logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.133.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.7.2021 z 15.01.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.7.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.181.2021 W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA URZĄDZENIA ZABAWOWEGO DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚL. - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SKROŃSKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.180.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI D/S PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.178.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.177.2021 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.176.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA DO SPRAW REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.174.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.172.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.171.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.170.2021 W SPRAWIE WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU WYLICZENIA RELACJI OKREŚLONYCH W ART. 243 UST. 1 USTAWY Z 27.08.2009 O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.169.2021 W SPRAWIE ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEG0 WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.168.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI ODBIORU DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.19.2021 Z DNIA 10 LUTEGO 2021 W SPRAWIE POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI PRZETARGOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚLĄSKIM ORAZ USTALENIA REGULAMINU JEJ PRACY

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2021 BURMISTRZ GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.164.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2021 ROKU W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.162.2021 W SPRAWIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH INICJATYWY LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.161.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.160.2021 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2021/2022

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.159.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.14.2015 Z 04.02.2015 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU PRZEPROWADZANIA PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.158.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.60.2014 Z 01.09.2014 W SPRAWIE USTALENIA MINIMALNYCH STAWEK CZYNSZU NAJMU ZA 1 M2 POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL. I INNYCH ZARZĄDZEŃ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.157.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OBIEKTEM HALI SPORTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.156.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.155.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.154.2021 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOZŁOWICACH NA CZAS JEGO NIEOBECNOŚCI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.153.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZLOW SL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.152.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.151.2021 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.150.2021 W SPRAWIE WYDŁUŻENIA TERMINU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚL. Z ORGANi0ZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.149.2021 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKÓW MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL. DO POŚWIADCZANIA ZA ZGODNOŚĆ ODPISU DOKUMENTÓW Z ORYGINAŁEM

ZARZĄDZENIE Nr 0050.148.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2021 ROKU W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.147.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.146.2021 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.145.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.144.2021 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA W RAMACH AWANSU WEWNĘTRZNEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.143.2021 W SPRAWIE ZMIAMY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZOW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.142.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDZETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.141.2021 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚL. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYM. W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Z 24.04.2003 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057 ze zm.) NA ROK 2022

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.140.2021 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SPIOSU Z NATURY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.139.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.138.2021 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.128.2021 Z 23.09.2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.137.2021 W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ĆWICZEŃ GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAMACH ĆWICZEŃ KOMENDANTA GMINNEGO OSP ORAZ KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OLEŚNIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.136.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.135.2021 W SPRAWIE UDZIELENIE UPOWAZNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.132.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE Nr 0050.131.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01.10.2021r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050.54.2020 z dnia 10.06.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.130.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.129.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.128.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.127.2021 W SPRAWIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.126.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.125.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM ORAZ GARAŻY STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.124.2021 W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.123.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.122.2021 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.121.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZASTĘPCY BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.120.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL.NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.119.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.118.2021 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.111.2021 Z 24.08.2021 R.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.117.2021 W SPRAWIE NIESKORZYSTANIA Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.116.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.115.2021 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.109.2021 Z 12.08.2021 R.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.114.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.113.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

ZARZĄDZENIE BUR,MISTRZA NR 0050.112.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANZIACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.111.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.110.2021 W SPRAWIE ODDANIA W NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM ORAZ GARAŻY STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.109.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.108.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.107.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVOD-19

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.106.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANZIACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMITRZA NR 0050.105.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.39.2021 Z 03.03.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.104.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.103.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIAA PRZEMOCY W RODZINIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.102.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.110.2016 Z 28.11.2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚL., JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.101.2021 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ . W TYM WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 411 UST. 10G USTAWY Z 27.04.2001 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.100.2021 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.99.2021 W SPRAWIE ODWOŁANIA ZASTĘPCY BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.98.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.97.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.94.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.93.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA OKOLICZNOŚĆ OGŁOSZENIA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.92.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.89.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU D/S PROMOCJI SZCZEPIEŃ W RAMACH REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.88.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.86.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.85.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA OKOLICZNOŚĆ OGŁOSZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GMINNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.84.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.113.2016 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.12.2016 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW DO PRZEPROWADZANIA SZACOWANIA ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI