zawarto umowę z firmą:

 „PIMAT” Grażyna Korzeniowska, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Rynek 8 na remont budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach –

cena ofertowa brutto 223 675,65 zł,

oraz z firmą:

 Zakład Elektroinstalacyjny Henryk Czora, Borkowice ul. Wiejska 43, 46-243 Bogacica, na remont budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowicach –

cena ofertowa brutto 143 062,31 zł.

Numer sprawy PIŚ-IV-341/9/09.

Opublikował: Marcin Grabowski 07-07-2009r.

 

PIŚ-IV-341/9/09                                                                               Gorzów Śląski, 2009-06-26

                                                                                  

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PIŚ-IV-341/9/09,

Remont Budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach i remont Szkoły Podstawowej w Kozłowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Do zadania nr1-remont budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach:

„PIMAT” Grażyna Korzeniowska, 46-310 Gorzów Śląski. ul. Rynek8 

Do zadania nr2-remont budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowicach:

Zakład Elektroinstalacyjny Henryk Czora , Borkowice, ul. Wiejska 43

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Wybrani Wykonawcy zaoferowali najniższe ceny oraz uzyskali największą ilość punktów.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

           

            najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------  x 100 pkt

             cena badanej oferty brutto

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty


 Oferta nr1- „MAL-PLAST” s.c. ul. Legnicka 61, 42-200 Częstochowa

 Cena brutto do zadania nr1-263 887,21

223 675,65

------------          x100pkt.=  84,76 pkt.

263 887,21

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 84,76 pkt

 

Cena brutto do zadania nr2-201 202,74

143 062,31

------------          x100pkt.=  71,10 pkt.

201 202,74

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 71,10 pkt

Oferta nr2- Zakład Elektryczny „ZEKF” Kałuża Franciszek, 46-300 Olesno,

ul. Małe Przedmieście 41

Cena brutto do zadania nr2-176 373,93

143 062,31

------------          x100pkt.=  81,11 pkt.

176 373,93

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 81,11 pkt

Oferta nr3- Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Sp. z o.o, 46-203 Kluczbork,

ul. Ossowskiego 62          

Cena brutto do zadania nr1-269 329,84

223 675,65

------------          x100pkt.=  83,05 pkt.

269 329,84

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 83,05 pkt

Cena brutto do zadania nr2-202 692,98

143 062,31

------------          x100pkt.=  70,58 pkt.

202 692,98

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 70,58 pkt

Oferta nr4 – Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej WOD-KAN, C.O I Gazowej Jerzy Szklorz, 46-300 Olesno, Świercze, ul. Studnitza 31

Cena brutto do zadania nr1-238 613,85

223 675,65

------------          x100pkt.=  93,74 pkt.

238 613,85

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 93,74 pkt

Oferta nr5 – Zakład Elektroinstalacyjny Henryk Czora , Borkowice, ul. Wiejska 43

46-243 Bogacica

Cena brutto do zadania nr2-143 062,31

143 062,31

------------          x100pkt.=  100 pkt.

143 062,31

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100 pkt

Oferta nr6 – Zakład Remontowo-Budowlany, Hądzel Marian, 46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 12

Cena brutto do zadania nr1-225 872,15

223 675,65

------------          x100pkt.=  99,03 pkt.

225 872,15

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 99,03 pkt

 

Cena brutto do zadania nr2-171 912,73

143 062,31

------------          x100pkt.=  83,22 pkt.

171 912,73

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 83,22 pkt

Oferta nr7 –  „PIMAT” Grażyna Korzeniowska, 46-310 Gorzów Śląski. ul. Rynek8 

- wpłynęła dnia 16-06-2009r. o godz. 9:46,

Cena brutto do zadania nr1- 223 675,65

223 675,65

------------          x100pkt.=  100 pkt.

223 675,65

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100 pkt

Cena brutto do zadania nr2-172 473,45

143 062,31

------------          x100pkt.=  82,95 pkt.

172 473,45

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 82,95 pkt

Oferta nr8 – „ELMONT” Sp. z o.o., 46-380 Dobrodzień ul. Wojska Polskiego 88

Wykonawca wykluczony.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

Oferta nr8 – „ELMONT” Sp. z o.o., 46-380 Dobrodzień ul. Wojska Polskiego 88

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Art. 24 ust. 4  ustawy PZP

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Brakująca polisa OC została uzupełniona lecz jest ona wystawiona na osobę(kierownika robót), a winna obejmować OC w zakresie prowadzonej działalności.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:

 Oferta nr8 – „ELMONT” Sp. z o.o., 46-380 Dobrodzień ul. Wojska Polskiego 88

Podstawa prawna wykluczenia wykonawcy:

Art. 24 ust.2 pkt. 3  ustawy PZP

Podstawa faktyczna wykluczenia wykonawcy:

Brakująca polisa OC została uzupełniona lecz jest ona wystawiona na osobę(kierownika robót), a winna obejmować OC w zakresie prowadzonej działalności w związku z tym w/w wykonawca zostaje wykluczony z postępowania.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Opublikował:Marcin Grabowski 2009-06-26

 

 

 

 

Informacja o zamianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie art.12a ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,)Dz.U.z 2007r.Nr223, poz.1655, z póżn.zm.), w związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje iż zmiana staje się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdział III) i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

TREŚĆ ZMIANY:

Rozdział IV ogłoszenia o zamówieniu:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

(jest):  Zadanie Nr1 – remont budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach:

Wykonanie nowych rozdzielnic, nowej WLZ, demontaż starej i montaż nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz malowanie pomieszczeń budynku szkolnego.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6, 7, 8 do SIWZ.

Zadanie Nr2- remont budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowicach:

Wymiana stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń budynku szkolnego, wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd wtykowych.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9, 10 do SIWZ.

(winno być): Zadanie Nr1 – remont budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach:

(Wymiana stolarki drzwiowej),wykonanie nowych rozdzielnic, nowej WLZ, demontaż starej i montaż nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz malowanie pomieszczeń budynku szkolnego.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6, 7, 8, (11)

 do SIWZ.

Zadanie Nr2- remont budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowicach:

Wymiana stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń budynku szkolnego, wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd wtykowych.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9, 10 do SIWZ.

 W związku z w/w zmianą nie należy wyceniać poz. nr28, i poz.nr36 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr8 do SIWZ.

Z uwagi na charakter dokonanej zmiany, nie przedłuża się terminu składania ofert który upływa w dniu 16.06.2009r., o godz. 10:00.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-06-01

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach i remont budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowicach.

Nr sprawy:PIŚ-IV-341/9/09

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Gorzów Śląski

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

7:15-15:00 - w środy 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie Nr1 – remont budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach:

Wykonanie nowych rozdzielnic, nowej WLZ, demontaż starej i montaż nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz malowanie pomieszczeń budynku szkolnego.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6, 7, 8 do SIWZ.

Zadanie Nr2- remont budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowicach:

Wymiana stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń budynku szkolnego, wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd wtykowych.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9, 10 do SIWZ.

 kod CPV:

45000000-7 -   roboty budowlane

45311100-1 -   roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45421000-4 -   roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 -   roboty malarskie

45330000-9 -   roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia 

do 28 sierpnia 2009r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych, (zał. nr 2 do SIWZ)

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych( zał.nr4 do SIWZ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali się:

Zadanie Nr1 – zrealizowaniem co najmniej dwóch robót budowlanych z branży elektrycznej polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiektach użyteczności publicznej oraz zrealizowaniem co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie branży instalacyjnej polegającej na wykonaniu instalacji sanitarnych wewnętrznych WOD-KAN.,

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,(referencje).

Zadanie Nr2 – zrealizowaniem co najmniej dwóch robót budowlanych z branży elektrycznej polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiektach użyteczności publicznej z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,(referencje).

C.2) Wykaz osób(zał. nr3 do SIWZ),(zdanie nr1 i nr2) którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w tym uprawnienia kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, wraz z zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

oraz,pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował. 

Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1 jest niezgodną z ustawą

2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium 

 Ustala się wadium w wysokości:

- do zadania Nr1 o którym mowa w punkcie III SIWZ – 2 200 PLN

słownie: dwa tysiące dwieście złotych i 00/100

- do zadania Nr2 o którym mowa w punkcie III SIWZ – 1 600 PLN

słownie: tysiąc sześćset złotych i 00/100

 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.      wniesiono poprawnie wadium,

 

- najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 16-06-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 16-06-2009r. roku o godz.10.30

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15-07-2009r.

XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 166462-2009 poz. dnia 26-05-2009r.

zał.nr1 

zał.nr2 

zał.nr3 

zał.nr4 

zał.nr5 

zał.nr6  

zał.nr7  

zał.nr8  

zał.nr9  

zał.nr10

zał.nr11 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2009-05-26

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1807
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-05-26 11:31:22
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-07-07 09:23:08

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-07-07 09:23:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-26 08:18:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-01 10:10:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-01 10:04:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-01 09:20:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-26 12:04:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-26 11:33:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-26 11:31:45 Roland Fabianek Publikacja artykułu