logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.

                                                                                   ZARZĄDZENIE Nr 0050. 55.2014          

Burmistrza Gorzowa Śl.

                                                                                       z dnia  14 sierpnia  2014r

                                                              

w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz.594 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014r poz.518)                         w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej  w Gorzowie Śląskim  nr XXXIX/291/2014 z dnia 25.06.2014r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kobylej Górze oraz nr XL/301/2014 z dnia 09.07.2014r.w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej w Gorzowie Śląskim”

zarządza się , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działki  nr nr 1361 i 1362 o pow. łącznej 0,1923 ha, zgodnie z ewidencja gruntów stanowiącą grunt orny w kl. IVa,  położoną w Gorzowie Śl. przy ulicy Pieloka, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gruntu rolnego, opisaną w KW OP1L/00010313/2, gdzie nie ma zapisów obciążających.

Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, w studium –przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Nieruchomość położona przy drodze gminnej asfaltowej, dojazd z drogi krajowej nr 42, ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Cena sprzedaży nieruchomości -76.000 zł

§ 2

Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego działkę nr 64, o pow. 0,2800 ha, w kształcie trójkąta, stanowiącą nieużytek porośnięty chwastami, położoną w Kobylej Górze, km 1, w sąsiedztwie gruntów rolnych, opisaną w KW OP1L/00052434/2-bez obciążeń.

Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, w studium –przeznaczona pod uprawy rolne. Nieruchomość położona przy drodze gminnej, brak dostępu do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Cena sprzedaży działki - 4.500 zł

§ 3

 

Terminy przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną  podane w odrębnych ogłoszeniach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz  poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                     

 

§ 5

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 21 sierpnia do 11 września 2014r. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży upływa z dniem 2 października września 2014r.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 10405
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-08-20 09:07:41
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2014-08-20 09:07:41