logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

Uchwała nr LVI/427/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu "Samorządy Ziemi Oleskiej"

Uchwała nr LVI/426/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr LVI/425/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzów Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr LVI/424/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LVI/423/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LVI/422/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr LVI/421/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LVI/420/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LV/419/2023 w sprawie zmiany nazewnictwa w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024

Uchwała nr LV/418/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr LV/417/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gorzów Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr LV/416/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LV/415/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gorzów Śląski do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzów Śląski oraz prawa własności zabudowań

Uchwała nr LV/414/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr LV/413/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Gorzów Śląski

Uchwała nr LV/412/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Nowa Wieś

Uchwała nr LV/411/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

Uchwała nr LV/410/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LV/409/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LIV/408/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LIII/407/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

Uchwała nr LIII/406/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2022 rok

Uchwała nr LIII/405/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

Uchwała nr LIII/404/2023 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Gorzów Śląski

Uchwała nr LIII/403/2023 w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu

Uchwała nr LIII/402/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Uchwała nr LIII/401/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Uchwała nr LIII/400/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Oleskiego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LIII/399/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LIII/398/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LIII/397/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LII/396/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr LII/395/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski

Uchwała nr LII/394/2023 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr LII/393/2023 w sprawie przyjęcia treści inskrypcji na tablicy upamiętniającej umiejscowionej przy pomniku „Zwycięstwa i Wolności ” w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr LII/392/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LII/391/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr LI/390/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr LI/389/2023 w sprawie przystapienia Gminy Gorzów Śląski do Stowarzyszenia "Oleski Koszyk"

Uchwała nr LI/388/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Gorzów Śląski

Uchwała nr LI/387/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LI/386/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr L/385/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr L/384/2023 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

Uchwała nr L/383/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 938 o powierzchni 0,0953 ha i działka nr 940 o powierzchni 0,0121 ha

Uchwała nr L/382/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim przy ulicy Kluczborskiej

Uchwała nr L/381/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr L/380/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr XLIX/379/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr XLIX/378/2023 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2022-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2029”

Uchwała nr XLIX/377/2023 w sprawie przyjęcia „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski za lata 2020-2021”

Uchwała nr XLIX/376/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała nr XLIX/375/2023 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2023 roku

Uchwała nr XLIX/374/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLIX/373/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr XLVIII/372/2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gorzów Śląski śp. Panu Romanowi Początkowi

Uchwała nr XLVIII/371/2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gorzów Śląski śp. Panu Arturowi Tomali

Uchwała nr XLVII/370/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr XLVII/369/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLVII/368/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr XLVII/367/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku pana Tomasza Olejnika w sprawie uchwalenia budżetu obywatelskiego

Uchwała nr XLVII/366/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Woźnickiej na bezczynność Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Uchwała nr XLVII/365/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji pana dr Macieja Bombickiego w sprawie uczczenia Konstytucji Marcowej

Uchwała nr XLVII/364/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLVII/363/2022 w sprawie ustalenia stawki z 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami, zamieszkałych teren Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLVII/362/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLVII/361/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XLVI/360/2022 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Uchwała nr XLVI/359/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr XLVI/358/2022 w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr XLVI/357/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr XLVI/356/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali użytkowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

Uchwała nr XLVI/355/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLVI/354/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XLV/353/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XLV/352/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XLIV/351/2022 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

Uchwała nr XLIV/350/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała nr XLIV/349/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Jastrzygowice

Uchwała nr XLIV/348/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowa Wieś

Uchwała nr XLIV/347/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2022

Uchwała nr XLIV/346/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XLIV/345/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XLIV/344/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLIV/343/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XLIII/342/2022 w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała nr XLIII/341/2022 w sprawie zmiany nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 13 sierpnia 2013r w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy , oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, zmienionej uchwałąnr XL/276/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018r , uchwałą nr XIV/101/2019r Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiegoz dnia 20 grudnia 2019r oraz uchwałą nr XV/112/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2020r

Uchwała nr XLIII/340/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 19 września 2013r w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski , zmienionej uchwałą nr XLI/315/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013r Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski oraz uchwałą nr XL/275/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLIII/339/2022 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiedzy Gmina Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr XLIII/338/2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr XLIII/337/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/219/2021 Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2021r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2026

Uchwała nr XLIII/336/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLIII/335/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLII/334/2022 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI GORZOWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLII/333/2022 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

UCHWAŁA NR XLII/332/2022 W SPRAWIE UDZIELENIA WOTUM ZAUFANIA BURMISTRZOWI GORZOWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLII/331/2022 W SPRAWIE ZAKRESU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

UCHWAŁA NR XLII/330/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XL/311/2022 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2022R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI NA ROK 2022

UCHWAŁA NR XLII/329/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVI/211/2021 Z DNIA 16 MARCA 2021R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWKI TEJ OPŁATY I USTALENIA STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK

UCHWAŁA NR XLII/328/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVIII/226/2021 Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW