logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OTWARTY KONKURS OFERT UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2013

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2013 roku

   
     BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO, rozstrzygnął otwarty Konkurs ofert na realizację w 2013 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r., Nr  234,
poz. 1536 ze zm.
), na terenie Gminy Gorzów Śląski, na realizację:

-zadania Nr 1:
 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w mieście Gorzów Śląski, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Miejski Klub Sportowy „PIAST”.
Przyznano dotację w kwocie
34 000,00 zł, jako wsparcie finansowe na realizację
w/w zadania.


-zadania Nr 2:
 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIK”.
Przyznano dotację w kwocie
11 000,00 zł, jako wsparcie finansowe na realizację
w/w zadania.


- zadania Nr 3:
Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Uszyce. Przyznano dotację w kwocie
21 000,00  zł, jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.

- zadania Nr 4:
 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zdziechowice, wpłynęła jedna ofert złożona przez Ludowy Klub Sportowy „PROSNA”.
Przyznano dotację w kwocie
21 000,00  zł, jako wsparcie finansowe na realizację
w/w zadania.

Opublikował: Marcin Grabowski 22.02.2013r.

 

 

 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013

 

 

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

 

     Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r., Nr  234, poz. 1536 ze zm. / o g ł a s z a  otwarty Konkurs ofert, na realizację w 2013 roku niżej wymienionych zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art.3 ust.3 w/w ustawy, na terenie Gminy Gorzów Śląski.

 

Zadanie Nr 1

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w mieście Gorzów Śląski .

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania         34 000,00 -

- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2013 roku.

 

Zadanie Nr 2

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice.

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        11 000,00 -

- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2013 roku.

 

Zadanie Nr 3

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce.

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        21 000,00 -zł

- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2013 roku.

 

Zadanie Nr 4

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zdziechowice.

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        21 000,00 -zł

- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2013 roku.

 

 

Warunki przyznania dotacji:

- przedmiot składający ofertę wykonuje zdania samodzielnie,

- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,

- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać w terminie do 15 lutego 2013 roku, w sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.

 

Informacja o realizacji w/w zadania w roku 2012.

- wysokość przyznanej dotacji w 2012r. wynosiła

Zadanie nr1 – 30 600,00 złotych – realizowane przez LMKS „PIAST” Gorzów Śl,

Zadanie nr2 – 16 700,00 złotych – realizowane przez LZS „CERAMIK” Kozłowice,

Zadanie nr3 – 21 000,00 złotych – realizowane przez LZS Uszyce

Zadanie nr4 – 16 700,00 złotych – realizowane przez LKS „PROSNA” Zdziechowice.

 

        Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:

 

- zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  

   pozarządowej,

 

- wartości merytorycznej projektu,

 

- starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych

z Gminą w  ciągu ostatnich dwóch lat.

 

- dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz o terminie dokonania wyboru ofert reguluje Zarządzenie Nr 0050.10.2012 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 06.02.2012r.

 

            Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert,

a także jego unieważnienia. 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2013-01-18

Metryka

Liczba odwiedzin 4526
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2013-01-18 11:16:18
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2013-02-22 09:59:02