logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Karosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Uszyce

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 19-08-2009 roku, zawarto umowę z firmą:

„DRAGON” s.c.

42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Kazdębie 121

na „Karosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Uszyce”

cena ofertowa brutto 160 000,00 zł

Opublikował:Marcin Grabowski 19-08-2009r.

 

PIŚ-IV-34/13/09                                                              Gorzów Śląski 13-08-2009r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Karosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Uszyce.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Dragon s.c., S.Kucharz, B.Dudek

Ul. Kazdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Złożona oferta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, a zarazem mieści się w kwocie jaka została przeznaczona na realizację zamówienia.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

           

            najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------  x 100 pkt

             cena badanej oferty brutto

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 Oferta nr1- Dragon s.c., S.Kucharz, B.Dudek

Ul. Kazdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza

 

            160 000,00 zł         

-----------------------------------  x 100 pkt = 100 pkt

           160 000,00 zł

 Łączna ilość punktów - 100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Opublikował: Marcin Grabowski 13-08-2009r.

 

 

PIŚ-IV-341/13/09                                                                    Gorzów Śląski, 31-07-2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Karosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Uszyce.

Numer sprawy: PIŚ-IV-341/13/09.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Uszycach, w imieniu której procedurę i postępowanie przetargowe prowadzi Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, zgodnie z uchwałą nr 2/2009,

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszycach z dnia 27-07-2009r., w sprawie udzielania pełnomocnictwa. 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszycach na dostarczonym podwoziu samochodu STAR 266 zgodnie z wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej z 2 marca 2006r.

1.      Podwozie samochodu 6 x 6 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 12.350 kg

2.      Urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi  umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu.

3.      Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe) niebieskie z przodu pojazdu.

4.      Wymiana kabiny na kabinę zespoloną, czterodrzwiową, jednomodułową w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy)

4.1. Wymiana dachu na nowy typ

4.2. wymiana podszybia zewnętrznego i wewnętrznego

4.3. wymiana zderzaka przedniego wraz z reflektorami  na typ STAR 200

4.4. montaż uchwytów lusterek nowego typu

4.5. wymiana ramion wycieraczek + pióra

4.6. wymiana mechanizmu wycieraczek 

4.7. wymiana podszybia tapicerowanego 

4.8. wymiana przedniej szyby wraz z uszczelką STAR 200

4.9. wymiana drzwi przednich na „krótkie” z zamkami kasetowymi, przebudowa stopni wejściowych

4.10. wykonanie drzwi do przedziału załogi z szybami opuszczanymi

4.11. montaż dodatkowych stopni wejściowych do przedziału załogi – 2- podestowych, ścianki i spody każdego stopnia obłożone blachą aluminiową, łezkową,

4.12. remont blacharki kabiny, wymiana nadkoli i obrzeży zewnętrznych

4.13. tapicerka miękka na ścianach i suficie, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową (kabina), przedział załogi wyłożona blachą aluminiową łezkową, (antypoślizgowa).

4.14. ocieplenie ścian  i sufitu,

4.15. wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi oraz panelu sterowania radiostacją i panelu sterowania sygnałami,

4.16. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp między kanałowy 12,5 kHz. dostosowany w sieci MSWiA min.128 kanałów, wyświetlacz alfa numeryczny min. 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu, współpracujący z radiotelefonami motorola, będącymi w jednostkach OSP Gminy Gorzów Śląski.  

4.17. fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia

4.18. fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa

4.19. siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie

4.20. podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 200 mm, wyłożone wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą  łatwozmywalną

4.21. zamontowanie poręczy rurowej pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami

4.22. montaż nowych osłon przeciwsłonecznych

4.23. założenie nowych chlapaczy przy kabinie

4.24. montaż nowych, stopni rurowych do kabiny, od strony kierowcy i dowódcy

4.25. zamontowanie specjalnej półki na hełmy pomiędzy częścią dla załogi a siedzeniami kierowcy i dowódcy

4.26. zamontowanie specjalnej półki w suficie w środku kabiny zespolonej na drobny sprzęt lub dokumenty

4.27. montaż wieszaków na odzież

4.28. montaż w suficie uchwytów do trzymania

4.29. Oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi,

4.30. dodatkowe oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

4.31. Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy     wyłączonym silniku.

5.      Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów (rozłączalne-komplet), sygnalizacja podłączenia w kabinie, wraz z zewnętrznym urządzeniem doładowania.

6.      Montaż w przedziale pracy autopompy  głośnika z mikrofonem połączony z radiotelefonem samochodowym.

7.      Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego — jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.

8.      Szperacz pogorzeliskowy zamontowany z przodu pojazdu, dwulampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem,

9.      Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu , w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 3%

10.  Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 35º

11.  Montaż nowego filtra powietrza

12.  Lakierowanie lakierami akrylowymi; kolorystyka

  1. elementy podwozia czarne
  2. błotniki i zderzaki białe
  3. kabina zabudowa czerwone RAL 3000

 Zabudowa pożarnicza

1.      Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie  (ocynk)

2.      Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, wyłożony blachą aluminiową, łezkową, Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni.

3.      Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym,

4.      Drabina do wejścia na dach z materiału nierdzewnego.

5.      Tylni zderzak wykonany jako podest roboczy z możliwością złożenia podczas jazdy w terenie.

6.      Po trzy skrytki na każdym z boków pojazdu na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, 

7.      Spody schowków wyłożone blachą aluminiową

8.      Ściany schowków wyłożone blachą aluminiową

9.      Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie:

-        główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,

10. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające  oświetlenie w warunkach słabej widoczności, pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu.

11.   Uchwyty do mocowania sprzętu wg życzenia zamawiającego

12.   Szuflady, podesty i tace wystające powyżej 250mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

13.     Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrzna.

14. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

15. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-“OSP + nazwa  + numerów  operacyjnych (boki+tył+dach)

16.    Zbiornik wody o pojemności min.  2,0 m3, wykonany  z  materiałów odpornych na korozję.(ocynk)

 Zbiornik  wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito

17.    Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.

18.     Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

19.     Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.

20.     Autopompa jednozakresowa wydajność min 1600 l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m,

21.     Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka  od 800 do 1600 l /min,  przy podstawie działka  zamontowany zawór odcinający.

22.     Układ wodno-pianowy  zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.

23.     Samochód  wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża min. 30 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i  rozproszonego strumienia  wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło  wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Napęd zwijadła dopuszcza się , elektryczny lub pneumatyczny.

24.    Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

   - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach.

   - linii szybkiego natarcia,

   - działka wodno – pianowego.

    -zraszaczy                                 

25.    Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.                                                                                            

26.    W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

-manowakuometr,

-manometr niskiego ciśnienia,

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

-wyłącznik silnika pojazdu,

-kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik

W kabinie kierowcy  znajdują się co najmniej następujące, urządzenia kontrolno-pomiarowe:

-manometr niskiego ciśnienia,

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

27.  Na wlocie ssawnym autopompy ,  zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy

28.    Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy

            -dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią

            -dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające(jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych)

29.    Maszt oświetleniowy z najaśnicami 2000W, wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,0 m z możliwością sterowania położeniem najaśnic z poziomu trenu ( wysuwanie elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne)

30.    Wymiana kolumny kierowniczej i pompy wspomagania

31.     Nowa instalacja elektryczna 24V wyposażona w główny wyłącznik prądu

32.  Przegląd podwozia – usunięcie widocznych wycieków, drobne naprawy, wymiana materiałów eksploatacyjnych.

33.    Samochód należy doposażyć w niżej wymieniony sprzęt:

            -fala świetlna z tyłu pojazdu nad żaluzją

            -rozdzielacz kulowy( 75/52-75-52), (B/CBC)

            -1szt- prądownic typu Turbo

            -2szt -łopat

            -2szt- wideł

            -2szt -mioteł

            -2szt- topór strażacki ciężki

            -2szt- tłumic

            -1szt –kilof

            -2szt-łom

            w/w sprzęt kupiony i zamontowany w samochodzie przez Wykonawcę

34.    Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Wymaganiami szczegłowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”

      Z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Do oferty należy dołączyć, ważne na dzień składania ofert,

pozytywne opinie na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie zawierające: pozytywną opinię na układ wodno-pianowy i nadwozie pożarnicze

 kod CPV:

34144210-3  -  wozy strażackie

34114000-9  -  pojazdy specjalne

34210000-2  -  nadwozia pojazdów mechanicznych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia 

do 06-11- 2009r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych, (zał. nr 2 do SIWZ)

B.5) Opinię techniczną dla Wykonawcy w sprawie wykonywania zabudowy samochodu pożarniczego na średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym na podwoziu Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie zawierające: pozytywną opinię na układ wodno-pianowy i nadwozie pożarnicze.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych, co najmniej 3 usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik      Nr 3 do SIWZ).

Przez rodzaj i wartość usługi zadania odpowiadającego przedmiotowi  zamówienia należy rozumieć wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł.

 Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1 jest niezgodną z ustawą

2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.      wniesiono poprawnie wadium,

 

najniższa cena 100%

              najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 12-08-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 12-08-2009 roku o godz.10.30

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10-09-2009r.

XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 261586 dnia 31-07-2009r.

 

zał. nr1

zał. nr2

zał. nr3

 

zał. nr4

  

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia:
31-07-2009r.

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3508
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-07-31 12:36:09
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-08-19 08:34:30

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-08-19 08:34:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-08-13 12:59:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-08-06 08:31:11 Roland Fabianek Publikacja artykułu