logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/184/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/183/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/182/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/181/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/180/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 18 marca 2020r w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakłądu Usług Komunalnych w Gorzówie Śląskim w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/179/2020 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Praszka oraz upoważnienia Burmistrza Gorzowa Śląskiego do zawarcia niniejszego porozumienia

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/178/2020 w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2021

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/177/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/176/2020 w sprawie przystąpieniaGminy Gorzów Śląski do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/175/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gorzowie Śląskim

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/174/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/173/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

02 12/2020

Uchwała nr XXII/172/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski

02 12/2020

Uchwała nr XXII/171/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 25 czerwca 2019r w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

02 12/2020

Uchwała nr XXII/170/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

02 12/2020

Uchwała nr XXII/169/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

02 12/2020

Uchwała nr XXII/168/2020 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

02 12/2020

Uchwała nr XXII/167/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

02 12/2020

Uchwała nr XXII/166/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

04 11/2020

Uchwała nr XXI/165/2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania

04 11/2020

Uchwała nr XXI/164/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

04 11/2020

Uchwała nr XXI/163/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

04 11/2020

Uchwała nr XXI/162/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie w Publicznym Żłobku "Iskierka" w Gorzowie Śląskim

04 11/2020

Uchwała nr XXI/161/2020 w sprawie utworzenia gminnego żłobka w Gorzowie Śląskim i nadania mu statutu

04 11/2020

Uchwała nr XXI/160/2020 w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gorzów Śląski

04 11/2020

Uchwała nr XXI/159/2020 w sprawie zgłoszenia rezygnacji sołectwa Budzów z uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Opolskiego

04 11/2020

Uchwała nr XXI/158/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gorzowie Śląskim

04 11/2020

Uchwała nr XXI/157/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

04 11/2020

Uchwała nr XXI/156/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

28 09/2020

Uchwała nr XX/155/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w dniu 31 maja 2020r w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

28 09/2020

Uchwała nr XX/154/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 18 marca 2020r w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

28 09/2020

Uchwała nr XX/153/2020 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów

28 09/2020

Uchwała nr XX/152/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 09/2020

Uchwała nr XX/151/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

28 07/2020

Uchwała nr XIX/150/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w przedmiocie wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej"

28 07/2020

Uchwała nr XIX/149/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

28 07/2020

Uchwała nr XIX/148/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

28 07/2020

Uchwała nr XIX/147/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów

28 07/2020

Uchwała nr XIX/146/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Skrońsku

28 07/2020

Uchwała nr XIX/145/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krzyżanowicach

28 07/2020

Uchwała nr XIX/144/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 07/2020

Uchwała nr XIX/143/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/142/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/141/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2019 rok

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/140/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/139/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/2019 dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/137/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/136/2020 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śląskim

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/135/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2005r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/134/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/133/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

03 06/2020

Uchwała nr XVII/132/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku położonym w m. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 19

03 06/2020

Uchwała nr XVII/131/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu

03 06/2020

Uchwała nr XVII/130/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski

03 06/2020

Uchwała nr XVII/129/2020 w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

03 06/2020

Uchwała nr XVII/128/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Gorzów Śląski na lata 2016-2026 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzów Śląski na lata 2016-2020”

03 06/2020

Uchwała nr XVII/127/2020 w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

03 06/2020

Uchwała nr XVII/126/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski

03 06/2020

Uchwała nr XVII/125/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

03 06/2020

Uchwała nr XVII/124/2020 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi

03 06/2020

Uchwała nr XVII/123/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

03 06/2020

Uchwała nr XVII/122/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

24 03/2020

Uchwała nr XVI/121/2020 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakłądu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

24 03/2020

Uchwała nr XVI/120/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w sprawie poparcia w formie uchwały, skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski w przedmiocie dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

24 03/2020

Uchwała nr XVI/119/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego, w zakresie nieodpłątnych miejsc parkingowych przed Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami

24 03/2020

Uchwała nr XVI/118/2020 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi

24 03/2020

Uchwała nr XVI/117/2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2020 roku

24 03/2020

Uchwała nr XVI/116/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrońsku nr 26

24 03/2020

Uchwała nr XVI/115/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

24 03/2020

Uchwała nr XVI/114/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

03 02/2020

Uchwała nr XV/113/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

03 02/2020

Uchwała nr XV/112/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,za warunki pracy, oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

03 02/2020

Uchwała nr XV/111/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

03 02/2020

Uchwała nr XV/110/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

03 02/2020

Uchwała nr XV/109/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

03 02/2020

Uchwała nr XV/108/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

30 12/2019

Uchwała nr XIV/107/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

30 12/2019

Uchwała nr XIV/106/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

30 12/2019

Uchwała nr XIV/105/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

30 12/2019

Uchwała nr XIV/104/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok

30 12/2019

Uchwała nr XIV/103/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

30 12/2019

Uchwała nr XIV/102/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009r ze zmianami w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

30 12/2019

Uchwała nr XIV/101/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz sczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

30 12/2019

Uchwała nr XIV/100/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

30 12/2019

Uchwała nr XIV/99/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

30 12/2019

Uchwała nr XIV/98/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

30 12/2019

Uchwała nr XIV/97/2019 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Jastrzygowicach

30 12/2019

Uchwała nr XIV/96/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepelnosprwnej "-edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

30 12/2019

Uchwała nr XIV/95/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

30 12/2019

Uchwała nr XIV/94/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

22 11/2019

Uchwała nr XIII/93/2019 w sprawie przyjęcia"Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski"

22 11/2019

Uchwała nr XIII/92/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

22 11/2019

Uchwała nr XIII/91/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

25 10/2019

Uchwała nr XII/90/2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gorzów Śląski

25 10/2019

Uchwała nr XII/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego między Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

25 10/2019

Uchwała nr XII/88/2019 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

25 10/2019

Uchwała nr XII/87/2019 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzygowicach

25 10/2019

Uchwała nr XII/86/2019 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

25 10/2019

Uchwała nr XII/85/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych