logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2014
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594 i 645, z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./                   w wykonania Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne, Burmistrz Gorzowa Śl. zarządza, co następuje:

§ 1

1.Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal

użytkowy  położony w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śl.   

2.W/w lokal jest przeznaczony na działalność usługowo-handlową.

3.Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 48,14m2

   I pomieszczenie handlowe o powierzchni 17,36m2  położone jest przy ul. Rynek 18 w

   Gorzowie Śl. opisane w KW Nr OP1L/00007821/2– brak obciążeń, II pomieszczenie

   magazynowe o powierzchni 30,78 m 2 położonej jest przy ul. Rynek 17 w Gorzowie Śl.

   opisane w KW Nr OP1L/00007818/8 – brak obciążeń.

4.Lokal wyposażony jest w sieć wodociągowo-kanalizacyjną  i elektryczną.

5.Minimalana stawka za 1m2 wynosi 9,00 zł. /jest to kwota netto bez podatku VAT/

6.Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie  

   Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl.  

   nr 22 890910582005000003900001.

7.Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie  

    pierwszego roku umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o średnioroczny

    wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego    

    Urzędu Statystycznego.

8.Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

§ 4

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni.

 

Burmistrz Gorzowa Śl.         

        Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 9352
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2014-08-29 10:25:26
Zmodyfikował Beata Malecha
Data ostatniej aktualizacji 2015-02-11 12:32:52