logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/263/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skrońsko

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/262/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów nr 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/261/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Pakoszów

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Dębina

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/259/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonej w Gminie Gorzów Śląski

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/258/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/257/2021 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/256/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

26 10/2021

Uchwała nr XXXIV/255/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/254/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/253/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Praszka w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/252/2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/251/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zdziechowicach, przyznania pierwszeństwa nabycia oraz udzielenia bonifikaty

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/250/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/249/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

13 08/2021

Uchwała nr XXXII/248/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

13 08/2021

Uchwała nr XXXII/247/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

13 08/2021

Uchwała nr XXXII/246/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

13 08/2021

Uchwała nr XXXII/245/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

06 07/2021

Uchwała nr XXX/244/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

06 07/2021

Uchwała nr XXX/243/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2020 rok

06 07/2021

Uchwała nr XXX/242/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

06 07/2021

Uchwała nr XXX/241/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

06 07/2021

Uchwała nr XXX/240/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży oraz utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego Nr XXVII/221/2021 z dnia 14 kwietnia 2012r w sprawie uchylenia uchwały XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r oraz uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego Nr XXIX/235?2021 z dnia 26 maja 2021r w sprawie zmiany uchwały XXVII/221/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2021r

06 07/2021

Uchwała nr XXX/239/2021 w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

06 07/2021

Uchwała nr XXX/238/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzów Śląski

06 07/2021

Uchwała nr XXX/237/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

06 07/2021

Uchwała nr XXX/236/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/235/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/221/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów nr 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/234/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/233/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/162/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku „Iskierka” w Gorzowie Śląskim

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/232/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Praszka realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/231/2021 w sprawie obchodów jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich Miasta Gorzowa Śląskiego

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/230/2021 w sprawie ustanowienia i ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gorzów Śląski

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/229/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Gorzowie Śląskim

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/228/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

31 05/2021

Uchwała nr XXIX/227/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

29 04/2021

Uchwała nr XXVIII/226/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

29 04/2021

Uchwała nr XXVIII/225/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/224/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/223/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/222/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2005r w sprawie powołąnia Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/221/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/220/2021 w sprawie zasad wynajmwania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzów Śląski

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/219/2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2026

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/218/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/217/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

19 03/2021

Uchwała nr XXVI/216/2021 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2030

19 03/2021

Uchwała nr XXVI/215/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024 w Gminie Gorzów Śląski

19 03/2021

Uchwała nr XXVI/214/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w Gminie Gorzów Śląski

19 03/2021

Uchwała nr XXVI/213/2021 w sprawie określenia terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19 03/2021

Uchwała nr XXVI/212/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski

19 03/2021

Uchwała nr XXVI/211/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

19 03/2021

Uchwała nr XXVI/210/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork

19 03/2021

Uchawła Nr XXVI/209/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/162/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 października 2020r w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie w Publicznym Żłobku "Iskierka" w Gorzowie Śląskim

19 03/2021

Uchwała nr XXVI/208/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

19 03/2021

Uchwała nr XXVI/207/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

02 03/2021

Uchwała nr XXV/206/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO - ALARM! STOP ZABÓJCZEMU GMO-STOP NIEBEZPIECZNEJ SZCZEPIONCE

02 03/2021

Uchwała nr XXV/205/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

02 03/2021

Uchwała nr XXV/204/2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania

02 03/2021

Uchwała nr XXV/203/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkolowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Gorzów Śląski i zwrotu części tej opłaty

02 03/2021

Uchwała nr XXV/202/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do projektu pn.: "Wdrożanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE

02 03/2021

Uchwała nr XXV/201/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gorzów Śląski

02 03/2021

Uchwała nr XXV/200/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

02 03/2021

Uchwała nr XXV/199/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży

02 03/2021

Uchwała nr XXV/198/2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2021roku

02 03/2021

Uchwała nr XXV/197/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013r w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata

02 03/2021

Uchwała nr XXV/196/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

02 03/2021

Uchwała nr XXV/195/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

02 03/2021

Uchwała nr XXV/194/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

01 02/2021

Uchwała nr XXIV/193/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Amadeusa Kruty złożonej w dniu 11 grudnia 2020r w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 społeczności lokalnej Gorzowa Śląskiego

01 02/2021

Uchwała nr XXIV/192/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 25 listopada 2020r zmieniającej uchwałę Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie organizacji współnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski

01 02/2021

Uchwała nr XXIV/191/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Gorzów Śląski

01 02/2021

Uchwała nr XXIV/190/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

01 02/2021

Uchwała nr XXIV/189/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski

01 02/2021

Uchwała nr XXIV/188/2021 w sprawie przyjęcia "programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2024"

01 02/2021

Uchwała nr XXIV/187/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/162/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 28 października 2020r w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku "Iskierka" w Gorzowie Śląskim

01 02/2021

Uchwała nr XXIV/186/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

01 02/2021

Uchwała nr XXIV/185/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/184/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/183/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/182/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/181/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/180/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 18 marca 2020r w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakłądu Usług Komunalnych w Gorzówie Śląskim w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/179/2020 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Praszka oraz upoważnienia Burmistrza Gorzowa Śląskiego do zawarcia niniejszego porozumienia

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/178/2020 w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2021

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/177/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/176/2020 w sprawie przystąpieniaGminy Gorzów Śląski do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/175/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gorzowie Śląskim

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/174/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/173/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

02 12/2020

Uchwała nr XXII/172/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski

02 12/2020

Uchwała nr XXII/171/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 25 czerwca 2019r w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

02 12/2020

Uchwała nr XXII/170/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

02 12/2020

Uchwała nr XXII/169/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

02 12/2020

Uchwała nr XXII/168/2020 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

02 12/2020

Uchwała nr XXII/167/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

02 12/2020

Uchwała nr XXII/166/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

04 11/2020

Uchwała nr XXI/165/2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania

04 11/2020

Uchwała nr XXI/164/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych