logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

28 07/2020

Uchwała nr XIX/150/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w przedmiocie wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej"

28 07/2020

Uchwała nr XIX/149/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

28 07/2020

Uchwała nr XIX/148/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

28 07/2020

Uchwała nr XIX/147/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów

28 07/2020

Uchwała nr XIX/146/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Skrońsku

28 07/2020

Uchwała nr XIX/145/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kozłowicach

28 07/2020

Uchwała nr XIX/144/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 07/2020

Uchwała nr XIX/143/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/142/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/141/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2019 rok

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/140/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/139/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/2019 dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/137/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/136/2020 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śląskim

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/135/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2005r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/134/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/133/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

03 06/2020

Uchwała nr XVII/132/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku położonym w m. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 19

03 06/2020

Uchwała nr XVII/131/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu

03 06/2020

Uchwała nr XVII/130/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski

03 06/2020

Uchwała nr XVII/129/2020 w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

03 06/2020

Uchwała nr XVII/128/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Gorzów Śląski na lata 2016-2026 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzów Śląski na lata 2016-2020”

03 06/2020

Uchwała nr XVII/127/2020 w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

03 06/2020

Uchwała nr XVII/126/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski

03 06/2020

Uchwała nr XVII/125/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

03 06/2020

Uchwała nr XVII/124/2020 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi

03 06/2020

Uchwała nr XVII/123/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

03 06/2020

Uchwała nr XVII/122/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

24 03/2020

Uchwała nr XVI/121/2020 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakłądu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

24 03/2020

Uchwała nr XVI/120/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w sprawie poparcia w formie uchwały, skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski w przedmiocie dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

24 03/2020

Uchwała nr XVI/119/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego, w zakresie nieodpłątnych miejsc parkingowych przed Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami

24 03/2020

Uchwała nr XVI/118/2020 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi

24 03/2020

Uchwała nr XVI/117/2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2020 roku

24 03/2020

Uchwała nr XVI/116/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrońsku nr 26

24 03/2020

Uchwała nr XVI/115/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

24 03/2020

Uchwała nr XVI/114/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

03 02/2020

Uchwała nr XV/113/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

03 02/2020

Uchwała nr XV/112/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,za warunki pracy, oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

03 02/2020

Uchwała nr XV/111/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

03 02/2020

Uchwała nr XV/110/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

03 02/2020

Uchwała nr XV/109/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

03 02/2020

Uchwała nr XV/108/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

30 12/2019

Uchwała nr XIV/107/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

30 12/2019

Uchwała nr XIV/106/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

30 12/2019

Uchwała nr XIV/105/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

30 12/2019

Uchwała nr XIV/104/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok

30 12/2019

Uchwała nr XIV/103/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

30 12/2019

Uchwała nr XIV/102/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009r ze zmianami w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

30 12/2019

Uchwała nr XIV/101/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz sczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

30 12/2019

Uchwała nr XIV/100/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

30 12/2019

Uchwała nr XIV/99/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

30 12/2019

Uchwała nr XIV/98/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

30 12/2019

Uchwała nr XIV/97/2019 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Jastrzygowicach

30 12/2019

Uchwała nr XIV/96/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepelnosprwnej "-edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

30 12/2019

Uchwała nr XIV/95/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

30 12/2019

Uchwała nr XIV/94/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

22 11/2019

Uchwała nr XIII/93/2019 w sprawie przyjęcia"Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski"

22 11/2019

Uchwała nr XIII/92/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

22 11/2019

Uchwała nr XIII/91/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

25 10/2019

Uchwała nr XII/90/2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gorzów Śląski

25 10/2019

Uchwała nr XII/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego między Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

25 10/2019

Uchwała nr XII/88/2019 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

25 10/2019

Uchwała nr XII/87/2019 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzygowicach

25 10/2019

Uchwała nr XII/86/2019 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

25 10/2019

Uchwała nr XII/85/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25 10/2019

Uchwała nr XII/84/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25 10/2019

Uchwała nr XII/83/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

25 10/2019

Uchwała nr XII/82/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

16 09/2019

Uchwała nr XI/81/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

16 09/2019

Uchwała nr XI/80/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gorzów Śląski

16 09/2019

Uchwała nr XI/79/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

16 09/2019

Uchwała nr XI/78/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

20 08/2019

Uchwała nr X/77/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego- zapewnienia ucznoiom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

20 08/2019

Uchwała nr X/76/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

20 08/2019

Uchwała nr X/75/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

20 08/2019

Uchwała nr X/74/2019 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Pawłowicach

20 08/2019

Uchwała nr X/73/2019 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowej położonej w Uszycach

20 08/2019

Uchwała nr X/72/2019 w sprawie powołania zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

20 08/2019

Uchwała nr X/71/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

20 08/2019

Uchwała nr X/70/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

27 06/2019

Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019r na uchwałę Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12.10.2018r. Nr XLIV/310/2018

27 06/2019

Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

27 06/2019

Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w latach 2019-2021 projektu p.n. „Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci III” w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

27 06/2019

Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz EWE Energia sp. z o.o.

27 06/2019

Uchwała nr IX/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozłowicach

27 06/2019

Uchwała nr IX/64/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

21 06/2019

Uchwała nr VIII/63/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

21 06/2019

Uchwała nr VIII/62/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2018 rok

21 06/2019

Uchwała nr VIII/61/2019 w sprawie uchwalenia wotum zaufania Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

21 06/2019

Uchwała nr VIII/60/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

21 06/2019

Uchwała nr VIII/59/2019 w sprawie uchwalenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu

21 06/2019

Uchwała nr VIII/58/2019 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

21 06/2019

Uchwała nr VIII/57/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

30 04/2019

Uchwała nr VII/56/2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

30 04/2019

Uchwała nr VII/55/2019 w sprawie uchwalenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

30 04/2019

Uchwała nr VII/54/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski

30 04/2019

Uchwała nr VII/53/2019 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

30 04/2019

Uchwała nr VII/52/2019 w sprawie uchwalenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork

30 04/2019

Uchwała nr VII/51/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej