logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2015

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia  12 stycznia 2015r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594, 645 i 1318), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r.o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity  Dz. U. z 2014r. poz. 518 z póź. zm./  w wykonaniu Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne, oraz Zarządzenia Nr 0050.60.2014r. Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01 września 2014r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śląski,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal  

    użytkowy położony w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 12, 46-310 Gorzów Śl. działka           

    Nr 980  opisana  w  KW   Nr OP1L/00007855/9 - brak obciążeń.

2. W/w lokal jest przeznaczony na prowadzenie działalności handlowo- usługowej.

3. Lokal składa się z: I pomieszczenia – 55,59m 2 , II pomieszczenia – 34,39m 2 ,                       

    III  pomieszczenia – 4,01 m 2 , WC – 1,01m 2 , korytarza – 3,48 m 2 o ogólnej powierzchni   

    użytkowej 98,48 m 2

4. Lokal wyposażony jest w sieć wodociągową  i  elektryczną.

5. Minimalna stawka za 1m 2 wynosi  8,00 zł. (jest to kwota netto bez podatku VAT)

6. Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie

     miejscowego Zakładu Usług Komunalnych lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl.                  

    nr  22 890910582005000003900001.

7. Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu.                           

    Po upływie pierwszego roku trwania umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok

    o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS.

8. Termin przetargu  na najem w/w lokalu użytkowego zostanie podany w odrębnym

    ogłoszeniu o przetargu.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

 

§ 4

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni  tj. od 15. 01.2015r. do  04.02.2015r.

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Artur Tomala

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 10129
Osoba wprowadzająca informację Beata Malecha
Osoba publikująca informację Beata Malecha
Osoba odpowiedzialna za informację Beata Malecha
Data opublikowania 2015-01-12 10:36:51
Zmodyfikował Beata Malecha
Data ostatniej aktualizacji 2015-02-11 12:34:27

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-02-11 12:34:27 Beata Malecha Edycja artykułu
2015-01-12 10:41:48 Beata Malecha Publikacja artykułu