logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018

Uchwała nr XV/113/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XLIV/312/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębinie

Uchwała nr XLIV/311/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLIV/310/2018 w sprawie uchwalenia"regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzów Śląski"

Uchwała nr XLIV/309/2018 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2018

Uchwała nr XLIV/308/2018 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowych, położonych w Jamach

Uchwała nr XLIV/307/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLIV/306/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLIV/305/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLIII/304/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

Uchwała nr XLIII/303/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Kluczbork a Gminą Gorzów Śląski w sprawie zasad organizacj, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego szkół Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLIII/302/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr XLIII/301/2018 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowych, położonych w Jastrzygowicach

Uchwała nr XLIII/300/2018 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Jastrzygowicach

Uchwała nr XLIII/299/2018 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała nr XLIII/298/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLIII/297/2018 w sprawie odstępstw od zakazu sporzycia napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLIII/296/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLIII/295/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLIII/294/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLII/293/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

Uchwała nr XLII/292/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzów Śląski za 2017 rok

Uchwała nr XLII/291/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

Uchwała nr XLII/290/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała nr XLII/289/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Oleskim na rzecz wspólnego finansowania zadania pn. "Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka-Olesno"

Uchwała nr XLII/288/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania

Uchwała nr XLII/287/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego nr 5 oraz określenia zasad jej sprzedaży

Uchwała nr XLII/286/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Józefa Lompy nr 1 oraz określenia zasad jej sprzedaży

Uchwała nr XLII/285/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLII/284/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLI/283/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XLI/282/2018 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2018

Uchwała nr XLI/281/2018 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 2018

Uchwała nr XLI/280/2018 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr XLI/279/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XLI/278/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XL/277/2018 w sprawie zmiany uchwały XXXIX/260/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018r w sprawie nabycia do zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr XL/276/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013r w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

Uchwała nr XL/275/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 wrzesnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski, zmienionej uchwałą XLI/315/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XL/274/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski

Uchwała nr XL/273/2018 w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XL/272/2018 w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XL/271/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork

Uchwała nr XL/270/2018 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Ślaski w 2018 roku

Uchwała nr XL/269/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2005r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

Uchwała nr XL/268/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XL/267/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową

Uchwała nr XL/266/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 44/VIII/90 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w sprawie utworzenia osiedli i sołectw na terenie miasta i gminy Gorzów Śl.

Uchwała nr XL/265/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XL/264/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XXXIX/263/2018 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr XXXIX/262/2018 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XXXIX/261/2018 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Uchwała nr XXXIX/260/2018 w sprawie nabycia do zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr XXXIX/259/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową

Uchwała nr XXXIX/258/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXXIX/257/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXIX/256/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XXXVII/255/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/254/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/253/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXVII/252/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XXXVII/251/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXVII/250/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/249/2017 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Uchwała nr XXXVI/248/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski na lata 2017-2020"

Uchwała nr XXXVI/247/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXVI/246/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXV/245/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2017

Uchwała nr XXXV/244/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2017

Uchwała nr XXXV/243/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XXXV/242/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXXV/241/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XXXV/240/2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr XXXV/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Emanuela Kani w Uszycach

Uchwała nr XXXV/238/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kozłowicach

Uchwała nr XXXV/237/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr XXXV/236/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXV/235/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXV/234/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXV/233/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXIV/232/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. nr 28/99/1998 z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

Uchwała nr XXXIV/231/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaśkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Kozłowicach

Uchwała nr XXXIV/230/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXIV/229/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXIII/228/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

Uchwała nr XXXIII/227/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzów Śląski za 2016 rok

Uchwała nr XXXIII/226/2017 w sprawie przyjecia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn." Nowoczesna edukacja" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0013/16

Uchwała nr XXXIII/225/2017 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

Uchwała nr XXXIII/224/2017 w sprawie sprzedaży gruntu

Uchwała nr XXXIII/223/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXXIII/222/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXIII/221/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXII/220/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2017

Uchwała nr XXXII/219/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2017

Uchwała nr XXXII/218/2017 w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych

Uchwała nr XXXII/217/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXXII/216/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXI/215/2017 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skrgę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Uchwała nr XXXI/214/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 28/V/1998 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 18.06.1998r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.