logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.145.2020 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.133.2020 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.144.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.143.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.142.2020 W SPRAWIE POWIERZENIA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.141.2020 W SPRAWIE AKTUALIZACJI PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA GMINY GORZÓW SL. W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.140.2020 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.139.2020 W SPRAWIE PODZIAŁU LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 W BUDYNKU PRZY ULICY RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKIM NA DWA LOKALE MIESZKALNE- SOCJALNE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.138.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.137.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.136.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.135.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.132.2020MW SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.131.2020 W SPRAWIE SZCZEGÓLNEJ FORMY UDZIELANIA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL. POPRZEZ WPROWADZENIE ZWOLNIENIA Z CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.130.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.129.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.128.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.127.2020 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2020/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.126.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.125.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.124.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.123.2020 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.120.2020 Z 10.11.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.122.2020 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.121.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.120.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.119.2020 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.118.2020 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.117.2020 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OBIEKTEM HALI SPORTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.116.2020 W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI MGOK W GORZOWIE ŚL. PLATFORMY I SZYBU DŹWIGOWEGO ZEWNĘTRZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.115.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW SL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.114.2020 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ, W TYM WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 411 UST. 10g USTAWY Z DNIA 27.04.2020 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

ZARZĄDZENIE BURMITRZA NR 0050.113.2020 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DYREKTORA MGOPS W GORZOWIE ŚL. DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ, W TYM WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 411 UST.10g USTAWY Z DNIA 27.04.2020 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.112.2020 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.111.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GOEZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISRZA NR 0050.110.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.109.2020 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU DOTYCHCZAS SOCJALNEGO NA LOKAL MIESZKALNY KOMUNALNY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.108.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.107.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.106.2020 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.105.2020 W SPRAWIE ODWOŁANIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.104.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMITRZA NR 0050.103.2020 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUKNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BUMISTRZA NR 0050.102.2020 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.101.2020 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.100.2020 W SPRAWIE USTALENIA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA UŻYTKOWANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.99.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.98.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.97.2020 W SPRAWIE WYZNACZENIA KOORDYNATORA DO SPRW DOSTĘPNOŚCI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.96.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.95.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.94.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA MIEJSKIEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.93.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.92.2020 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH NA CZAS JEGO NIEOBECNOŚCI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW SL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.90.2020 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.85.2020 Z DNIA 01.09.2020 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.89.2020 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.88.2020 W SPRAWIE COFNIĘCIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 050.86.2020 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.85.2020 W SPRAWIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.84.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.82.2020 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW SL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.81.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.80.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY DLA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR. 0050.79.2020 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.78.2020 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.77.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.76.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.75.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.74.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL. PRZY UL. KS.JÓZEFA OLSZOKA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.73.2020 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.72.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.71.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.70.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.69.2020 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI W ZARZĄDZENIU NR 0050.50.2020 z 28.05.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.68.2020 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.14.2015 Z 04.02.2015 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU PRZEPROWADZANIA PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.67.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.66.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.65.2020 W SPRAWIE USTALENIA CEN I OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.64.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.63.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.62.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.61.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.60.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.59.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.58.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚL., KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.56.2020 W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZÓW ŚL. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.55.2020 W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 0050.41.2020 Z 05.05.2020 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.54.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.53.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL. PRZY UL. KS.JÓZEFA OLSZOKA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.52.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.51.2020 W SPRAWIE WYZNACZENIA ZASTĘPCY GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO I UTWORZENIA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.50.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.49.2020 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.48.2020 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.47.2020 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DYREKTORÓW SZKÓŁ DO DOKONANIA CZYNNOŚCI UŻYCZENIA SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PRZEZ UCZNIA LUB NAUCZYCIELA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIKI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI TAKICH JAK: KOMPUTER (ZESTAW KOMPUTEROWY), LAPTOP ALBO TABLET

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.46.2020 W SPRAWIE ZMIANY "PLANU WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2018-2020"