logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Remont pomieszczeń Domu Kultury w Gorzowie Śląskim

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY  

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim informuje,

że w dniu 19-10-2009 roku, zawarto umowę z firmą:

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod-Kan, i C.O., i Gazowej, Jerzy Szklorz, Świercze, ul. Studnitza 31, 46-300 Olesno,

na zadanie „ Remont pomieszczeń Domu Kultury w Gorzowie Śląskim”.

Cena oferty brutto – 84 923,82 zł brutto.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-10-19

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Remont pomieszczeń budynku Miejskiego Domu Kultury w Gorzowie Śląskim,

ul. Rynek 4.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod-Kan, i C.O., i Gazowej, Jerzy Szklorz, Świercze, ul. Studnitza 31, 46-300 Olesno.

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Wybrani Wykonawcy zaoferowali najniższe ceny oraz uzyskali największą ilość punktów.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

           

            najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------  x 100 pkt

             cena badanej oferty brutto

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1- OLBUD II Zakład Budowlany Remontowy Wojciech Sanak

                       Ul. Kossaka 11/4, 48-303 Nysa

 

Cena brutto – 145 991,29 zł

 

84 923,82

------------          x100pkt.=58,17pkt.

145 991,29

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 58,17pkt.

 

 

Oferta nr2- Zakład Ogólnobudowlany „GERLIC”, E. Gerlic

                   42-700 Lubliniec, ul. Oleska 28

 

Cena brutto -122 730,33 zł

84 923,82

------------          x100pkt.=69,20pkt.

122 730,33

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 69,20pkt.

Oferta nr3- Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gazu, Roboty Ogólnobudowlane

                      Piotr Skorupa, Łomnica, ul. Strażacka 50

 

Cena brutto – 92 612,85 zł

 

84 923,82

------------          x100pkt.=  91,70pkt.

92 612,85

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 91,70pkt

 

 

Oferta nr4Zakład Usługowo-Handlowy „DOMOS” Krzysztof Libera

                        46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 15

 

Cena brutto – 93 545,12 zł

Oferta wykonawcy odrzucona.

Oferta nr5- Zakład Remontowo Budowlany Hądzel Marian

                      46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 12

 

Cena brutto – 92 438,77 zł

Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

Oferta nr6- Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod-Kan, i C.O., i Gazowej, Jerzy              

                      Szklorz, Świercze, ul. Studnitza 31, 46-300 Olesno.

 

Cena brutto – 84 923,82 zł

 

84 923,82

------------          x100pkt.=  100pkt.

84 923,82

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt

Oferta nr7- Zakład Usługowo-Handlowy Marek Mierzchała

                      46-220 Byczyna, ul. 3 Maja 8

 

Cena brutto – 116 436,10 

 

84 923,82

------------          x100pkt.=  72,94pkt.

116 436,10

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 72,94pkt

Oferta nr8- Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Sp. z o.o.

                      Ul. Ossowskiego 62, 46-203 Kluczbork

 

Cena brutto – 87 689,26 

 

84 923,82

------------          x100pkt.=  96,85pkt.

87 689,26

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 96,85pkt

Oferta nr9- Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Domański

                       46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 56

 

Cena brutto – 85 358,20 zł 

 

84 923,82

------------          x100pkt.=  99,49pkt.

85 358,20

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 99,49pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

Oferta nr4 Zakład Usługowo-Handlowy „DOMOS” Krzysztof Libera,  46-300 Olesno,

ul. Konopnickiej 15

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Art. 89 ust 1pkt 2  ustawy PZP

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie uwzględnił pozycji nr.51 przedmiaru robót tj. dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych.

Zgodnie z pkt. XII SIWZ Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiegokolwiek elementu robót.

W związku z tym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Oferta nr5- Zakład Remontowo Budowlany Hądzel Marian, 46-300 Olesno,

ul. Wronczyńska 12

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Art. 89 ust 1pkt 5  ustawy PZP w związku z art. 24 ust 4 ustawy Pzp.

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:

Oferta nr5- Zakład Remontowo Budowlany Hądzel Marian, 46-300 Olesno,

ul. Wronczyńska 12

Podstawa prawna wykluczenia

Art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp

Podstawa faktyczna wykluczenia:

Wykonawca w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 07.10.2009r., do godz. 15:00), nie uzupełnił aktualnego zaświadczenia z ZUS i US.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 Opublikował: Marcin Grabowski 2009-10-08

 

 

W związku z nadesłanymi zapytaniami na podstawie art.38 ust1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do SIWZ na zadanie „Remont pomieszczeń Domu Kultury w Gorzowie Śląskim”, Zamawiający na podstawie art. 38ust2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

 Pyt.

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odp.

W przedmiotowym postępowaniu stolarka okienna nie podlega wymianie.

W załączeniu przedstawia się schemat drzwi przeznaczonych do wymiany.

Załącznik -


 

 

 

PIŚ-IV-341/16/09                                                                    Gorzów Śląski, 07-09-2009r..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Nazwa zadania:

Remont pomieszczeń Domu Kultury w Gorzowie Śląskim.

Numer sprawy: PIŚ-IV-341/16/09.

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski, ul. Rynek 4

w imieniu którego postępowanie przetargowe prowadzi:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski

ul. Wojska Polskiego 15

 www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

godz. Urzędowania:

7:15 – 15:00 w środy 7:30 – 15:30  

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać

w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia obejmuje remont pomieszczeń Domu Kultury w Gorzowie Śląskim tj. korytarz, ubikacje, kuchnia a w szczególności:

- roboty tynkarskie i okładzinowe

- wymiana stolarki drzwiowej

- remont posadzek

- wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściem wodno- kanalizacyjnym

- wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary , oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.

  kod CPV:

45000000-7  -  roboty budowlane

45310000-3  - roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9  -  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4  -  roboty w zakresie stolarki budowlanej

45324000-4  -  roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4  -  tynkowanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia 

do 15-12-2009r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych, (zał. nr 2 do SIWZ)

 C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych( zał.nr3 do SIWZ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali się:

Co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie robót remontowych w obiektach użyteczności publicznych lub mieszkaniowych z których każda opiewa na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,(referencje).

C.2) Wykaz osób(zał. nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej wraz zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

oraz

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował. 

Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1 jest niezgodną z ustawą

2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.      wniesiono poprawnie wadium,

 

- najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 28-09-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Oferty zostaną otwarte:

w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 28-09-2009 roku o godz.10.30

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27-10-2009r.

XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 149207 dnia 07-09-2009r.

 

zał.nr1

zał.nr2

zał.nr3

zał.nr4

zał.nr5

zał.nr6

zał.nr7

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-07

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2009-09-07

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1573
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-09-07 11:35:02
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-10-19 13:06:23

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-10-19 13:06:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-08 11:40:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-22 11:58:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-22 11:56:36 Roland Fabianek Publikacja artykułu