logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 11 W GORZOWIE ŚLĄSKIM (LEWY)

 ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2017

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia  23 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w wykonaniu Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne,  zarządza się, co następuje:

 § 1

  1. Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal użytkowy-garaż położony w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 11 „lewy”, 46-310 Gorzów Śl. na działce nr 980, Nr KW OP1L/00007855/9,
  2. Lokal składa się z: I pom.- 19,20 m2 o powierzchni 19,20 m2
  3. Możliwość podłączenia w sieć elektryczną.
  4. Minimalna stawka za 1m2 wynosi 5,00zł. /jest to kwota netto bez podatku VAT/Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl. nr 22 8909 1058 2005 0000 0390 0001.
  5. Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie pierwszego roku umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  6. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

 § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

 § 4

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 31.08.2017r. do 21.09.2017r.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Artur Tomala

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 7363
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2017-08-31 00:00:00
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2017-08-29 14:13:48