logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2013

Zarządzenie nr 0050/100/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/099/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/098/2013: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/097/2013: wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej do stosowania

Zarządzenie nr 0050/096/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/095/2013: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/094/2013: przekazania lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 4 w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/093/2013: przekazania budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Gorzowie Śl. przy ul. Kluczborskiej nr 5 w użytkowanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/092/2013: sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 0050/091/2013: zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/090/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/089/2013: zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/088/2013: przejęcia przez Gminę Gorzów Śl. od Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. budynku kiosku i budynku przystanku PKS, znajdujących się na działce 1144 w Uszycach

Zarządzenie nr 0050/087/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/086/2013: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/085/2013: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014

Zarządzenie nr 0050/084/2013: projektu uchwały budżetowej na 2014 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 0050/083/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Sląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/082/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/081/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/080/2013: powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji kontenerów KP-7

Zarządzenie nr 0050/079/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/078/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanej w użyczenie na rzecz Ochotnicznej Straży Pożarnej w Budzowie

Zarządzenie nr 0050/077/2013: konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Sl. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Zarządzenie nr 0050/076/2013: zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/075/2013: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany

Zarządzenie nr 0050/074/2013: przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Gminy

Zarządzenie nr 0050/073/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/072/2013: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finanowej

Zarządzenie nr 0050/071/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/70a/2013: zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/070/2013: zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/069/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/068/2013: Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zarządzenie nr 0050/067/2013: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany

Zarządzenie nr 0050/066/2013: zmiany Zarządzenia Nr 0050.61.2013 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie zamrożenia czynszów na lokale użytkowe na terenie Gminy Gorzów Śląski

Zarządzenie nr 0050/065/2013: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.59.2013 z dnia 23.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/064/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzoerżawy

Zarządzenie nr 0050/063/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/062/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/061/2013: zamrożenia czynszów za lokale użytkowe na terenie Gminy Gorzów Śląski

Zarządzenie nr 0050/060/2013: przejęcia na stan środków trwałych Gminy Gorzów Śląski wysypiska komunalnego w Krzyżanowicach

Zarządzenie nr 0050/059/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/058/2013: powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

Zarządzenie nr 0050/057/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/056/2013: ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. J.Lompy

Zarządzenie nr 0050/055/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zarządzenie nr 0050/054/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/053/2013: zmiany Zarządzenia Nr 0151/107/10 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Sl., zmienione Zarządzeniem Nr 0050.47.2011 z dnia 19 maja 2011 r.

Zarządzenie nr 0050/052/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/051/2013: zmiany powierzchni użytkowej lokali użytkowych w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 16 i ul. Rynek 18 i 17

Zarządzenie nr 0050/050/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonycvh do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/049/2013: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 2

Zarządzenie nr 0050/048/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050/047/2013: zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/046/2013: zmiany planów  finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzow Sląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/045/2013: zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/021/2013: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 1

Zarządzenie nr 0050/020/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/044/2013: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Zarządzenie nr 0050/043/2013: oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice nieruchomości położonej w Pawłowicach

Zarządzenie nr 0050/042/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzow Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/041/2013: upoważnienia Sekretarza Miasta do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w sprawach majątkowych Gminy

Zarządzenie nr 0050/040/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/039/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/038/2013: ustalenia ceny wywoławczej do V przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem  w częściach wspólnych budynku i gruntu

Zarządzenie nr 0050/037/2013: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych oraz działach specjalnych produkcji rolnej

Zarządzenie nr 0050/036/2013: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. Lompy

Zarządzenie nr 0050/035/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok 

Zarządzenie nr 0050/034/2013: zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/033/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/032/2013: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim, bibliotek i świetlic

Zarządzenie nr 0050/031/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/030/2013: zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Sl. Nr 0050.18.2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/029/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży połozonej w Gorzowie Śl. przy ul. Tylnej

Zarządzenie nr 0050/028/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/027/2013: określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/026/2013: przedłużenia powierzenia stamowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Zdziechowicach

Zarządzenie nr 0050/025/2013: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowasnej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. Lompy

Zarządzenie nr 0050/024/2013: ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

Zarządzenie nr 0050/023/2013: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzów Śląski i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie nr 0050/022/2013: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 18,17,16

Zarządzenie nr 0050/019/2013: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Śląskim

Zarządzenie nr 0050/018/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0050/017/2013: zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/016/2013: sprzedaży samochodu służbowego RENAULT LAGUNA będącego własnością Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr 0050/015/2013: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

Zarządzenie nr 0050/014/2013: zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0151/19/2008 zdnia 26.03.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów stawnowiących własność Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr 0050/013/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/012/2013: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany

Zarządzenie nr 0050/011/2013: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

Zarządzenie nr 0050/010/2013: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kozłowicach na czas jego nieobecności

Zarządzenie nr 0050/009/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanej w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach

Zarządzenie nr 0050/008/2013: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Zdziechowicach

Zarządzenie nr 0050/007/2013: powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/006/2013: odwołania Pani Urszuli Keler z p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 0050/005/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/004/2013: ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050/003/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 0050/002/2013: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu  użytkowego w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 4