logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

Uchwała nr LXII/473/2024 w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządu osiedli

Uchwała nr LXII/472/2024 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2024 roku

Uchwała nr LXII/471/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LXII/470/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy nieruchomości gruntowej

Uchwała nr LXII/469/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LXII/468/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Uchwała nr LXI/467/2024 w sprawie rozpatrzenia petycji „Inicjatywa- Jawnosc Transparentnosc- Wszyscy zmieniamy Administrację na lepsze”

Uchwała nr LXI/466/2024 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała nr LXI/465/2024 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gorzów Śląski

Uchwała nr LIXI/464/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gorzów Śląski na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Uchwała nr LXI/463/2024 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2024 roku

Uchwała nr LXI/462/2024 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr LXI/461/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzów Śląski

Uchwała nr LXI/460/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzów Śląski przy ul. Polnej

Uchwała nr LXI/459/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Uszyce

Uchwała nr LXI/458/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LXI/457/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Uchwała nr LX/456/2024 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

Uchwała nr LX/455/2024 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

Uchwała nr LX/454/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

Uchwała nr LX/453/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu "Samorządy Ziemi Oleskiej"

Uchwała nr LX/452/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LX/451/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Uchwała nr LIX/450/2023 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2024

Uchwała nr LIX/449/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LIX/448/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok

Uchwała nr LIX/447/2023 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2023 roku

Uchwała nr LIX/446/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LIX/445/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała nr LIX/444/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LIX/443/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LVIII/442/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LVII/441/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski

Uchwała nr LVII/440/2023 w sprawie ustalenia stawki z 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami, zamieszkałych teren Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LVII/439/2023 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Uchwała nr LVII/438/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała nr LVII/437/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji Programu” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Uchwała nr LVII/436/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2024- 2030

Uchwała nr LVII/435/2023 w sprawie wymagań jaki powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr LVII/434/2023 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzów Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr LVII/433/2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych i warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu

Uchwała nr LVII/432/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Pawłowicach

Uchwała nr LVII/431/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy nieruchomości gruntowej

Uchwała nr LVII/430/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu

Uchwała nr LVII/429/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LVII/428/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LVI/427/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu "Samorządy Ziemi Oleskiej"

Uchwała nr LVI/426/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr LVI/425/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzów Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr LVI/424/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LVI/423/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LVI/422/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr LVI/421/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LVI/420/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LV/419/2023 w sprawie zmiany nazewnictwa w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024

Uchwała nr LV/418/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr LV/417/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gorzów Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr LV/416/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LV/415/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gorzów Śląski do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzów Śląski oraz prawa własności zabudowań

Uchwała nr LV/414/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr LV/413/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Gorzów Śląski

Uchwała nr LV/412/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Nowa Wieś

Uchwała nr LV/411/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

Uchwała nr LV/410/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LV/409/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LIV/408/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LIII/407/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

Uchwała nr LIII/406/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2022 rok

Uchwała nr LIII/405/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

Uchwała nr LIII/404/2023 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Gorzów Śląski

Uchwała nr LIII/403/2023 w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu

Uchwała nr LIII/402/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Uchwała nr LIII/401/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Uchwała nr LIII/400/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Oleskiego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LIII/399/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LIII/398/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LIII/397/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LII/396/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr LII/395/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski

Uchwała nr LII/394/2023 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr LII/393/2023 w sprawie przyjęcia treści inskrypcji na tablicy upamiętniającej umiejscowionej przy pomniku „Zwycięstwa i Wolności ” w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr LII/392/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LII/391/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LI/390/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr LI/389/2023 w sprawie przystapienia Gminy Gorzów Śląski do Stowarzyszenia "Oleski Koszyk"

Uchwała nr LI/388/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Gorzów Śląski

Uchwała nr LI/387/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LI/386/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr L/385/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr L/384/2023 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

Uchwała nr L/383/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 938 o powierzchni 0,0953 ha i działka nr 940 o powierzchni 0,0121 ha

Uchwała nr L/382/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim przy ulicy Kluczborskiej

Uchwała nr L/381/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr L/380/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr XLIX/379/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr XLIX/378/2023 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2022-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2029”

Uchwała nr XLIX/377/2023 w sprawie przyjęcia „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski za lata 2020-2021”

Uchwała nr XLIX/376/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała nr XLIX/375/2023 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2023 roku

Uchwała nr XLIX/374/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej