logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje,

że w dniu 08-09-2009 roku, zawarto umowę z firmą:

Projektowanie, Nadzory Budowlane

Kazimierz Piróg

45-533 Opole

ul. Gombrowicza 136

na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach Jastrzygowice

i Gorzów Śląski, ul. Oleska”.

cena ofertowa netto – 29 000 zł

cena ofertowa brutto – 35 380 zł

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-08

PIŚ-IV-341/14/09                                                                          Gorzów Śląski, 21-08-2009r.

                                                                                 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach Jastrzygowice

i Gorzów Śląski, ul. Oleska.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Projektowanie, Nadzory Budowlane                                     

Kazimierz Piróg

45-533 Opole, ul. Gombrowicza 136

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

           

            najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------  x 100 pkt

             cena badanej oferty brutto

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1- LIMBA Małgorzata Chanas                                                 

                       45-711 Opole, ul. Wandy 3/5

Cena brutto - 105 408,00 zł

 

35 380,00

------------          x100pkt.=  33,56pkt.

105 408,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –33,56pkt

 

Oferta nr2- Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy                    

                    „Primex”42-200 Częstochowa

                    Al. Jana Pawła II 132

Cena brutto - 87 840,00 zł

35 380,00

------------          x100pkt.=  40,28pkt.

87 840,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –40,28kt

 

Oferta nr3- KAWO - PROJEKT                                                             

                     Michał Siatkowski

                     ul. Św. Wawrzyńca 51

                    98-300 Wieluń-Dąbrowa

Cena brutto - 42 700,00 zł

 

35 380,00

------------          x100pkt.=  82,86pkt.

42 700,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –82,86pkt

 

Oferta nr4 –„INWESDIM”                                                                       

                       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o .

                       45-062 Opole, ul. Kościuszki 31

Cena brutto - 79 056,00 zł

 

35 380,00

------------          x100pkt.=  44,75pkt.

79 056,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –44,75pkt

 

Oferta nr5 - Projektowanie, Nadzory Budowlane                                      

                       Kazimierz Piróg

                       45-533 Opole, ul. Gombrowicza 136

 

Cena brutto - 35 380,00 zł

35 380,00

------------          x100pkt.=  100pkt.

35 380,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –100pkt

Oferta nr6 - Biuro Usługowo - Handlowe                                                

                     „WOD – BUD” s.c.

                      ul. Parkowa 4a

                      42-100 Kłobuck                  

Cena brutto - 54 900,00 zł

 

35 380,00

------------          x100pkt.=  64,44pkt.

54 900,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –64,44pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

- dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-08-21

 

 

 

 

PIŚ-IV-341/14/09                                                                    Gorzów Śląski, 07-08-2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach Jastrzygowice

i Gorzów Śląski, ul. Oleska.

Numer sprawy: PIŚ-IV-341/14/09.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Gorzów Śląski

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

7:15-15:00 - w środy 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową kanalizacji sanitarnej Gmina Gorzów Śląski w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski,

ul. Oleska o następującym zakresie:

  • Kanały sanitarne z rur PCV śr. 200/5,9 mm                  -   6 184,0 m
  • Przykanaliki sanitarne z rur z PVC śr. 200/5,9 mm       -   262,0 m
  • Przykanaliki sanitarne z rur z PVC śr. 160/4,7 mm       -   2 844,0 m
  • Przewody tłoczne ścieków z rur PE Dz 125/7,4mm      -   1 733,0 m
  • Przewody tłoczne ścieków z rur PE Dz 110/6,6mm      -   289,0 m
  • Przewody tłoczne ścieków z rur PE Dz 90/5,4mm        -   768,0 m
  • Przepompownie ścieków sanitarnych                            -   4 szt.
  • Kanały sanitarne z rur żelbetonowych DN 300 mm      -   600,0 m

Całkowita wartość kosztorysowa robót netto   -   6 218 799,37 zł

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie w zakresie sprawowania kontroli zgodności inwestycji z projektem, decyzjami, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) Dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową  oraz warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów a w szczególności:

- nadzór nad terminowością realizacji zadania w zakresie dotrzymania terminów  umownych zakończenia etapów zadania i całości zadania.

- kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót koniecznych  do odbioru.

c) Sprawdzanie i odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających,

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

e) Potwierdzanie faktur wykonawcy do zapłaty,

f) Rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanych robót,

g) Uczestnictwo w naradach budowlanych organizowanych przez Zamawiającego,

h) Rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych na budowie,

i) Udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje współfinansujące zadanie,

j) Kontrola budowy, co najmniej jeden raz w tygodniu.

Informacje dodatkowe:

Inwestycja będzie współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na  lata 2007-2013.

 

kod CPV:

71247000-1   Nadzór nad robotami budowlanymi

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia

 I etap – od wrzesień 2009r., do momentu rozliczenia finansowego I etapu inwestycji po odbiorze końcowym.

II etap – od kwiecień 2010r., do momentu rozliczenia finansowego II etapu inwestycji po odbiorze końcowym.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych, (zał. nr 2 do SIWZ)

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 C.1) Wykaz zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług nadzoru inwestorskiego dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

Z wykazu musi jasno wynikać, że Wykonawca nadzorował co najmniej dwie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, (referencje) – (zał. nr3 do SIWZ)

 

C.2) Wykaz osób(zał. nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

Zamawiający wymaga aby przy wykonaniu zamówienia uczestniczyła przynajmniej:

 - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie pozwalającym na nadzorowanie robót związanych z budową sieci sanitarnych,

 - jedna osobą posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie pozwalającym na nadzorowanie robót związanych z wykonaniem przyłączy i instalacji elektrycznych.

oraz

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował. 

Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1 jest niezgodną z ustawą

2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 19-08-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

 

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 19-08-2009 roku o godz.10.30

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17-09-2009r.

XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 270130-2009poz. dnia 07-08-2009r .

zał. nr1

zał. nr2

zał. nr3

zał. nr4

zał. nr5

 

 

Podmiot udostępniający:

UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2009-08-07

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1648
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-08-07 09:48:08
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-09-08 12:11:25

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-09-08 12:11:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-08-21 11:33:39 Roland Fabianek Publikacja artykułu