logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie II publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego

              O G Ł O S Z E N I E     O     P R Z E T A R G U

 

            Na podstawie art. 39  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2013r.poz.518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

BURMISTRZ Gorzowa Śl.

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu.

I. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości :

 1.Lokal mieszkalny nr 3, o pow. 73,73 m2, wyodrębniony na poddaszu budynku     mieszkalno-użytkowego, 4- lokalowego, znajdującego się w Gorzowie Śl, przy ul. Wojska    Polskiego 20, wraz  z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni  25,58 m2 i     w budynku gospodarczym o pow. 38,29 m2 oraz udziałem wynoszącym 2308/10000  w    częściach    wspólnych budynku oraz gruntu tj. działki nr 2023/2 o pow.0,1503 ha. Dostęp    do lokalu przez strych. Lokal mieszkalny oraz budynek gospodarczy wymagają remontu

2.Nieruchomość posiada urządzoną KW OP1L/00011156/0, gdzie w działach III i IV         brak jest zapisów obciążających nieruchomość. Dla lokalu nie urządzono odrębnej KW. 3.Uzbrojenie : posesja  położona przy drodze asfaltowej (krajowej), sieć wodociągowa,    kanalizacyjna i energetyczna,  ogrzewanie –piec węglowy w pokoju.

4.Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego,    nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

5 Cena wywoławcza –  45.000,00  zł

II. Przetarg odbędzie się dnia 22 września 2014r. o godz. 900  w siedzibie tut. Urzędu      Miejskiego  pok. nr 5.

III.1 Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej czyli 4.500 zł  należy wpłacić do dnia  19.09.2014r (data wpływu wadium na konto) na konto Gminy Gorzów Śl nr 54-89-1058- 2005-0000-0013-0005 Bank Spółdzielczy .w Zawadzkiem O/Gorzów Śl.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 2.W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

V. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

VI. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wewn. 26 i na stronach internetowych urzędu bip.gorzowslaski.pl

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Artur Tomala

 

Gorzów Śl. dn. 19.08.2014r.

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1229
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-08-20 08:54:31
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2014-08-20 08:54:31