logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Budowa kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska - ETAP I-Gorzów Śląski, ul. Oleska.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 20-08-2009 roku, zawarto umowę z firmą:

Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Sp. z o.o., 46-320 Praszka, ul. Warszawska 72

 na Budowę kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski, w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska.

Etap I – Gorzów Śląski ul. Oleska.

cena ofertowa brutto 1 069 308,30 zł.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-08-20

 

 

PIŚ-IV-341/12/09                                                                          Gorzów Śląski, 10-08-2009r.

                                                                                  

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach

Jastrzygowice  i Gorzów Śląski, ul. Oleska.

Etap I – Gorzów Śląski, ul. Oleska

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Spółka z o.o., ul. Warszawska 72

46-320 Praszka

 

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Wybrani Wykonawcy zaoferowali najniższe ceny oraz uzyskali największą ilość punktów.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

           

            najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------  x 100 pkt

             cena badanej oferty brutto

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1- Omicron’s s.r.l. Oddział w Polsce                                           

ul. Oboźna 70 nr lok. 3, 52-244 Wrocław

Cena brutto -1 628 686,34

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

Oferta nr2- Budowlano-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy                              

Zakład Budownictwa, ul. Długosza 101, 42-100 Kłobuck

Cena brutto -1 716 129,07

Oferta Wykonawcy odrzucona

Oferta nr3- Prosspol  sp. z o.o.,ul. Skłodowskiej 17, 42-160 Krzepice

Cena brutto -1 235 091,38

 

1 069 308,30

------------          x100pkt.=  86,58pkt.

1 235 091,38

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 86,58pkt

Oferta nr4 – Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Spółka z o.o., ul. Warszawska 72

46-320 Praszka

Cena brutto – 1 069 308,30

 

1 069 308,30

------------          x100pkt.=  100pkt

1 069 308,30

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

Oferta nr1 – Omicron’s s.r.l. Oddział w Polsce, ul. Oboźna 70 nr lok. 3, 52-244 Wrocław

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Art. 24 ust 4  ustawy PZP

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferta nr2 - Budowlano-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy, Zakład Budownictwa, ul. Długosza 101, 42-100 Kłobuck.

Podstawa prawna odrzucenia oferty;

Art. 89. ust 1 pkt2  ustawy PZP

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

W związku z tym iż Wykonawca w kosztorysie ofertowym w poz. 17 (przyłącze przepompowni ścieków  P-21 branża elektroenergetyczna), oraz poz. 1, 2, 11, 12, 16 (przyłącze przepompowni ścieków P-22 branża elektroenergetyczna) nie dokonał wyceny, Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dlaczego w/w pozycji nie wyceniono.

Z treści złożonych wyjaśnień wynika iż wystąpiła pomyłka w wyniku mylnie wydrukowanej wersji kosztorysów „roboczych”.

W związku z tym, poprawa niewycenionych pozycji spowodowałaby zmianę treści złożonej oferty co zgodnie z art. 87. ust. 2 jest niedopuszczalne.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:

Oferta nr1 – Omicron’s s.r.l. Oddział w Polsce, ul. Oboźna 70 nr lok. 3, 52-244 Wrocław

Podstawa prawna wykluczenia wykonawcy:

Art. 24 ust.2 pkt. 4  ustawy PZP

Podstawa faktyczna wykluczenia wykonawcy:

Wymagane wadium w kwocie 20 000zł.

Do oferty został załączony dowód przelewu, jednakże zgodnie z art.45 ust.3 wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, a jak wynika z zaświadczenia z banku w którym wadium winno być wniesione wpłynęło 03-08-2009r., o godz.15:46.

(termin składania ofert 03-08-2009r. godz.10:00)

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 Opublikował: Marcin Grabowski 2009-08-10

 

 

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu na " Budowę kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul Oleska, ETAP I – Gorzów Śląski, ul. Oleska” numer sprawy: PIŚ-IV-341/12/09 w dniu 28-07-2009r do Zamawiającego wpłynęło, zgodnie z art. 38 ust1 ustawy zapytanie do SIWZ, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy udzieliła odpowiedzi:

Pytanie nr1:

Przedmiar robót Więckowice-w poz. 26 uwzględniono przewiert dla kolektora fi 200 o dł. 6 mb natomiast z profili dla kolektora KS-1 wynika, że łączna długość przewiertów dla średnicy fi 200 wynosi 72 mb (22,0 mb dla kolektora KS-1 orz 50,0 mb dla kolektora KS-1.1). Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

W pozycji przedmiaru 26 jest 6 mb, winno być 72 mb

Pytanie nr2:

Zgodnie z profilem RT-22 dla kolektora tłocznego należy zabudować studnię odpowietrzającą fi 1200, która nie została uwzględniona w przedmiarze robót (wykreślono pozycję nr 66 – przedmiar Jastrzygowice). Prosimy o wyjaśnienie powyższego i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Wykreśloną pozycję 66 przedmiaru należy uwzględnić w ofercie – mylnie wykreślona

Pytanie nr3:

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzamy, że istniejąca studnia na ulicy Jaronia która ma pełnić funkcję studni rozprężnej jest zwieńczona włazem typowym dla studni PCV 315 lub 425. w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić przebudowę studni na studnię betonową, jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny.

Odpowiedź:

Nie wprowadzać zmian, w terenie sprawdzono studnię na przyłączu a nie na kolektorze.

