logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Konsultacje Programu współpracy Gmin Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi.

 
INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2011 roku.
 
 
dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu współpracy Gmin Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lata 2011 - 2013 rok.

Na podstawie Uchwały XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawnych miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z póź.zm./ w sprawie projektu w/w uchwały.
Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 21 stycznia 2011 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Olejnik - Podinspektor ds. OC, Wojskowości, BHP i Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie w sprawie proponowanych zmian w programie współpracy odbędzie się 24.01.2011r. o godz. 14:00 W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim na Sali ślubów.

 
Burmistrz Gorzowa Śląskiego
Artur Tomala
 
 
w załączeniu:
 
                                                                   

Konsultacji Programu współpracy Gmin Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi , dodana 2010-11-18
 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Olejnik                                            
Data wytworzenia: 2011-01-14

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4446
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-11-18 14:49:45
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-01-14 14:20:35