logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2019

21 01/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.118.2019 W SPRAWIE PRZEKAZANIA NA STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. WYBUDOWANYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W USZYCACH I W KRZYŻANOWICACH

04 02/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.117.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

21 01/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.116.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

21 01/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.115.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.114.2019 W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. WYBUDOWANYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W USZYCACH I W KRZYŻANOWICACH

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.113.2019 W SPRAWIE ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM LOKALU W BUDYNKU NR 12 W GOŁEJ, POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 199,STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.112.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIORU DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH

07 01/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.111.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.110.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.109.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL.

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.108.2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL.

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.107.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.106.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.105.2019 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.104.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2019 ROK

27 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.103.2019 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

27 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.102.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 R.

27 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.101.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

12 12/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.100.2019 W SPRAWIE POWIERZENIA DO ZARZĄDZANIA I KORZYSTANIA SOŁECTWU ZDZIECHOWICE Z LOKALU PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM W ZDZIECHOWICACH NR 16

14 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.99.2019 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2019/2020

27 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.98.2019 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

14 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.97.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

14 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.96.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

14 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.95.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

24 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.94.2019 W SPRAWIE POŁĄCZENIA MIESZKAŃ NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚL.

24 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.93.2019 W SPRAWIE ZMIANY LOKALIZACJI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

16 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.92.2019 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

14 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

14 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.90.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

14 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.89.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

14 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.88.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

11 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.86.2019 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚL. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYM. W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

14 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.85.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.84.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2019 W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA NA RZECZ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH NA PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 487

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.82.2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ŚRODKÓW UNIJNYCH NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W GMINIE GORZÓW ŚL. W RAMACH RPOWO NA LATA 2014-2020

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.81.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.80.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2019 ROK

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.78.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

20 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.79.2019 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

09 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.77.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

06 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.76.2019 W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZÓW Śl. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

06 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.75.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ ZADANIA PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE SL." (ETAP I)

16 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.74.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

06 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.73.2019 W SPRAWIE ZMIAN Y BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

30 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.72.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU DO SPRZEDAŻY

30 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.71.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

30 08/2019

ZARZĄDZENIE BUR,MISTRZA NR 0050.70.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ SKRZYŻOWANIA Z DW 487 W NOWEJ WSI"

30 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.69.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚL.

09 08/2019

Zarządzenie Burmistrz Nr 0050.68.2019 w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kozłowicach

09 08/2019

Zarządzenie Burmistrz Nr 0050.67.2019 w sprawie zmian w planie wydatków na 2019r.

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.66.2019 W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY GORZÓW ŚL.

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.65.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

16 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.64.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.63.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.62.2019 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z USTAWY Z 10.03.2006 R. O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.61.2019 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.60.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYTU

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.59.2029 W SPRAWIE ZASAD PRZEKAZANIA I ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU ORUROWANIA DLA ISTNIEJĄCEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W GORZOWIE ŚL. DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.58.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.56.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.55.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI LIKWIDACYJNEJ ŚRODKA TRWAŁEGO - SAMOCHODU POŻARNICZEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.54.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW SL. NA 2019 ROK

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.53.2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚL.

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.52.2019 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.51.2019 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.50.2019 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.49.2019 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.48.2019 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

13 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.47.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROKI

13 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.46.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

13 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.44.2019 W SPRAWIE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

29 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.45.2019 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

27 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.42.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

27 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.43.2019 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH

27 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.41.2019 W SPRAWIE ZMIAN Y BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

16 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.40.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH

15 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.39.2019 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

16 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.26.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. EMANUELA KANI W USZYCACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

15 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.38.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO D/S PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

08 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.37.2019 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

08 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.36.2019 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

08 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.35.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

08 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.34.2019 W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW PRZEWODNICZĄCYCH I ZARZĄDÓW OSIEDLI W GORZOWIE ŚL. NA KADENCJĘ 2019-2024

15 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.33.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

08 05/2019

ZARZĄDZENIE Nr 0050.32.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

08 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.31.2019 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA LIKWIDACJĘ ŚRODKA TRWAŁEGO BĘDĄCEGO NA STANIE ZUK GORZÓW ŚL.

08 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.30.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

16 04/2019

Zarządzenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie miejsc do plakatowania

15 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.28.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

16 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.27.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2019 ROK

16 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.25.2019 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.24.2019 W SPRAWIE ZASAD PRZEKAZANIA I ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PN. "ZAGOSPODAROWANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W GORZOWIE ŚL." DLA Z-DU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE SL.

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.23.2019 W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚL. I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK ORAZ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.22.2019 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DYREKTORA MGOPS W GORZOWIE SL. DO WYDAWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. DECYZJI ADMIN. DOT. DODATKU ENERGETYCZNEGO

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.21.2019 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DYREKTORA MGOPS W GORZOWIE ŚL. DO WYDAWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. DECYZJI ADMIN. DOT. DODATKU MIESZKANIOWEGO

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.20.2019 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU MIESZKALNEGO

11 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.19.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW SL. NA 2019 ROK