W związku z nadesłanymi zapytaniami informuje się że zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpiła modyfikacja SIWZ:

Przedmiaru  robót Więckowice (kolektory) -

pozycji przedmiaru 26 jest 6 mb, winno być 72 mb

oraz  

Przedmiaru Jastrzygowice (kolektory)-

należy dodać wykreśloną pozycję 66– mylnie wykreślona.

Opublikował: Marcin Grabowski2009-07-29

 

 

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu na " Budowę kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski,

ul Oleska, ETAP I – Gorzów Śląski, ul. Oleska” numer sprawy: PIŚ-IV-341/12/09

w dniu 24-07-2009r do Zamawiającego wpłynęło, zgodnie z art. 38 ust1 ustawy zapytanie do SIWZ, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy udzieliła odpowiedzi:

Pytanie:

Czy istnieje możliwość zamiany w kanalizacji deszczowej ul. Oleskiej rur betonowych WIPRO ø300 na rury PCV ø300.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany w kanalizacji deszczowej ul. Oleskiej rur betonowych WIPRO ø300 na rury PCV ø300.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-07-27

 

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu na " Budowę kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul Oleska

ETAP I – Gorzów Śląski, ul. Oleska” numer sprawy: PIŚ-IV-341/12/09, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.)

w dniu 23-07-2009r do Zamawiającego wpłynęło, zgodnie z art. 38 ust1 ustawy zapytanie do SIWZ, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy udzieliła odpowiedzi:

Pytanie nr1:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej profili dla powyższego zadania.

Odpowiedź:

Profile do w/w zadania:

 

Pytanie nr2:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej uzgodnień z Zakładem Energetycznym dotyczących wykonania przyłączy energetycznych do przepompowni.

Odpowiedź:

Uzgodnienia z Zakładem Energetycznym dotyczących wykonania przyłączy energetycznych do przepompowni:

Pytanie nr3:

W pozycjach 65-przedmiaru Jastrzygowice oraz 36-przedmiaru Więckowice przewidziano montaż biofiltra.

Prosimy o podanie typu biofiltra, oraz określenie miejsca jego montażu – powyższe nie wynika z dokumentacji.

Odpowiedź:

Biofiltry dla włazów ø 600, na studzienkach rozprężnych

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-07-27

 

 

PIŚ-IV-341/12/09                                                                    Gorzów Śląski, 10-07-2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Budowa kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach

Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska.

Etap I – Gorzów Śląski, ul.Oleska

Numer sprawy: PIŚ-IV-341/12/09.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Gorzów Śląski

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

7:15-15:00 - w środy 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzów Śląski, ul. Oleska (Więckowice Nowe), o następującym zakresie:

a)      Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC o przekroju jednorodnym-litych ø200/5,9 mm – 1.394m.

b)      Rurociągi tłoczne z rur PE ø125 – 1.530m.

c)      Przepompownie ścieków P-21, P-22 – kpl. 2 - wyposażenie przepompowni ze stali nierdzewnej,

d)      Przyłącza sanitarne z rur PVC o przekroju jednorodnym – litych ø160/4,7mm – 1.182m.

e)      Przeciski sterowane pod drogą 290m

f)        Przyłącze energetyczne – 161m

g)      Kanalizacja deszczowa z rur betonowych WIPRO ø300 – 618m.

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary , oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:

a) Każdy z wykonawców powinien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu obiektów, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny ofertowej lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.

b) Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie wykonawca.

c) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie terenu oraz zaplecza budowy

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, oraz uporządkowanie terenu,

-obsługa geodezyjna zadania oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

-koszty zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogi.

-wykonanie monitoringu przepompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS, który będzie współpracować z istniejącym systemem monitoringu przepompowni eksploatowanych przez ZUK w Gorzowie Śląskim.

d) Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

e) ogrodzenie przepompowni wykonane z siatki ocynkowanej powlekanej,

f)  do odbioru końcowego wymaga się przeprowadzenia kamerowania całej instalacji sanitarnej, 1 egz. dokumentacji z przeglądu na nośniku elektronicznym załączyć do dokumentacji odbiorowej.

kod CPV:

45232410-9 -   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45100000-8 -   Przygotowanie terenu

45200000-9 -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 -   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia 

do 31 maja 2010r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych, (zał. nr 2 do SIWZ)

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych( zał.nr3 do SIWZ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali się:

Co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,(referencje).

C.2) Wykaz osób(zał. nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie Kierownika robót w specjalności sieci kanalizacji sanitarnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności di Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

oraz

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował. 

Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1 jest niezgodną z ustawą

2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium 

 Ustala się wadium w wysokości: 20 000 zł

Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.      wniesiono poprawnie wadium,

 

- najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 03-08-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 03-08-2009 roku o godz.10.30

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01-09-2009r.

XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 232132-2009 poz. dnia 10-07-2009r.

 

zał nr1

zał nr2

zał nr3

zał nr4

zał nr5

zał nr6

zał nr7

zał nr8

zał nr9

zał nr10

zał nr11

zał nr12

zał nr13

zał nr14

zał nr15

zał nr16

zał nr17

zał nr18

zał nr19

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-07-10

 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 10-07-2009r.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1612
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-07-10 10:59:43
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-08-20 12:19:41

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-08-20 12:19:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-08-10 08:32:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-29 09:57:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-27 12:43:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-27 11:28:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-15 12:49:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-10 11:00:12 Roland Fabianek Publikacja artykułu