logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.135 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.110.2016 Z 28.11.2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚL., JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.134 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.133 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.132 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KOLEJNYCH PRZETARGÓW USTNYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W KOZŁOWICACH I W GOŁĘJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.131 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.69.2015 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z 27.07.2015 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA PROCEDUR WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.130 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.129 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.128 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.127 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.126 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.125 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.124 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2017/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.123 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELI Z GMINY GORZÓW ŚL. DO SKŁADÓW GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI GMINNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GORZOWIE ŚL. I W RADŁOWIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.122 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI GMINNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.121 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW OSP W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO I USŁUG

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.120 W SP;RAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.117.2017 Z 13.11.2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.119 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.118 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.117 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.116 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.115 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.114 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.113 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.112 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.111 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.110 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.109 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.108 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.107 W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.106 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. DZIAŁAJĄCYM W FORMIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GMINNĄ SPÓŁKĘ Z O.O.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.105 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.104 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.103 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SPISU Z NATURY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.102 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.101 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.100 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.099 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.098 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.097 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.096 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 2016.0050.110 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI, JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.095 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.094 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.093 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.092 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI D/S SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ HURAGAN W ZABUDOWANIACH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.091 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.3.2017 Z DNIA 02.01.2017 R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.090 W SPRAWIE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 R.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.089 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘL

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.088 W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 0050.52.2017 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 12.05.2017 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.087 W SPRAWIE ZWROTNEGO PRZEKAZANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTKOWO-MIESZKALNYM W GOŁEJ ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.086 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.085 w sprawie przekazania do eksplatacji "Rozbudowę kanalizacji i sieci wodociągowej Gminie Gorzów Ślaski"

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.084 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.083 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 0050.14.2015 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 04 lutego 2015r w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski oraz powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.082 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.081 w sprawie przeprowadzenia V przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.080 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.079 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.078 w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pawłowicach

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.077 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.076 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.075 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.074 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.073 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.072 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ;LOKALOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.071 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.068 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie egzaminacyjnedla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.069 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017r

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.070 w sprawie przeprowadzenia IV przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.067 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, prowadzacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.066 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gorzowie Śląskim, ul. Jana Jaronia

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.065 w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i prowadzenia postępowania w imieniu Burmistrza Gorzowa Śląskiego

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.064 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.063 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.061 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.060 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.059 W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZAMIANY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.058 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W PAWŁOWICACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.057 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.056 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.055 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.050 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.054 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.053 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.052 W SPRAWIE ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.051 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.045 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.049 W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. EMANUELA KANI W USZYCACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.048 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.047 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.046 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.044 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.043 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ DO SPRAW OPINIOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ USTALENIA JEJ ZADAŃ I TRYBU PRACY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.042 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.041 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINASNOWYCH JEDNOSTEK ORGANZIACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.040 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.039 W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 0050.98.2016 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.037 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.038 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA Z DNIA 29.03.2017 W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY GORZÓW ŚLĄŚKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.036 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK