logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

13 05/2022

Uchwała nr XLI/319/2022 w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej

13 05/2022

Uchwała nr XLI/318/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/211/2021z dnia 16 marca 2021r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

13 05/2022

Uchwała nr XLI/317/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustalenie służebności gruntowej

13 05/2022

Uchwała nr XLI/316/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/283/2018 z dnia 23 maja 2018r w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Gorzów Śląski

13 05/2022

Uchwała nr XLI/315/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

13 05/2022

Uchwała nr XLI/314/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

13 05/2022

Uchwała nr XLI/313/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

25 04/2022

Uchwała nr XL/312/2022 w sprawie członkostwa Gminy Gorzów Śląski w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna"

25 04/2022

Uchwała nr XL/311/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2022

25 04/2022

Uchwała nr XL/310/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/201/2021 z dnia 25 lutego 2021roku Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gorzów Śląski

25 04/2022

Uchwała nr XL/309/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXVIII/226/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

25 04/2022

Uchwała nr XL/308/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/211/2021z dnia 16 marca 2021r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

25 04/2022

Uchwała nr XL/307/2022 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski

25 04/2022

Uchwała nr XL/306/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Goła

25 04/2022

Uchwała nr XL/305/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Goła

25 04/2022

Uchwała nr XL/304/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Goła

25 04/2022

Uchwała nr XL/303/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Goła

25 04/2022

Uchwała nr XL/302/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gorzówie Śląskim

25 04/2022

Uchwała nr XL/301/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

25 04/2022

Uchwała nr XL/300/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/299/2022 w sprawie podjęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/298/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/297/2022 w sprawie wystąpienia z Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ("KOLOT")

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/296/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/212/2021 z dnia 16 marca 2021r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/295/2022 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/294/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/293/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2022 roku

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/292/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/291/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

29 03/2022

Uchwała nr XXXIX/290/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

01 02/2022

Uchwała nr XXXVIII/289/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych , akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

01 02/2022

Uchwała nr XXXVIII/288/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Gorzów Śląski

01 02/2022

Uchwała nr XXXVIII/287/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XX/153/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 września 2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra, Pakoszów

01 02/2022

Uchwała nr XXXVIII/286/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości

01 02/2022

Uchwała nr XXXVIII/285/2022 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwięrzętami na terenie Gminy Gorzów Śląski

01 02/2022

Uchwała nr XXXVIII/284/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Krzyżanowice

01 02/2022

Uchwała nr XXXVIII/283/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Skrońsko

01 02/2022

Uchwała nr XXXVIII/282/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

01 02/2022

Uchwała nr XXXVIII/281/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

20 01/2022

Uchwała nr XXXVII/280/2022 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą

23 12/2021

Uchwała nr XXXVI/279/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2022

23 12/2021

Uchwała nr XXXVI/278/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2022

23 12/2021

Uchwała nr XXXVI/277/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

23 12/2021

Uchwała nr XXXVI/276/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok

23 12/2021

Uchwała nr XXXVI/275/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pn.Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

23 12/2021

Uchwała nr XXXVI/274/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

23 12/2021

Uchwała nr XXXVI/273/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

03 12/2021

Uchwała nr XXXV/272/2021 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej"

03 12/2021

Uchwała nr XXXV/271/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

03 12/2021

Uchwała nr XXXV/270/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

03 12/2021

Uchwała nr XXXV/269/2021 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

03 12/2021

Uchwała nr XXXV/268/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gorzowie Śląskim

03 12/2021

Uchwała nr XXXV/267/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz innych uchwał

03 12/2021

Uchwała nr XXXV/266/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

03 12/2021

Uchwała nr XXXV/265/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

03 12/2021

Uchwała nr XXXV/264/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/263/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skrońsko

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/262/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów nr 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/261/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Pakoszów

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Dębina

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/259/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonej w Gminie Gorzów Śląski

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/258/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/257/2021 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/256/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/255/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/254/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/253/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Praszka w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/252/2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/251/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zdziechowicach, przyznania pierwszeństwa nabycia oraz udzielenia bonifikaty

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/250/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/249/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

13 08/2021

Uchwała nr XXXII/248/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

13 08/2021

Uchwała nr XXXII/247/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

13 08/2021

Uchwała nr XXXII/246/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

13 08/2021

Uchwała nr XXXII/245/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

06 07/2021

Uchwała nr XXX/244/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

06 07/2021

Uchwała nr XXX/243/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2020 rok

06 07/2021

Uchwała nr XXX/242/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

06 07/2021

Uchwała nr XXX/241/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

06 07/2021

Uchwała nr XXX/240/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży oraz utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego Nr XXVII/221/2021 z dnia 14 kwietnia 2012r w sprawie uchylenia uchwały XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r oraz uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego Nr XXIX/235?2021 z dnia 26 maja 2021r w sprawie zmiany uchwały XXVII/221/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2021r

06 07/2021

Uchwała nr XXX/239/2021 w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

06 07/2021

Uchwała nr XXX/238/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzów Śląski

06 07/2021

Uchwała nr XXX/237/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

06 07/2021

Uchwała nr XXX/236/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/235/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/221/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów nr 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/234/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/233/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/162/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku „Iskierka” w Gorzowie Śląskim

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/232/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Praszka realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/231/2021 w sprawie obchodów jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich Miasta Gorzowa Śląskiego

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/230/2021 w sprawie ustanowienia i ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gorzów Śląski

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/229/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Gorzowie Śląskim

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/228/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/227/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

29 04/2021

Uchwała nr XXVIII/226/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

29 04/2021

Uchwała nr XXVIII/225/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/224/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/223/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/222/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2005r w sprawie powołąnia Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/221/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/220/2021 w sprawie zasad wynajmwania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzów Śląski