logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

ogłasza konkursy na stanowiska Dyrektorów:

 

Lp.

Szkoła/ Przedszkole

Adres

Termin składanie dokumentów

1

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach

ul. Nowa 2 Kozłowice,

46-310 Gorzów Śląski

do 28.03.2017 r.

2

Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śląskim

(Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim)

ul. Byczyńska 13

46-310 Gorzów Śląski

do 28.03.2017 r.

3

Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim

ul. Parkowa 2,

46-310 Gorzów Śląski

do 28.03.2017 r.

4

Przedszkole Publiczne w Kozłowicach

ul. Nowa 7, Kozłowice,

46-310 Gorzów Śląski

do 28.03.2017 r.

 

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.) może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
   z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 168, z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920, 2260).

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko dyrektora publicznych placówek: placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii i placówki, zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
  w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9.

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • ukończyła studia magisterskie;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
  o ubezwłasnowolnienie;
 • spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

 

 1. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168, z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920, 2260).
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260, 2261) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 • oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
  i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260,
  z 2017 r. poz. 60) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora” (podać nazwę i adres szkoły lub placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do 28.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pok. nr 13 - Sekretariat lub  na adres (decyduje data stempla pocztowego):  Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

 

 • Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego komisji nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

 

                                                                           Burmistrz

                                                                   mgr inż. Artur Tomala

 

Metryka

Liczba odwiedzin 8809
Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2017-03-13 12:09:38
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-13 13:45:41

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-03-13 13:45:41 Marek Morawiec Edycja artykułu
2017-03-13 12:43:20 Lidia Famuła Edycja artykułu
2017-03-13 12:41:52 Lidia Famuła Edycja artykułu
2017-03-13 12:13:21 Marek Morawiec Edycja artykułu
2017-03-13 12:12:00 Marek Morawiec Edycja artykułu
2017-03-13 12:09:38 Lidia Famuła Publikacja artykułu