logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości położonej w Gorzowie Śląskim - część działki nr 776

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r. oraz Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.46.2014r. z dnia 17.06.2014r.

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat, części działki nr 776 o powierzchni 0,0062 ha, położonej w Gorzowie Śląskim.

I. Informacje o wydzierżawianej nieruchomości :

    1 Oznaczenie działki                           - nr 776cz.

    2 Powierzchnia działki                        - 0,0062 ha

    3. Numer księgi wieczystej                  - OP1L/00007934/7

    4. Charakterystyka użytków                - ogródek działkowy

    5. Przeznaczenie w planie                    - brak planu

    6. Zapisy obciążające nieruchomość w KW brak

    7. Wysokość czynszu rocznego            - 12,40 złotych.

II. Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2014r. o godz. 900 w siedzibie tut. Urzędu pokój  nr 5.

III. 1.Wadium w wysokości  1,24 zł należy wpłacić do dnia 14 sierpnia 2014r.

         Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Gminy  w Gorzowie Śląskim nr 54 8909 1058 2005  0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śląski.

      2.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

      3.W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy  wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

IV.    Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

V.     Burmistrz Gorzowa Śląskiego. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub  jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

VI.   Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy.

VII. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

        - dowodu wpłaty wadium

       - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości

       - w przypadku osób prawnych odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

                           Szczegółowe informacje o wydzierżawianej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut.  Urzędu pok. nr 5 lub 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 34 3594004, wewn. 25 lub na stronie internetowej www.gorzowslaski.pl

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          mgr Roland Fabianek

                                                                                                          Sekretarz Miasta

Gorzów Śl. dn. 15.07.2014r.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1038
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba publikująca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Wieczorek
Data opublikowania 2014-07-15 10:59:54
Zmodyfikował Małgorzata Wieczorek
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-15 13:32:29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-07-15 13:32:29 Małgorzata Wieczorek Edycja artykułu
2014-07-15 11:04:11 Małgorzata Wieczorek Publikacja artykułu