logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa /GRL-III/

Wojska Polskiego 15
I piętro , biuro nr 11, 12 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 154, 156, 125
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Referatu -  mgr inż. Alina Grzesik

 


Zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami :

 

 • Gospodarka nieruchomościami:
  a. tworzenie zasobu nieruchomości gminnych, w tym nabywanie nieruchomości do zasobu i prowadzenie rejestru
  gminnego zasobu nieruchomości,
  b. inwentaryzacja nieruchomości gminnych i ustalanie ich wartości,
  c. regulacja stanów prawnych nieruchomości i zakładanie ksiąg wieczystych,
  d. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
  e. gospodarowanie zasobem gminnym poprzez: zbywanie, wydzierżawianie, oddawanie w trwały zarząd,
  użyczanie, użytkowanie i najem nieruchomości,
  f. gospodarowanie zasobem lokali użytkowych i prowadzenie spraw związanych z oddawaniem ich w najem,
  g. zezwalanie na czasowe zajmowanie nieruchomości gminnych,
  h. ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
  i. wydawanie zezwoleń na montowanie urządzeń technicznych na nieruchomościach gminnych,
  j. prowadzenie spraw dot. odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
  k. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem gruntów w wieczyste użytkowanie.

 

 • Geodezja:
  a. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem, rozgraniczaniem, podziałem i wymianą gruntów,
  b. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
  c. wydawanie zgody na zajęcie nieruchomości gminnych w celu prowadzenia inwestycji,
  d. zlecanie prac geodezyjno-kartograficznych i odbiór tych prac od wykonawców,
  e. prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi.

 

 • Rolnictwo:
  a. prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  b. prowadzenie spraw związanych ze skutkami niekorzystnych warunków, w tym atmosferycznych w rolnictwie,
  w tym organizowanie i udział w pracach komisji szacujących straty w uprawach rolnych,
  c. zapobieganie bezdomności zwierząt domowych, prowadzenie spraw związanych z odbieraniem właścicielom
  zwierząt traktowanych niehumanitarnie i prowadzenie rejestru psów uznanych za agresywne,
  d. opiniowanie sposobu rekultywacji gruntów po wyrobiskach.

 

 • Leśnictwo i łowiectwo:
  a. współpraca z kołami łowieckimi, opiniowanie planów łowieckich,
  b. współpraca ze Starostwem Powiatowym i Nadleśnictwami w zakresie gospodarki leśnej w lasach prywatnych,
  c. organizacja i nadzór nad usuwaniem i prawidłowym postępowaniem, (zgodnie z opracowaną procedurą), w
  przypadkach uzyskania informacji o zabitych (w tym padłych), chorych lub rannych zwierzętach (leśnych i
  domowych) na terenie Gminy.

 

 • Melioracja i gospodarka wodna:
  a. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne,
  b. udostępnianie ewidencji urządzeń melioracyjnych.

 

 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.
 • Utrzymanie zieleni gminnej oraz zakładanie nowych terenów zieleni.

 

 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań

Metryka

Liczba odwiedzin 5841
Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Alina Grzesik
Data opublikowania 2016-07-14 14:07:33
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2023-07-20 12:10:48

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-07-20 12:10:48 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 11:02:54 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:20:25 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 12:57:14 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 13:55:30 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 13:54:26 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-01-20 11:01:30 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:23:42 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:21:28 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:09:56 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:00:50 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-09-12 09:21:45 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:07:50 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 13:25:14 Lidia Famuła Publikacja artykułu