logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2011

Zarządzenie nr 0050/121/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/120/2011: podziału lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Śl. przy ul. Gorzołki 3/2 na dwa lokale mieszkalne i nadania numeracji

Zarządzenie nr 0050/119/2011: opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkconowania (POF) Gminy Gorzów Śląski

Zarządzenie nr 0050/118/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/117/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/116/2011: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/115/2011: zmian w ukladzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/114/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/113/2011: powołania komisji w celu inwentaryzacji budynku mieszkalnego nr 5 zmajdującego się w Uszycach na działce nr 1034

Zarządzenie nr 0050/112/2011: rozdysponowania drewna pochodzącego z wycinki drzew na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Śl. wraz z ustaleniem jego ceny jednostkowej

Zarządzenie nr 0050/111/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/110/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/109/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonycn do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/108/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/107/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/106/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/105/2011: norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr 0050/104/2011: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012

Zarządzenie nr 0050/103/2011: projektu uchwały budżetowej na 2012 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognowy finasnowej

Zarządzenie nr 0050/102/2011: zmiany Zarządzenia Nr 0050/21/2011 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania samochodem służbowym marki Renault Laguna.

Zarządzenie nr 0050/101/2011: zatwierdzenia regulaminu przetargów na najem lokali  mieszkalnych o powierzchni uzytkowej przekraczającej 80 m2

Zarządzenie nr 0050/100/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/99/2011: zmiany budżetu Gminy na  2011 rok

Zarządzenie nr 0050/98/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/97/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/96/2011: zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Gorzowa Śląskiego na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny.

Zarządzenie nr 0050/95/2011: powołania Komisji Stypendialnej d/s opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski

Zarządzenie nr 0050/94/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/93/2011: zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/92/2011: norm zuzycia paliw płynnych przzez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr 0050/91/2011: zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/90/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/89/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/88/2011: sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 0050/87/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/86/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/85/2011: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 0050/84/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/83/2011: zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/82/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/81/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości, dla której przedłuża się okres wieczystego użytkowania

Zarządzenie nr 0050/80/2011: ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie nr 0050/79/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/78/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/77/2011: ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 0050/76/2011: powierzenia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/75/2011: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050/74/2011: podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowyh obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 0050/73/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/72/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/71/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/70/2011: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/69/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/68/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/67/2011: powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

Zarządzenie nr 0050/66/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/65/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/64/2011: powołania Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela minowanego

Zarządzenie nr 0050/63/2011: powołania Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050/62/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/61/2011: ogłoszenia II przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzygowicach i ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 0050/60/2011: powołania Zespołu koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie nr 0050/59/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/58/2011: zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/57/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/56/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/55/2011: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany

Zarządzenie nr 0050/54/2011: zmian w ukladzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/53/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/52/2011: zmiany Zarządzenia Nr 0151/90/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie norm zuzycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski.

Zarządzenie nr 0050/51/2011: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Zarządzenie nr 0050/50/2011: ogłoszenia wykazu nieruichomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/49/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/48/2011: zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/47/2011: zmiany Zarządzenia Nr 0151/107/10 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr 0050/46/2011: sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 0050/45/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/44/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/43/2011: sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie nr 0050/42/2011: sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie nr 0050/41/2011: ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej na lokale mieszkalne na terenie gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr 0050/40/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/39/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/38/2011: powołania komisji konkursowej w ogłoszonym konkursie III edycji "Kwitnące Opolskie" na terenie gminy Gorzów Śląski

Zarządzenie nr 0050/37/2011: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany

Zarządzenie nr 0050/36/2011: zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0151/78/2010 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/35/2011: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków wymarznięcia ozimin na gruntach ornych w Gminie Gorzów Śl.

Zarządzenie nr 0050/34/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/33/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/32/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/31/2011: zdjęcia z ewidencji środków trwałych samochodu ciężarowego STAR A28 oraz naczepy asenizacyjnej N-25

Zarządzenie nr 0050/30/2011: przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatnika K&K Sp. z o.o. Pałacu w Kozłowicach

Zarządzenie nr 0050/29/2011: odwołania Pani Urszuli Keler z funkcji pełniącej obowiązki Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/28/2011: ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl., które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym

Zarządzenie nr 0050/27/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/26/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/25/2011: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany

Zarządzenie nr 0050/24/2011: wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Zarządzenie nr 0050/23/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050/22/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy