logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014

Uchwała nr I/ 1 /2010: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała nr I/ 2 /2010: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Uchwała nr I/ 3 /2010: powołania osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodrczej oraz zakresu jej działania.

Uchwała nr I/ 4 /2010: powołania osobowego składu Stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania.

Uchwała nr I/ 6 /2010: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Uchwała nr II/7/2010: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Uchwała nr II/8/2010: określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .

Uchwała nr II/9/2010: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami pozarządowymi na lata 2011 - 2013.

Uchwała nr II/10/2010: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śl.

Uchwała nr II/11/2010: wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego Gminy Gorzów Śl. nieruchomości połołonej w Zdziechowicach.

Uchwała nr II/12/2010: zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie: powołania osobowego składu Stałej Komisji Kultury i Oświaty oraz zakresu jej dzialania.

Uchwała nr II/13/2010: zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej oraz zakresu jej działania.

Uchwała nr III/14/2010: umożenia pożyczki krótkoterminowej.

Uchwała nr III/15/2010: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Uchwała nr III/16/2010: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krzyżanowice"

Uchwała nr III/17/2010: uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej.

Uchwała nr III/18/2010: uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

Uchwała nr III/19/2010: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2011

Uchwała nr III/20/2010: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2011

Uchwała nr IV/21/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr IV/22/2011: zmiany uchwały Nr XLVII/365/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr IV/23/2011: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i lesnego

Uchwała nr IV/24/2011: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Uchwała nr IV/25/2011: wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy nieruchomości gruntowej

Uchwała nr IV/26/2011: przystąpienia Gminy Gorzów Ślaski do realizacji w roku 2011 roku projektu p.n. "Gmina Gorzów Śląski wspiera lokalnych liderów" w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego

Uchwała nr IV/27/2011: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2013

Uchwała nr IV/28/2011: zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Uszyce

Uchwała nr V/29/2011: rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Ślaskim

Uchwała nr V/30/2011: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej

Uchwała nr V/31/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr V/32/2011: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji

Uchwała nr V/33/2011: zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji

Uchwała nr V/34/2011: zaciągniecie kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji

Uchwała nr V/35/2011: roztrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr V/36/2011: wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową

Uchwała nr V/37/2011: zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na 2011r określonego Uchwałą Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2010r

Uchwała nr V/38/2011: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork

Uchwała nr V/39/2011: zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskimz dnia 2 kwietnia 2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skąd tego zasobu

Uchwała nr V/40/2011: uchylenia uchwały Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza na korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych

Uchwała nr VI/41/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr VI/42/2011: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Uchwała nr VI/43/2011: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Uchwała nr VI/44/2011: zmiana w Planie Odnowy Miejscowości Zdziechowice

Uchwała nr VI/45/2011: zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Ślaski na rok 2011

Uchwała nr VI/46/2011: udzielenie pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu

Uchwała nr VI/47/2011: wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śl.

Uchwała nr  VII/48/2011:  zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr VII/49/2011: przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężna za czas służby ponadnormatywnej

Uchwała nr  VIII/50/2011: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim za 2010 rok

Uchwała nr  VIII/51/2011: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr VIII/52/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr VIII/53/2011: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr VIII/54/2011: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za pierwsze półrocze

Uchwała nr VIII/55/2011: wyrażenia zgody na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kozłowicach

Uchwała nr VIII/56/2011: wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej , położonej w Gorzowie Śl.

Uchwała nr VIII/57/2011: zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Ślaski na rok 2011

Uchwała nr VIII/58/2011: opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzów Ślaski

Uchwała nr VIII/59/2011: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr VIII/60/2011: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr VIII/61/2011: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr VIII/62/2011: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2010 rok

Uchwała nr VIII/63/2011: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.

Uchwała nr IX/64/2011: zmiany w Palnie Odnowy Miejscowoci Pawłowice

Uchwała nr IX/65/2011: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr IX/66/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr IX/67/2011: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Uchwała nr IX/68/2011: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w celu współpracy przy realizacji inwestycji "Przebudowa drogi krajowej nr 42 na odcinku Dębina-Praszkaod 44+580 do 53+490"

Uchwała nr IX/69/2011: wyrażeniz zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego na działce nr 545/246, połozonej w Gorzowie Śl. ul. Słowackiego 2.

Uchwała nr IX/70/2011: uchylenia uchwałyNr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzów Ślaski

Uchwała nr IX/71/2011: opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzów Ślaski

Uchwała nr X/72/2011:  zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr X/73/2011: uchylenia uchwały Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 28 lipca 2011r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Uchwała nr X/74/2011: zawarcia porozumienia w celu realizacji zadania dowozu ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w miejscowości Kup

Uchwała nr XI/75/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr XI/76/2011: wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości

Uchwała nr XII/77/2011: obbnizenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Uchwała nr XII/78/2011: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XII/79/2011: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XII/80/2011: określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomosci

Uchwała nr XII/81/2011: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XII/82/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr XII/83/2011: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kobylej Górze i Zdziechowicach

Uchwała nr XIII/84/2011: zmaiana budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr XIII/85/2011: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr XIII/86/2011: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Budzów"

Uchwała nr XIII/87/2011: uchylenia uchwały Nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 28 lipca 2011 r w sprawie wyrażeniz zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego na działce nr 545/246, połozonej w Gorzowie Śl. ul. Słowackiego 2.

Uchwała nr XIII/88/2011: zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2011

Uchwała nr XIII/89/2011: zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2011

Uchwała nr XIII/90/2011: zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Praszka w sprawie przyjmowania i przesyłu ścieków z terenu Gminy Praszka(m. Wygiełdów)

Uchwała nr XIII/91/2011: rozwiązania Związku Miasta i Gminy Źródła Rzeki Prosny

Uchwała nr XIII/92/2011: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XIII/93/2011: uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

Uchwała nr  XIII/94/2011: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2012

Uchwała nr XIII/95/2011: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2012

Uchwała nr XIV/96/2011:  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XIV/972011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr XIV/98/2011: nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Fehérvárcsurgó

Uchwała nr XIV/99/2011: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2016.

Uchwała nr XIV/100/2011: statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr XV/101/2012:  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej