logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

Uchwała nr XLIX/379/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr XLIX/378/2023 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2022-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2029”

przyjęcia „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski za lata 2020-2021”

Uchwała nr XLIX/376/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała nr XLIX/375/2023 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2023 roku

Uchwała nr XLIX/374/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLIX/373/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr XLVIII/372/2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gorzów Śląski śp. Panu Romanowi Początkowi

Uchwała nr XLVIII/371/2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gorzów Śląski śp. Panu Arturowi Tomali

Uchwała nr XLVII/370/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2023

Uchwała nr XLVII/369/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLVII/368/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała nr XLVII/367/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku pana Tomasza Olejnika w sprawie uchwalenia budżetu obywatelskiego

Uchwała nr XLVII/366/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Woźnickiej na bezczynność Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Uchwała nr XLVII/365/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji pana dr Macieja Bombickiego w sprawie uczczenia Konstytucji Marcowej

Uchwała nr XLVII/364/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLVII/363/2022 w sprawie ustalenia stawki z 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami, zamieszkałych teren Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLVII/362/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLVII/361/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XLVI/360/2022 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Uchwała nr XLVI/359/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr XLVI/358/2022 w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr XLVI/357/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr XLVI/356/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali użytkowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

Uchwała nr XLVI/355/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLVI/354/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XLV/353/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XLV/352/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XLIV/351/2022 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

Uchwała nr XLIV/350/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała nr XLIV/349/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Jastrzygowice

Uchwała nr XLIV/348/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowa Wieś

Uchwała nr XLIV/347/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2022

Uchwała nr XLIV/346/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XLIV/345/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XLIV/344/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLIV/343/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XLIII/342/2022 w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała nr XLIII/341/2022 w sprawie zmiany nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 13 sierpnia 2013r w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy , oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, zmienionej uchwałąnr XL/276/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018r , uchwałą nr XIV/101/2019r Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiegoz dnia 20 grudnia 2019r oraz uchwałą nr XV/112/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2020r

Uchwała nr XLIII/340/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 19 września 2013r w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski , zmienionej uchwałą nr XLI/315/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013r Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski oraz uchwałą nr XL/275/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLIII/339/2022 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiedzy Gmina Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr XLIII/338/2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr XLIII/337/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/219/2021 Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2021r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2026

Uchwała nr XLIII/336/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLIII/335/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLII/334/2022 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI GORZOWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLII/333/2022 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

UCHWAŁA NR XLII/332/2022 W SPRAWIE UDZIELENIA WOTUM ZAUFANIA BURMISTRZOWI GORZOWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLII/331/2022 W SPRAWIE ZAKRESU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

UCHWAŁA NR XLII/330/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XL/311/2022 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2022R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI NA ROK 2022

UCHWAŁA NR XLII/329/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVI/211/2021 Z DNIA 16 MARCA 2021R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWKI TEJ OPŁATY I USTALENIA STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK

UCHWAŁA NR XLII/328/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVIII/226/2021 Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UCHWAŁA NR XLII/327/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIV/262/2021 Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW NR 8 ORAZ OKREŚLENIA ZASAD JEJ SPRZEDAŻY

UCHWAŁA NR XLII/326/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVII/220/2021 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2021R. W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

UCHWAŁA NR XLII/325/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR VII/35/2005 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM Z DNIA 3 LISTOPADA 2005R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ DO SPORZĄDZENIA SPISU MIENIA KOMUNALNEGO

UCHWAŁA NR XLII/324/2022 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

UCHWAŁA NR XLII/323/2022 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

UCHWAŁA NR XLII/322/2022 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH NA GRUNTACH OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH ZDZIECHOWICE, GOŁA, KRZYŻANOWICE, KOBYLA GÓRA I PAKOSZÓW

UCHWAŁA NR XLII/321/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

UCHWAŁA NR XLII/320/2022 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Uchwała nr XLI/319/2022 w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej

Uchwała nr XLI/318/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/211/2021z dnia 16 marca 2021r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XLI/317/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustalenie służebności gruntowej

Uchwała nr XLI/316/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/283/2018 z dnia 23 maja 2018r w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLI/315/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

Uchwała nr XLI/314/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLI/313/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XL/312/2022 w sprawie członkostwa Gminy Gorzów Śląski w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna"

Uchwała nr XL/311/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2022

Uchwała nr XL/310/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/201/2021 z dnia 25 lutego 2021roku Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XL/309/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXVIII/226/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr XL/308/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/211/2021z dnia 16 marca 2021r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XL/307/2022 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XL/306/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Goła

Uchwała nr XL/305/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Goła

Uchwała nr XL/304/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Goła

Uchwała nr XL/303/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Goła

Uchwała nr XL/302/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gorzówie Śląskim

Uchwała nr XL/301/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XL/300/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/299/2022 w sprawie podjęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną

Uchwała nr XXXIX/298/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Uchwała nr XXXIX/297/2022 w sprawie wystąpienia z Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ("KOLOT")

Uchwała nr XXXIX/296/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/212/2021 z dnia 16 marca 2021r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XXXIX/295/2022 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr XXXIX/294/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

Uchwała nr XXXIX/293/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2022 roku

Uchwała nr XXXIX/292/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu

Uchwała nr XXXIX/291/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXIX/290/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XXXVIII/289/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych , akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

Uchwała nr XXXVIII/288/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Gorzów Śląski

Uchwała nr XXXVIII/287/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XX/153/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 września 2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra, Pakoszów

Uchwała nr XXXVIII/286/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości

Uchwała nr XXXVIII/285/2022 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwięrzętami na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XXXVIII/284/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Krzyżanowice

Uchwała nr XXXVIII/283/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Skrońsko

Uchwała nr XXXVIII/282/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXVIII/281/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XXXVII/280/2022 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą