logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego IZP-IV

Wojska Polskiego 15
II piętro , pok. 21, 22 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 157, 135, 136, 138
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Referatu - mgr Marcin Grabowski 


 

Do zadań Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego należy :  

 

Planowanie przestrzenne:

 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i monitorowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
 • przygotowywanie i opracowywanie wyrysów, wypisów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania,
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nadzorowanie prawidłowego wykorzystywania terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Inwestycje:

 • zlecanie robót i zawieranie umów na prace projektowe i wykonawstwo inwestycji,
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 • reprezentowanie inwestora bezpośredniego,
 • udział w dokonywaniu odbioru technicznego wykonanych inwestycji,
 • rozliczenie inwestycji,
 • przekazywanie wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu – zarządcy.

 

Zarządzania drogami:

 • zarządzanie drogami gminnymi, dojazdowymi do pól i lasów oraz gminnymi drogami wewnętrznymi, a w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy,
  2. zaliczanie dróg do określonej kategorii (w tym: nadawanie numerów drogom gminnym),
  3. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dróg i obiektów mostowych.
 •  organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego , w tym m.in.:
  1. rozpatrywanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
  2. planowanie i wprowadzanie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym,
  3. ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
  4. opiniowanie wniosków na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
 • utrzymanie bieżące, remonty, modernizacja i budowa dróg gminnych, w tym. m.in.:
  1. bieżące i okresowe przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, rowów przydrożnych, oznakowania poziomego i pionowego, oświetlenia,
  2. zlecanie robót i zawieranie umów na prace projektowe, wykonawstwo i obsługę geodezyjną oraz dokonywanie odbioru robót w zakresie rzeczowo – finansowym,
  3. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasów drogowych przy zastosowaniu projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem,
  4. koordynowanie robót w pasie drogowym, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i dokonywanie odbioru przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
  5. opiniowanie projektów budowlanych dotyczących zadań realizowanych w pasie drogowym przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  6. współudział w planowaniu oświetlenia dróg, jego bieżące utrzymanie, rozliczanie kosztów zużytej energii i eksploatacji urządzeń oświetlenia,
  7. organizowanie i prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych,
  8. opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
  9. nadzór nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania wód opadowych / rowy przydrożne oraz kanalizacja deszczowa w ciągach dróg.

 

Transport publiczny:

 • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 • opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących transportu zbiorowego, w tym lokalizacji przystanków autobusowych,
 • prowadzenie rejestru przystanków,
 • wydawanie zezwoleń przewoźnikom na korzystanie z przystanków autobusowych,
 • obciążanie przewoźników za korzystanie z przystanków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zamówienia publiczne:

 • organizowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 • udzielanie wyjaśnień potencjalnym oferentom dotyczących realizowanych postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opracowywanie projektów umów z inwestorami dotyczących realizacji inwestycji,
 • rozpatrywanie odwołań składanych przez oferentów,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i podpisaniem umów z wykonawcami,
 • kontrola realizacji zamówienia publicznego zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz terminów jego realizacji,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych, w tym rejestru umów,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczących zamówień publicznych,
 • bieżąca analiza i kontrola zakupów materiałów i usług,
 • realizacja zamówień (dostaw, usług, robót budowlanych), po wcześniejszej analizie i zaakceptowaniu złożonych wniosków przez poszczególne referaty Urzędu,
 • potwierdzanie faktur pod względem zamówień publicznych.

 

Fundusz sołecki:

 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego,
 • prowadzenie dokumentacji funduszu sołeckiego,
 • rozliczenie funduszu sołeckiego.

 

Fundusze europejskie i krajowe:

 • bieżące monitorowanie programów, projektów krajowych i unijnych, umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i ich bieżąca obsługa wraz z końcowym rozliczeniem.

 

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań referatu.

Metryka

Liczba odwiedzin 5616
Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Tomasz Olejnik
Data opublikowania 2016-07-14 14:55:02
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-01 13:57:47

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-03-01 13:57:47 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:25:47 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:25:30 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:34:36 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:05:26 Lidia Famuła Edycja artykułu
2019-01-09 09:41:54 Lidia Famuła Edycja artykułu
2018-11-20 11:04:46 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2018-06-11 10:28:46 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2016-09-12 09:18:56 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:14:40 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:05:44 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 14:09:41 Lidia Famuła Publikacja artykułu