logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2015

Zarządzenie nr Nr0050.131.2015: wykreślenia ze środków trwałych dołów gnilnych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 20, ul. Morcinka 3

Zarządzenie nr Nr0050.130.2015: przekazania w administrowanie sieci wodociągowej w ul. Słonecznej, ul. Słowackiego, ul. Krasickiego, ul. Gorzołki, ul. Złotej i ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim

Zarządzenie nr Nr0050.129.2015: nieodpłatnego przekazania zbędnego sprzętu

Zarządzenie nr Nr0050.128.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.127.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

Zarządzenie nr Nr0050.126.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.125.2015: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. 

Zarządzenie nr Nr0050.124.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.123.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.122.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gorzowie  Śl., ul. Jana Jaronia

Zarządzenie nr Nr0050.121.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr Nr0050.120.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.119.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.118.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

Zarządzenie nr Nr0050.117.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

Zarządzenie nr Nr0050.116.2015: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016

Zarządzenie nr Mr0050.115.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.114.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.113.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr Nr0050.112.2015: powołania Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowdzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Zarządzenie nr Nr0050.111.2015: wyznaczenia nauczycieli z Gminy Gorzów Śląski do składów Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych w Gimnazjach w Gorzowie Śl. i w Radłowie

Zarządzenie nr Nr0050.110.2015: ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

Zarządzenie nr Nr0050.109.2015: zmian w planie wydatków na 2015 r.

Zarządzenie nr Nr0050.108.2015: projektu uchwały budżetowej na 2016 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr Nr0050.107.2015: zmian w planie wydatków na 2015 r.

Zarządzenie nr Nr0050.106.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.105.2015: powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie nr Nr0050.104.2015: konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Zarządzenie nr Nr0050.103.2015: Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Gorzów Śl. organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariarcie

Zarządzenie nr Nr0050.102.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.101.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr Nr0050.100.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.099.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.098.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr Nr0050.097.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr Nr0050.096.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr Nr0050.095.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr Nr0050.094.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.093.2015: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Zdziechowicach  powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r;. 

Zarządzenie nr Nr0050.092.2015: ustanowienia operatorów do spraw wsparcia informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roklu

Zarządzenie nr Nr0050.091.2015: powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania na obszarze gminy Gorzów Śląski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie nr Nr0050.090.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.089.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.088.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr Nr0050.087.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.086.2015: zmiany budżetu Gminy za 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.085.2015: przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017"

Zarządzenie nr Nr0050.084.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie nr Nr0050.083.2015: wyznaczenia na obszarze Gminy Gorzów Śląski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzierń 25 października 2015 r. 

Zarządzenie nr Nr0050.082.2015: powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie nr Nr0050.081.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.080.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie nr Nr0050.079.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.078.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.077.2015: powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

Zarządzenie nr Nr0050.076,2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr Nr0050.075.2015: powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie nr Nr0050.074.2015: ograniczenia zużycia wody z sieci wodociagowej na terenie Gminy Gorzów Śląski

Zarządzenie nr Nr0050.073.2015: oddania w uzyczenie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr Nr0050.072.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Ślaski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.071.2015: powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr Nr0050.070.2015: ustanowienia pełnomocnika i operatorów do spraw organizacji referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

Zarządzenie nr Nr0050.069.2015: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr Nr0050.068.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.067.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.066.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.065.2015: wyznaczenia na obszarze Gminy Gorzów Śl. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wzszystkich komitetów referendalnych w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr Nr0050.064.2015: zmiany Zarządzenia Nr 0050.60.2014 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 01.09.2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl. zmienione Zarzadzeniem Nr 0050.27.2015 Burmistrza Gorzxowa Śl. z dnia 08.04.2015 r. 

Zarządzenie nr Nr0050.063.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr Nr0050.062.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr Nr0050.061.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr Nr0050.060.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

Zarządzenie nr Nr0050.059.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.058.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.057.2015: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim na czas jego nieobecności

Zarządzenie nr Nr0050.056.2015: wskazania kandydatów do Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na terenie Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr Nr0050.055.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.054.2015: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Zarządzenie nr Nr0050.053.2015: wprowadzenia regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Gorzów Śląski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr Nr0050.052.2015: wprowadzenia Instrukcji organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

Zarządzenie nr Nr0050.051.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr Nr0050.050.2015: zamiany nieruchomości gruntowych

Zarządzenie nr Nr0050.049.2015: Gminnych  Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Zarządzenie nr Nr0050.048.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr Nr0050.047.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.046.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

Zarządzenie nr Nr0050.045.2015: powołania Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie nr Nr0050.044.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie nr  Nr0050.043.2015: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gorzowie Śl. i uzupełnienia składu komisji powołanej do przeprowadzenia ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.  

Zarządzenie nr Nr0050.042.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr Nr0050.041.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.040.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.039.2015: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gorzowie Śl. powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr Nr0050.038.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.037.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.036.2015: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kozłowicach powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 

Zarządzenie nr Nr0050.035.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.034.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.033.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

Zarządzenie nr Nr0050.032.2015: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.